Экономика предприятия | Stud-Time.ru

Содержание

Відпускна ціна. Собівартість виробництва продукції, Собівартість матеріалів, а також Закупівельна ціна сировини

Є деякі дані по виробничому підприємству, а саме по його сировині і матеріалах, на підставі яких необхідно визначити максимальний рівень ціни закупки сировини. А ось, власне кажучи, і самі дані для проведення всіх необхідних розрахунків:

Показники Значення
1. Відпускна ціна оптового постачальника з урахуванням ПДВ, дол. / тон 9600
2. Оптова надбавка на придбану покупцем товарну продукцію, % 14
3. Податок на додану вартість для купленої продукції, % 12
4. Рентабельність продукції цього підприємства, % 20
5. Витрати на виробництво продукції, дол. / тон 1200
6. Питомі витрати сировини на виробництво одиниці продукції, тон / тон 15

 … см. полный вариант записи …

Балансовая прибыль предприятия, Чистая прибыль предприятия, Рентабельность продаж, Рентабельность собственного капитала

Исходя из данных о хозяйственной деятельности предприятия, нам необходимо определить, чему будет равна балансовая прибыль предприятия, чистая прибыль предприятия, рентабельность продаж, а также рентабельность собственного капитала предприятия. А вот эти данные:

выручка от реализации продукции предприятия составляет 600 тыс. долл.;

затраты на производство продукции равны величине в 400 тыс. долл.;

прибыль от реализации материальных ценностей — 18 тыс. долл.;

прибыль от сдачи имущества в аренду равны 6 тыс. долл.;

собственный капитал предприятия — 1800 тыс. долл.;

налоговые платежи предприятия — 90 тыс. долл.

 … см. полный вариант записи …

Балансовий прибуток підприємства, Чистий прибуток підприємства, Рентабельність продажів, Рентабельність власного капіталу

Виходячи з даних про господарську діяльність підприємства, нам необхідно розрахувати, чому дорівнюватиме балансовий прибуток підприємства, чистий прибуток підприємства, а також рентабельність продажів та рентабельність власного капіталу підприємства:

виручка від реалізації продукції даного підприємства становить 600 тис. дол.;

витрати на виробництво продукції дорівнюють величині в 400 тис. дол.;

прибуток від реалізації матеріальних цінностей складає 18 тис. дол.;

прибуток від здачі власного майна в оренду дорівнює 6 тис. дол.;

власний капітал підприємства рівний сумі в 1800 тис. дол.;

податкові платежі підприємства складають 90 тис. дол.

 … см. полный вариант записи …

Объем инвестиций, Чистая прибыль предприятия, Срок окупаемости инвестиций (Срок окупаемости проекта)

В таблице ниже приведены данные, которые характеризуют два инновационных проекта. Именно на основании этих данных, необходимо определить, чему будут равны такие показатели, как чистый доход (он же сумма чистой при­были и амортизации), ожидаемая прибыль от реализации инновационно­го проекта, а также срок окупаемости инвестиций в форме капитальных вложений в данный проект, который анализируемое производственное предприятие планирует внедрить в пределах 2 лет. Исходные данные для расчетов приведены в таблице:

Показатели по инновационным проектам Планируемый период
1-й год 2- й год
1. Объем инвестиций в форме капиталовложений в проект, тыс. долл. 5200 1800
2. Объем реализации продукции (это без учета НДС), тыс. долл. 9400 10400
3. Себестоимость продукции (вся реализация), тыс. долл. 6300 7200
4. Сумма амортизации для этих проектов, тыс. долл. 920 950
5. Налоги и отчисления от прибыли, тыс. долл. 340 425

 … см. полный вариант записи …

Чистий дохід підприємства, Чиста приведена вартість, а також Індекс рентабельності деякого інвестиційного проекту

Показник по інвестиційному проекту Плановий період
1-й рік 2-й рік 3-й рік
1. Обсяг інвестицій в формі капітальних вкладень, тис. дол. 3200 1400
2. Чистий дохід від реалізації даного проекту, тис. дол. 980 1980 2800
3. Сума амортизації по інвестиціях, тис. дол. 160 340 400
4. Норма дисконту — 10%, коефіцієнт 0,1 0,1 0,1

На підставі даних, які наведені у таблиці, розташованої трохи вище, необхідно визначити такі важливі показники оцінки доцільності інвестування грошових коштів, як:

чистий дисконтований дохід за інвестиційним проектом;

чиста приведена вартість фінансового вкладення;

індекс рентабельності проекту підприємства.

