Макроэкономика | Stud-Time.ru – Part 2

Содержание

Валовий національний продукт, Чистий національний продукт, Національний дохід, ВНП за доходами та ВНП за видатками

На підставі даних, які наведені у списку трохи нижче, необхідно розрахувати такі важливі чотири макроекономічні показники, як:

1. ВНП за доходами (валовий національний продукт за доходами);

2. ВНП за видатками (валовий національний продукт за витратами);

3. чистий національний продукт;

4. національний дохід.

Дані для проведення розрахунків:

відсотки по кредиту складають 18 млн. дол.;

валові приватні інвестиції дорівнюють сумі в 60 млн. дол.;

заробітна плата працівників становить 230 млн. дол.;

прибуток корпорацій дорівнює сумі в 122 млн. дол.;

непрямі податки, а також трансфертні платежі країни рівні 25 млн. дол.;

рентні платежі всім власникам майна, що орендується — 22 млн. дол.;

податок на прибуток підприємств, а також корпорацій дорівнює 60 млн. дол.;

чистий експорт (товари та послуги держави) дорівнює сумі в 14 млн. дол.;

державні закупівлі товарів і послуг становлять 104 млн. дол.;

чисті інвестиції (приватні інвестиції) дорівнюють 48 млн. дол.;

доходи від власності становлять величину рівну 28 млн. дол.;

чисті субсидії, які були видані з бюджету державним підприємствам — 4 млн. дол.;

— ну і споживчі витрати рівні 300 млн. дол.

 … см. полный вариант записи …

Трудовые ресурсы государства, Занятость населения страны, Численность безработных. Расчет уровня безработицы

На основании некоторых данных о трудовых ресурсах и занятости населения анализируемого государства, которые приведены в таблице немного ниже, необходимо:

— определить такой показатель, как численность безработных в стране, а также рассчитать уровень безработицы в предыдущем и отчетном периодах;

— объяснить, почему происходит одновременный рост занятости населения и безработицы.

А вот и сами данные, на основании которых и необходимо проводить все требуемые расчеты:

Показатель

Предыдущий период

Отчетный период

1. Рабочая сила страны, тысяч человек

91026

96025

2. Занятое население, тысяч человек

88090

91010

 … см. полный вариант записи …

Валовий національний продукт, Чистий національний продукт, Об’єм споживання, Валові інвестиції та Чисті інвестиції

Відомо, що є два товари національного виробництва:

— товар 1 (це споживчий товар);

кількість продукції дорівнює 620 штук;

ціна за одиницю товарної продукції становить 4 дол.

— товар 2 (це засіб виробництва).

кількість виробленої продукції дорівнює 38 штук;

ціна одиниці товару становить 15 дол.

Також зазначено, що на кінець звітного періоду 8 виробничих машин даного підприємства, які виробляють товарну продукцію номер 2, будуть замінені на нові одиниці.

Із запропонованих вище даних, необхідно розрахувати такі показники, як:

валовий національний продукт;

чистий національний продукт;

обсяг споживання в країні;

обсяг валових інвестицій;

— і, звичайно ж, обсяг чистих інвестицій.

 … см. полный вариант записи …

Валовой национальный продукт, Чистый национальный доход, Валовая прибыль, Валовые инвестиции и Личные сбережения

Необходимо определить, чему будут равны такие показатели, как валовой национальный продукт (ВНП), чистый национальный продукт (ЧНП), чистый национальный доход (ЧНД), валовая прибыль, валовые инвестиции, личные располагаемые доходы, а также личные сбережения, исходя из тех данных, которые немного ниже (показатели, характеризующие развитие национальной экономики):

личные потребительские расходы в стране равны 4120 млрд. долл.;

трансфертные платежи равны сумме в 770 млрд. долл.;

государственные расходы, которые приходятся на приобретение различных товаров, а также предоставление услуг, составляют 1004 млрд. долл.;

чистые инвестиции равны 802 млрд. долл.;

чистый экспорт товаров и услуг государства составляет сумму в 101 млрд. долл.;

экспорт страны – 699 млрд. долл.;

импорт страны – 800 млрд. долл.;

личные доходы равны 4830 млрд. долл.;

заработная плата, которую нужно выплатить наемным работникам – 3000 млрд. долл.;

сумма премии работникам составляет 315 млрд. долл.;

взносы на социальное страхование составляют 70 млрд. долл.;

взносы в частные фонды равны 371 млрд. долл.;

некорпоративная прибыль составляет сумму в 332 млрд. долл.;

рентный доход составляет 25 млрд. долл.;

доходы корпораций составили размер в 320 млрд. долл.;

налог на прибыль корпораций, соответственно, составил 160 млрд. долл.;

дивиденды (то есть распределенная прибыль корпораций) составили 122 млрд. долл.;

нераспределенная прибыль корпораций равна сумме в 92 млрд. долл.;

чистый процент равен 398 млрд. долл.;

амортизационные отчисления составили 485 млрд. долл.;

косвенные налоги составили 400 млрд. долл.;

— ну а индивидуальные налоги, соответственно, были равны 591 млрд. долл.

