Финансы предприятия | Stud-Time.ru – Part 6

Вартість основних виробничих фондів виробничого підприємства, Витрати на 1 у.о. реалізованої продукції, Рентабельність продукції

Нам вказано, що обсяг виробництва і реалізації продукції підприємства дорівнює 1 млн. дол., прибуток, який отримало підприємство від реалізації товарної продукції, склав 200 тис. дол. Також з умови відомо, що фондовіддача основних виробничих фондів становить 1,5.

Потрібно розрахувати вартість основних виробничих фондів аналізованого товарного підприємства, витрати підприємства на 1 долар реалізованої продукції, а також рентабельність продукції.

 … см. полный вариант записи …

Прибыль предприятия, Прибыль от реализации продукции, а также определение такого показателя, как Рентабельность продукции

Нам известно, что на начало отчетного периода объем производства и реализации продукции на анализируемом производственном предприятии составил 14 тысяч единиц продукции, ну а цена реализации единицы продукции равна 204 долл., также нам еще указано, что постоянные затраты на единицу продукции составляли 42 долл., а, в свою очередь, переменные затраты на единицу продукции были равны 56 долл. Предприятие запланировало, что объем производства и реализации продукции в конце отчетного периода составит величину в 16 тысяч единиц.

Необходимо определить прибыль предприятия от реализации продукции на начало и конец отчетного периода, а также вычислить рентабельность продукции данного предприятия.

 … см. полный вариант записи …

Показатели рентабельности — Рентабельность инвестирования. Расчет Рентабельности собственного капитала — считаем!

Есть такие данные по деятельности и финансовому состоянию некоторого предприятия за год:

объем реализации продукции составляет 420000 долл.;

производственная себестоимость реализованной продукции равна 348000 долл.;

валовая прибыль предприятия – 70500 долл.;

чистая прибыль предприятия составляет 18300 долл.;

операционная прибыль предприятия — 34800 долл.;

сумма активов предприятия на конец отчетного периода равна 508000 долл.;

собственный капитал предприятия составляет 282300 долл.;

— ну и, сумма простых акций в обороте — 40900 шт.

Необходимо рассчитать все показатели рентабельности предприятия, а также сделать выводы.

 … см. полный вариант записи …

Оборотность собственных средств — Оборотность активов, а также расчет величины Коэффициента оборотности запасов — формулы

Из условия задачи известны такие данные по некоторому производственному предприятию:

— активы предприятия составляют 508500 евро,  в том числе:

— производственные запасы – 79400 евро.

— дебиторская задолженность — 70520 евро (3800 евро – сомнительная задолженность);

— первоначальная стоимость основных средств предприятия  равна 288000 евро;

— амортизационные отчисления составляют сумму в размере 48000 евро;

— объем реализации за один отчетный год равняется 384000 евро;

— ну а производственная себестоимость продукции равна 343000 евро.

Необходимо определить показатели оборотности средств и написать соответствующий вывод.

 … см. полный вариант записи …

Виробничий норматив оборотних коштів, Загальний норматив, Невиробничий норматив оборотних коштів, Оборотні кошти

В умові задачі зазначено, що норматив оборотних коштів підприємства на початок планового року дорівнював 1000 тис. грн. у тому числі:

виробничий норматив  був рівний 750 тис.грн.;

невиробничий норматив дорівнював сумі в  250 тис.грн.

Також нам відомо, що зростання виробничої програми у плановому році передбачене в розмірі 12% порівняно з минулим роком. Ще у запланованому році в результаті реалізації заходів для покращення використання оборотних засобів передбачається прискорення їх обороту на 3%

Виходячи з цих даних, необхідно розрахувати виробничий норматив оборотних коштів на плановий рік, невиробничий норматив оборотних коштів на плановий рік, загальний норматив на плановий рік, а також норматив оборотних коштів з урахуванням прискорення обороту коштів.

 … см. полный вариант записи …

Производственный норматив оборотных средств предприятия, Непроизводственный норматив, а также Общий норматив

В условии задачи сказано, что норматив оборотных средств предприятия на начало планового года был равен 1000 тыс. у.е. в том числе:

– производственный норматив равен 750 тыс. у.е.;

– непроизводственный норматив составляет 250 тыс. у.е.

Еще указано, что увеличение производственной программы в запланированном году предвидено в размере 12% по сравнению с плановым годом. Ну а в запланированном периоде в результате реализации неких мероприятий для улучшения использования оборотных средств предвидится ускорение их оборота на 3%.

Нужно рассчитать, чему будет равен производственный норматив оборотных средств на плановый год, непроизводственный норматив оборотных средств на плановый год, общий норматив на плановый год, а также норматив оборотных средств с учетом ускорения оборота денег.

 … см. полный вариант записи …

Related Posts