 … см. полный вариант записи …

Объем инвестиций, Прибыль предприятия, Чистый дисконтированный доход, Период окупаемости инвестиций (Период окупаемости проекта)

Необходимо рассчитать, чему будет равен чистый дисконтированный доход от осуществления некоторого инновационного проекта, направленного на освоение нового производства на предприятии, а также период окупаемости инвестиций (период окупаемости проекта) в форме капитальных вложений, если известно, что норма дисконтирования составляет 0,12. Все необходимые исходные данные для проведения расчетов представлены в таблице ниже:

Показатели по инновационному проекту Планируемый период
1-й год 2-й год 3-й год
1. Объем инвестиций в форме капитало­вложений, тыс. долл. 10 600 2540
2. Объем реализации продукции (без НДС), тыс. долл. 9100 17 800 19 700
3. Себестоимость продукции фирмы, тыс. долл. 6600 11 800 12 300
4. Сумма амортизации (проект), тыс. долл. 1000 1120 1100
5. Налог на прибыль и другие выплаты / отчисления, тыс. долл. 800 1100 1130

 … см. полный вариант записи …

Обсяг інвестицій, Чистий прибуток підприємства, Термін окупності інвестицій (Термін окупності проекту)

У таблиці нижче наведені дані, які характеризують два інноваційні проекти. Саме на підставі цих даних, необхідно визначити, чому будуть рівні такі показники, як чистий дохід (він же сума чистого прибутку та амортизації), очікуваний прибуток від реалізації інноваційного проекту, а також термін окупності інвестицій у формі капітальних вкладень в даний проект, який аналізоване виробниче підприємство планує впровадити в межах 2 років. Вихідні дані для розрахунків наведені в таблиці:

Показники по інноваційним проектам Плановий період
1-й рік 2-й рік
1. Обсяг інвестицій в формі капіталовкладень в даний проект, тис. дол. 5200 1800
2. Обсяг реалізації продукції (це без урахування ПДВ), тис. дол. 9400 10400
3. Собівартість продукції (весь обсяг реалізації), тис. дол. 6300 7200
4. Сума амортизації для цих 2-х проектів, тис. дол. 920 950
5. Податки та відрахування від прибутку, тис. дол. 340 425

 … см. полный вариант записи …

Чистый доход предприятия, Чистая приведенная стоимость, а также Индекс рентабельности инвестиционного проекта

Показатели по инвестиционному проекту Планируемый период
1-й год 2-й год 3-й год
1. Объем инвестиций в форме капитальных вло­жений, тыс. долл. 3200 1400
2. Чистый доход от реализации данного проекта, тыс. долл. 980 1980 2800
3. Сумма амортизации по инвестированию, тыс. долл. 160 340 400
4. Норма дисконта — 10%, в виде коэффициента 0,1 0,1 0,1

На основании данных, которые приведены в таблице, расположенной немного выше, необходимо определить такие показатели оценки целесообразности инвестирования средств, как:

чистый дисконтированный доход по инвестиционному проекту;

чистая приведенная стоимость финансового вложения;

индекс рентабельности проекта предприятия.

 … см. полный вариант записи …

Обсяг інвестицій, Прибуток підприємства, Чистий дисконтований дохід, Період окупності інвестицій (Період окупності проекту)

Необхідно розрахувати, чому дорівнюватиме чистий дисконтований дохід від здійснення деякого інноваційного проекту, спрямованого на освоєння нового виробництва на підприємстві, а також період окупності інвестицій (період окупності проекту) у формі капітальних вкладень, якщо відомо, що норма дисконтування складає 0,12. Всі необхідні вихідні дані для проведення розрахунків представлені в таблиці, розташованій трохи нижче:

Показники по інноваційному проекту Плановий рік
1-й рік 2-й рік 3-й рік
1. Обсяг інвестицій в формі капітало­вкладень, тис. дол. 10 600 2540
2. Обсяг реалізації продукції (без урахування НДС), тис. дол. 9100 17 800 19 700
3. Собівартість продукції підприємства, тис. дол. 6600 11 800 12 300
4. Сума амортизації (проект), тис. дол. 1000 1120 1100
5. Податок на прибуток та інші виплати / відрахування, тис. дол. 800 1100 1130

 … см. полный вариант записи …

Related Posts