Финансы предприятия | Stud-Time.ru – Part 3

Содержание

Давайте произведем расчет такого важного показателя, как Выручка от реализации продукции предприятия

На основании нижеприведенных расчетных данных, нам необходимо определить, сколько составит выручка от реализации продукции некоторого предприятия в плановом году (расчетный метод):

объем выпуска продукции предприятием в IV квартале отчетного года составит:

— производственная себестоимость — 208 млн. долл.

— отпускные цены — 260 млн. долл.

остатки готовой продукции на складе (начало IV квартала отчетного года):

— производственная себестоимость —   20 млн. долл.

— предприятие планирует сократить остатки готовой продукции до конца периода на 10%;

объем выпуска продукции в запланированном году составит следующие суммы:

— отпускные цены — 900 млн. долл.

— IV квартал — 242 млн. долл.

норма остатков готовой продукции на складе предприятия равна 17 дней.

 … см. полный вариант записи …

Обсяг випуску продукції, Виручка від реалізації продукції. Собівартість продукції, а також Прибуток підприємства

На підставі даних, які наведені нижче, треба провести розрахунок такого показника, як запланований прибуток підприємства (ну а для розрахунку потрібно використовувати метод прямого рахунку):

комерційні витрати складають 20% від виробничої собівартості виробленого товару;

обсяг виробництва продукції, запланований підприємством — 260 тисяч штук;

залишки нереалізованої продукції на складі товарного підприємства:

— на початок звітного періоду становили 8 тис. штук

— на кінець звітного року дорівнювали 4 тис. штук

виробнича собівартість одиниці продукції складає 1420 дол.;

відпускна ціна одиниці продукції рівна сумі в 1790 дол.

 … см. полный вариант записи …

Показники оборотності оборотних коштів підприємства. Економічний ефект від прискорення оборотності коштів

Виходячи з перерахованих нижче даних, нам необхідно визначити показники оборотності оборотних коштів за планом і фактично (їх потрібно буде звести в розрахункову таблицю), а ще слід знайти економічний ефект від прискорення оборотності оборотних фондів товарного підприємства:

виручка від реалізації продукції (плановий період) становитиме 640 тис. дол.;

виручка від реалізації продукції у фактичному році збільшилась на 14%;

залишки оборотних коштів (плановий рік) становлять 80 тис. дол.;

оборотність обігових коштів за фактом збільшилась на 6 днів.

 … см. полный вариант записи …

Сукупний норматив оборотних коштів підприємства. Для розрахунку потрібно використовувати метод коефіцієнтів

З тих нечисленних даних, які наведені трохи нижче, нам необхідно визначити, чому дорівнюватиме сукупний норматив оборотних коштів аналізованого підприємства. Для цього розрахунку слід використовувати, так званий метод коефіцієнтів. А ось, власне кажучи, і дані для рішення:

норматив оборотних коштів підприємства (звітний рік) — 44 600 тис. дол.;

нормовані оборотні кошти розподілені по наступних двох групах:

— 1-а група — 80%

— 2-а група — 20%

обсяг виробництва продукції в запланованому періоді збільшиться на 8%;

вартість матеріальних ресурсів підприємства збільшиться на 32%;

— планується ріст цін по елементам оборотних коштів на 14%.

 … см. полный вариант записи …

Давайте рассчитаем Объем реализации продукции, если даны: Остатки готовой продукции и Рентабельность продукции

Ниже приведены некоторые данные, на основании которых нам нужно рассчитать, чему будет равен объем реализации продукции в запланированном году (расчет производить в ценах производства):

остатки готовой продукции на складе предприятия на начало планового периода:

— производственная себестоимость — 180 млн. долл.

рентабельность продукции предприятия в IV квартале отчетного года — 18%;

объем выпуска продукции в плановом году будет равен 2400 млн. долл.;

удельный вес производства в IV квартале в объеме выпуска — 28%;

норма запасов готовой продукции на складе равна 10 дней.

 … см. полный вариант записи …

Показники ефективності використання основних фондів. Фондовіддача основних засобів, а також Фондомісткість

З умови задачі нам відомі деякі дані, ґрунтуючись на яких необхідно розрахувати всі показники ефективності використання основних фондів підприємства у звітному періоді та у плановому році:

вартість основних фондів підприємства (початок звітного періоду) — 84 000 тис. дол.;

— протягом даного звітного періоду на підприємстві вводяться основні засоби:

— 01.04 — 10 200 тис. дол.

— 01.03 —    6400 тис. дол.

— також за даний період з підприємства вибули основні фонди вартістю:

— 01.05 —    9800 тис. дол.

— у плановому році вартість фондів зросте на суму в 3750 тис. дол.;

виручка від реалізації продукції, отримана підприємством:

— поточний період (факт) — 312 400 тис. дол.

— плановий рік (план) — 360 200 тис. дол.

 … см. полный вариант записи …

Составить смету затрат на производство продукции, если даны: Амортизация основных фондов и Себестоимость производства

Из имеющихся данных, которые приведены в таблице, расположенной немного ниже, необходимо составить смету затрат для предприятия на производство товарной продукции, ну а также рассчитать полную себестоимость продукции. А вот и сами расчетные данные:

Элементы затрат анализируемого предприятия

Сумма, тыс. долл.

