Первісна вартість устаткування та Залишкова вартість обладнання. Норма амортизації, а також Амортизаційні відрахування :) — Stud-Time.ru

Розрахувати, чому буде дорівнювати первісна вартість обладнання та залишкова вартість обладнання на кінець звітного періоду, якщо з умови відомі розрахункові дані, які наведені трохи нижче:

вартість придбання обладнання (придбано 10 травня) становить 620 тис. дол.;

витрати з доставки новопридбаного обладнання склали 10,4 тис. дол.;

строк корисного використання устаткування рівний 4 роки.

Розв’язання:

1. Для старту нам з вами потрібно обчислити розмір первісної вартості обладнання (це та вартість, яка виникає на момент придбання обладнання), яке було придбано аналізованим підприємством, і робити це будемо так (кілька варіантів):

Ф первісна = Ф придбання + З транспортування, де:

Ф первісна — первісна вартість устаткування, тис. дол.;

Ф придбання— фактичні витрати на придбання (без ПДВ), тис. дол.;

3 транспортування — витрати на доставку, монтаж, налагодження, тис. дол.;

або:

Первісна вартість устаткування = Вартість придбання + Витрати з доставки

отже, сума буде такою:

Первісна вартість устаткування = 620 + 10,4 = 630,4 тис. дол.

2. Рухаємося далі, і тепер переходимо до визначення залишкової вартості купленого устаткування. Але для цього спочатку нам необхідно розрахувати, чому дорівнюватиме норма амортизації, а також сума амортизаційних відрахувань за один звітний місяць (розрахунок суми амортизаційних відрахувань — лінійний метод):

А) Н амортизації = t корисного використання / 100, де:

Н амортизації — норма амортизації (річна), яка розраховується на підставі даних строку корисного використання, %;

t корисного використання — строк корисного використання обладнання, років.

або:

Норма амортизації = 100 / Строк корисного використання устаткування

звідси, відсоток буде наступний:

Норма амортизації = 100 / 4 = 25%

Б) А місячна = (Ф первісна × Н амортизації) / 100, де:

А місячна — сума амортизаційних відрахувань, тис. дол.

або:

Амортизаційні відрахування = (Первісна вартість обладнання × Норма амортизації) / (100 × 12 місяців)

звідси, сума складе:

Амортизаційні відрахування = (630,4 × 25) / (100 × 12) = 15760 / 1200 = 13,13 тис. дол.

3. Ну а тепер, коли у нас є дані з попередніх розрахунків, ми з легким серцем можемо переходити до визначення залишкової вартості обладнання (це неамортизована частина придбаного і введеного в експлуатацію обладнання) на кінець звітного періоду:

Ф залишкова = Ф первісна — А місячна × t експлуатації, де:

Ф залишкова — залишкова вартість основних фондів, тис. дол.;

t експлуатації — термін фактичної експлуатації основних фондів, місяців.

або:

Залишкова вартість обладнання = Первісна вартість устаткування — Амортизаційні відрахування × Кількість повних місяців експлуатації основних фондів

розраховуємо суму залишкової вартості:

Залишкова вартість обладнання = 630,4 — 13,13 × 7 = 630,4 — 91,91 = 538,49 тис. дол.

Related Posts