 … см. полный вариант записи …

Валовий національний продукт, Чистий національний доход, Валовий прибуток, Валові інвестиції, Особисті заощадження

Необхідно визначити, чому дорівнюватимуть такі показники: валовий національний продукт (ВНП), чистий національний продукт (ЧНП), чистий національний доход (ЧНД), валовий прибуток даної країни, валові інвестиції, особисті наявні доходи, а також особисті заощадження, виходячи з даних, які наведені трохи нижче (ось всі показники, що характеризують розвиток національної економіки):

особисті споживчі витрати в країні рівні 4120 млрд. дол.;

трансфертні платежі дорівнюють сумі в 770 млрд. дол.;

державні витрати, які припадають на придбання товарів та послуг — 1004 млрд. дол.;

чисті інвестиції дорівнюють 802 млрд. дол.;

чистий експорт товарів і послуг держави становить суму в 101 млрд. дол.;

експорт країни — 699 млрд. дол.;

імпорт країни — 800 млрд. дол.;

особисті доходи дорівнюють 4830 млрд. дол.;

заробітна плата, яку потрібно виплатити найманим працівникам — 3000 млрд. дол.;

сума премії працівникам складає 315 млрд. дол.;

внески на соціальне страхування становлять 70 млрд. дол.;

внески в приватні фонди рівні 371 млрд. дол.;

некорпоративний прибуток складає суму в 332 млрд. дол.;

рентний дохід становить 25 млрд. дол.;

доходи корпорацій склали розмір в 320 млрд. дол.;

податок на прибуток корпорацій, відповідно, склав 160 млрд. дол.;

дивіденди (тобто розподілений прибуток корпорацій) склали 122 млрд. дол.;

нерозподілений прибуток корпорацій дорівнює сумі в 92 млрд. дол.;

чистий відсоток дорівнює 398 млрд. дол.;

амортизаційні відрахування склали 485 млрд. дол.;

непрямі податки склали 400 млрд. дол.;

— ну а індивідуальні податки, відповідно, були рівні 591 млрд. дол.

 … см. полный вариант записи …

Обратите внимание на очень легкий расчет такого показателя, как Валовой национальный продукт анализируемого государства

Исходя из данных по деятельности экономических субъектов, которые приведены немного ниже, необходимо определить сумму валового национального продукта государства:

заработная плата работников равняется сумме в 4420 млрд. долл.;

сумма премий этим же наемным работникам равна 600 млрд. долл.;

взносы на социальное страхование составляют 464 млрд. долл.;

— ну а взносы в частные фонды (пенсионный фонд, фонд медицинского обслуживания, а также фонд безработных) составляют 1008 млрд. долл.;

доходы владельцев некорпоративных предприятий равны 391 млрд. долл.;

рентные доходы равнялись 8 млрд. долл.;

нераспределенная прибыль корпораций составляет 307 млрд. долл.;

налог на прибыль – 96 млрд. долл.;

дивиденды равны 99 млрд. долл.;

чистый процент составляет величину в размере 501 млрд. долл.;

амортизационные отчисления составили 72 млрд. долл.;

косвенные налоги – 64 млрд. долл.;

— ну и прочие выплаты равны 0,9 млрд. долл.

 … см. полный вариант записи …

Валовой внутренний продукт, который создается предприятиями страны, а также Конечный продукт и Промежуточный продукт

В условии задачи указано, что некие предприятия, которые производят товарную продукцию, установили между собой хозяйственные связи. Первое из вышеупомянутых производственных предприятий реализовало произведенную продукцию второму. Сумма реализации составляет 17 млн. долл. А оставшаяся продукция была продана на рынке за 30 млн. долл. Также указано, что второе и третье товарные предприятия реализовали четвертому предприятию продукцию на сумму72 и 114 млн. долл. соответственно. А четвертое предприятие продало продукцию пятому на сумму 460 млн. долл. В свою очередь пятое производственное предприятие, реализовало свою продукцию на рынке, и получило доход в размере 786 млн. долл.

Необходимо определить, чему будут равны конечный продукт, промежуточный продукт, а также валовой внутренний продукт государства, который создается этими предприятиями.

 … см. полный вариант записи …

Related Posts