1. Затраты сырья и материалов

1340

2. Расходы на оплату труда работникам

400

3. Отчисления в фонды социального страхования

?

4. Амортизация основных фондов товарного предприятия

540

5. Прочие затраты анализируемого производственного предприятия

220

6. Затраты, которые не включаются в валовую продукцию

36

7. Себестоимость валовой продукции предприятия

?

8. Себестоимость остатков незавершенного производства

-42

9. Производственная себестоимость продукции этого предприятия

?

10. Коммерческие расходы анализируемого производственного предприятия

56

11. Полная себестоимость продукции, выпущенной этим предприятием

?

 … см. полный вариант записи …

Давайте зробимо розрахунок такого важливого показника, як Виручка від реалізації продукції підприємства

На підставі нижчеподаних розрахункових даних, нам необхідно визначити, скільки складе виручка від реалізації продукції підприємства в плановому періоді (використовувати розрахунковий метод):

обсяг випуску продукції підприємством в IV кварталі звітного року становитиме:

— виробнича собівартість — 208 млн. дол.

— відпускні ціни — 260 млн. дол.

залишки готової продукції на складі (початок IV кварталу звітного періоді):

— виробнича собівартість —   20 млн. дол.

— підприємство планує скоротити залишки готової продукції до кінця року на 10%;

обсяг випуску продукції в запланованому році становитиме такі суми:

— відпускні ціни — 900 млн. дол.

— IV квартал — 242 млн. дол.

норма залишків готової продукції на складі підприємства — 17 днів.

 … см. полный вариант записи …

Амортизація основних фондів підприємства, якщо відомі: Вартість основних фондів і Норма амортизації

Необхідно визначити величину амортизаційних відрахувань на запланований період, якщо по деякому виробничому підприємству нам відомі такі нижченаведені розрахункові дані:

вартість основних фондів підприємства (початок періоду) дорівнює 930 млн. дол.;

— підприємство вводить основні виробничі фонди на таку суму (плановий рік):

—  I квартал — 136 млн. дол.

— II квартал —   32 млн. дол.

— ще з підприємства вибули основні фонди , величина яких склала:

— 01.04 — 28 млн. дол.

— 01.03 — 40 млн. дол.

норма амортизаційних відрахувань дорівнює 10%.

 … см. полный вариант записи …

Показатели движения основных средств предприятия, а также Показатели эффективности использования основных фондов

Условие задачи предоставляет следующие данные, на основании которых нужно будет рассчитать показатели движения основных средств предприятия, по которому проводится анализ, а также показатели эффективности использования основных фондов этого же предприятия:

стоимость основных фондов (начало планового периода) равняется 1020 млн. долл.;

запланированный объем выпуска продукции составляет 2700 млн. долл.;

— предприятие планирует ввести основные производственные средства:

— с 1 февраля—9 млн. долл.

— с 1 марта—7 млн. долл.

— также с предприятия выводятся основные средства на сумму:

— с 1 мая — 6 млн. долл.

 … см. полный вариант записи …

Складаємо план фінансування капітальних вкладень, якщо дані: Обсяг інвестицій та Чистий прибуток підприємства

Нижче перераховані дані, на підставі яких необхідно скласти план фінансування капітальних вкладень (фінансування капітальних вкладень). Ну а ось і самі дані для виконання даного завдання:

обсяг капітальних вкладень дорівнює 56 млн. дол.;

чистий прибуток підприємства становить суму в розмірі 28 млн. дол.;

— частина прибутку підприємства, направляється до фонду накопичень, становить 50%;

фінансування капітальних вкладень з фонду накопичень рівне — 72%;

амортизаційні відрахування треба розрахувати, якщо відомі:

вартість основних фондів складає 360 млн. дол.

норма амортизаційних відрахувань — 6%.

— мобілізація внутрішніх ресурсів підприємства в будівництві дорівнює 2 млн. дол.

Також нам зазначено, що в якості додаткового джерела для даних фінансових капітальних вкладень підприємство може використовувати довгостроковий кредит, взятий в установі банку.

 … см. полный вариант записи …

Норматив оборотних коштів деякого виробничого підприємства. Робимо розрахунок Коефіцієнта оборотності оборотних засобів

Потрібно розрахувати, чому дорівнюватиме загальний норматив оборотних коштів підприємства, а також визначити коефіцієнт оборотності оборотних коштів, якщо відомі такі дані:

витрати на виробництво товарної продукції становлять 305 тис. дол.;

норма запасів основних матеріалів даного підприємства дорівнює 70 тис. дол.;

норматив оборотних коштів виробничого підприємства:

незавершене виробництво — 55 тис. дол.;

готова продукція на складі — 32 тис. дол.;

інші витрати підприємства — 12 тис. дол.;

питома вага основних матеріалів в сумі загальновиробничих витрат дорівнює 54%;

обсяг випуску продукції аналізованим виробничим підприємством рівний 348 тис. дол.

 … см. полный вариант записи …

Related Posts