Макроэкономика | Stud-Time.ru – Part 3

Содержание

Знаходимо Валовий національний продукт аналізованої країни — дуже простий розрахунок, який не відніме бігато вашого часу

Виходячи з даних по діяльності економічних суб’єктів, які наведені нижче, необхідно визначити суму валового національного продукту держави:

заробітна плата працівників дорівнює сумі в 4420 млрд. дол.;

сума премій цим же найманим працівникам дорівнює 600 млрд. дол.;

внески на соціальне страхування становлять 464 млрд. дол.;

— а внески в приватні фонди (пенсійний фонд, фонд медичного обслуговування, а також фонд безробітних) складають 1008 млрд. дол.;

доходи власників некорпоративних підприємств дорівнюють 391 млрд. дол.;

рентні доходи рівнялись 8 млрд. дол.;

нерозподілений прибуток корпорацій складає 307 млрд. дол.;

податок на прибуток — 96 млрд. дол.;

дивіденди рівні 99 млрд. дол.;

чистий відсоток становить величину в 501 млрд. дол.;

амортизаційні відрахування склали 72 млрд. дол.;

непрямі податки — 64 млрд. дол.;

— ну і інші виплати дорівнюють 0,9 млрд. дол.

 … см. полный вариант записи …

Валовий внутрішній продукт, котрий створюється виробничими підприємствами країни. Кінцевий продукт, Проміжний продукт

Нам відомо, що деякі підприємства, які виготовляють товарну продукцію, встановили між собою господарські зв’язки. Перше з вищезазначених підприємств реалізувало вироблену продукцію другому. Сума реалізації становить 17 млн. дол. Ну а продукція, яка залишилася, була продана на ринку за 30 млн. дол. Також зазначено, що друге і третє товарні підприємства реалізували четвертому підприємству продукцію на суму, розмір якої складає 72 і 114 млн. дол. відповідно. А четверте підприємство продало продукцію п’ятому на суму 460 млн. дол. У свою чергу п’яте підприємство, реалізувало свою продукцію на ринку, і отримало дохід у розмірі 786 млн. дол…

Необхідно визначити, чому будуть рівні такі показники, як:

— кінцевий продукт;

— проміжний продукт;

— а також валовий внутрішній продукт, який створюється цими підприємствами.

 … см. полный вариант записи …

Изменение величины импорта страны. Денежный мультипликатор, Совокупные расходы, Предельная склонность к импортированию

Из условия известно, что в некоторой стране, экономика которой характеризуется, как экономика с неполной занятостью, государственные расходы увеличиваются на 12 млрд. долл. При этом, предельная склонность к потреблению в данном государстве составляет 0,6, ну а предельная склонность к импортированию при тех же условиях равна 0,3.

На основании предложенных чуть выше данных, необходимо определить, насколько изменится величина импорта в анализируемом государстве.

 … см. полный вариант записи …

Давайте визначимо Чисельність трудових ресурсів в певному регіоні на кінець звітного періоду — всього одна розрахункова формула

Потрібно визначити чисельність трудових ресурсів на кінець звітного періоду, виходячи з тих даних, які наведені нижче (дані на початок періоду):

— чисельність людей, які є населенням працездатного віку, дорівнює 104 млн. чоловік;

— чисельність працездатного населення, яке померло протягом року — 0,5 млн. чоловік;

— чисельність молоді, яка звітному періоді досягла працездатного віку — 5 млн. чоловік;

— ну і чисельність населення, яке досягло пенсійного віку, становить 1,9 млн. чоловік.

 … см. полный вариант записи …

Чисельність трудових ресурсів регіону, Приріст трудових ресурсів — Природний приріст, Механічний приріст та Загальний приріст

Відомо, що чисельність працездатного населення деякого регіону країни на початок звітного періоду становила 3,2 млн. осіб. Кількість пенсіонерів та підлітків до 16 років, які зайняті на роботах у даному регіоні, складає 41 тис. чоловік.

Також ще зазначено, що протягом даного звітного періоду чисельність працездатного населення дещо змінилася за рахунок впливу таких умов:

— 508 тис. осіб перейшли в вік, який визначається, як працездатний;

— 52 тис. осіб приїхали для роботи з сусідніх регіонів;

— 49 тис. осіб пенсійного віку було залучено на роботу в регіоні;

— 2,4 тис. осіб перейшли в пенсійний вік, а також отримали інвалідність;

— 6,5 тис. осіб пенсійного віку перестали працювати;

— 86 тис. осіб працездатного віку виїхали в інші регіони на роботу.

Виходячи з даних, які наведені трохи вище, необхідно визначити, чому дорівнюватиме чисельність трудових ресурсів в регіоні на початок і на кінець звітного періоду, а також розрахувати природний, механічний та загальний приріст трудових ресурсів аналізованого регіону.

 … см. полный вариант записи …

Национальный доход страны, Рост национального дохода, а также Чистый эффект прироста государственных расходов

Есть некое государство, экономика которого определяется как экономика с неполной занятостью. Государственные расходы страны ежегодно увеличиваются на 2,8 млрд. долл.

Необходимо определить, насколько возрастет национальный доход страны, если известно, что:

предельная склонность к импортированию в стране равна 0,4;

— ну а предельная склонность к потреблению составляет 0,8.

Еще необходимо рассчитать, чему будет равен чистый эффект прироста государственных расходов для импорта анализируемого государства.

 … см. полный вариант записи …

Национальные сбережения государства, Потребительские расходы, Государственные расходы, Расходы на инвестиции — формулы

Исходя из данных, которые приведены немного ниже, необходимо определить, чему будут равны национальные сбережения государства, а также сказать, сможет ли данная страна направить часть своих национальных сбережений на то, чтобы кредитовать своих зарубежных партнеров:

совокупный выпуск товаров и услуг, произведенных внутри страны — 340 млрд. долл.;

чистый экспорт данного государства составляет 14 млрд. долл.;

потребительские расходы равны 36% от суммы внутренних расходов государства;

— ну а государственные расходы — это 22% от суммы внутренних расходов страны.

 … см. полный вариант записи …

Національний дохід, Зростання національного доходу, а також розрахунок Чистого ефекту приросту державних витрат

Є певна держава, економіка якої характеризується, як економіка з неповною зайнятістю. Відомо, що державні витрати країни щорічно збільшуються на 2,8 млрд. дол.

Необхідно визначити, наскільки зросте національний доход даної держави, якщо відомо, що:

гранична схильність до імпортування в країні дорівнює 0,4;

— ну а гранична схильність до споживання становить 0,8.

Також потрібно розрахувати, чому дорівнюватиме чистий ефект приросту державних витрат для імпорту аналізованої держави.

 … см. полный вариант записи …

Related Posts