Экономика предприятия | Stud-Time.ru – Part 9

Содержание

Роздрібна ціна одиниці продукції, Відпускна ціна та Акцизний збір. Надбавка за якість, а також Розрахунок Торговельної надбавки

Нам відомо, що собівартість одиниці продукції на підприємстві дорівнює 3800 дол. Зазначено, що рівень рентабельності одиниці продукції, що виготовляється на підприємстві складає 35%. За те, що товарна продукція має дуже високу якість та є приближеною до світових стандартів, на підприємстві введено надбавку у розмірі 14%. Також відомо, що ставка акцизного збору для даного типу товарів встановлена на рівні 27%, а торговельна надбавка склала 13% додатково до відпускної ціни з урахуванням податку на додану вартість, тобто ПДВ.

Необхідно визначити ціну товару на підприємстві.

 … см. полный вариант записи …

Обчислюємо Відпускну ціну продукції з ПДВ, Собівартість продукції, Податок на додану вартість (ПДВ) та Вартість матеріальних затрат 🙂

Нам відомо, що калькулювання собівартості одиниці продукції на підприємстві наступне:

вартість основних та допоміжних матеріалів на підприємстві – 130,8 дол.;

— сума придбаних у постачальника напівфабрикатів рівна 94,6 тис. дол.;

вартість палива та енергії для виробництва – 63,4 тис. дол.;

— заробітна плата основних працівників виробництва – 34,7 тис. дол.;

— заробітна плата допоміжних працівників виробничих цехів рівна 3,6 тис. дол.;

— відрахування із заробітної плати на соціальне страхування складають 3,0 тис. дол.;

— затрати на утримання обладнання підприємства становлять 61,1 тис. дол.;

— витрати, пов’язані з цехами товарного підприємства – 27,6 тис. дол.;

— витрати, пов’язані з загальновиробничими потребами становлять 35,9 тис. дол.;

— інші витрати виробництва на цьому підприємстві складають 0,7 тис. дол.;

— загальна виробнича собівартість на підприємстві рівна … ?;

— невиробничі витрати становлять 6,9 тис. дол.;

— загальна собівартість — … ?

Також відомо, що рівень рентабельності в майбутньому році дорівнюватиме 16%.

Треба розрахувати вільну відпускну ціну продукції з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ), а також суму ПДВ, яку постачальник має сплатити до бюджету.

 … см. полный вариант записи …

Прибуток підприємства, Аналіз прибутку товарного підприємства. Вплив факторів на зміну прибутку, Резерви збільшення прибутку

Згідно тих даних, що наведені у таблиці, потрібно провести аналіз прибутку підприємства. А також необхідно визначити вплив факторів, зміна яких призвела до зміни (збільшення або зменшення) прибутку від реалізації продукції підприємства у звітному році порівняно з попереднім.

Необхідно сказати, які резерви збільшення прибутку є на даному підприємстві.

Показник

План Факт Відхилення, +, —

Відхилення, %

1

2 3 4

1. Обсяг реалізації всієї продукції:

1.1. грошові одиниці, тис. дол.

800

900 +100

+12,5

1.2. натуральні одиниці, тони

40000

60000 +20000

+50

2. Вартість 1 тони товарної продукції:

2.1. доларів за 1 тону, дол./т

20

15 -5

-25

3. Собівартість 1 тони готової продукції:

3.1. доларів за 1 тону, дол./т

18

14 -4

-22,22

3.2. загальна вартість, дол.

720

840 +120

+16,67

4. Прибуток від реалізації 1 тони продукції:

4.1. доларів з тони, дол./т

2

1 -1

-50

5. Прибуток від реалізації випущеної продукції:

5.1. у тис. дол.

80

60 -20

-25

 … см. полный вариант записи …

Численность рабочих производственного подразделения, а также Трудоемкость продукции, Фонд рабочего времени — расчеты 🙂

Известно, что в отчетном году трудоемкость производственной программы на анализируемом предприятии составляет 2218 (единицы измерения, тысячи нормо-часов). В следующем периоде это предприятие планирует увеличить трудоемкость на 13% (это связано с тем, что предвидится внедрение более сложной производственной программы по изготовлению продукции). Еще нам известно, что годовой фонд рабочего времени одного работника, который в отчетном периоде равнялся 1978 нормо-часов, возрастет на 8% (это случится потому, что происходит уменьшение производственных простоев на предприятии). Норма выработки одного работника в отчетном году составляла 115%, а в будущем планируется увеличени нормы выработки на 7%.

Необходимо рассчитать численность рабочих производства на предприятии.

 … см. полный вариант записи …

Трудомісткість продукції, Річний фонд робочого часу 1 працівника. Кількість працівників виробничого підрозділу підприємства

Відомо, що у звітному році трудомісткість виробничої програми на виробничому підприємстві дорівнювала 2218 (одиниці виміру, тисячі нормо-години). У наступному виробничому періоді підприємство планує збільшити трудомісткість на 13% (це пов’язано з тим, що передбачається введення більш складної виробничої програми по виготовленню продукції). Також нам відомо, що річний фонд робочого часу одного працівника, котрий у звітному періоді був рівний 1978 нормо-годин, зросте на 8% (це трапиться тому, що відбудеться зменшення виробничих простоїв на виробничому підприємстві). Норма виробітку одного працівника у звітному році становила 115%, а у майбутньому планується збільшення даної норми виробітку робітників на 7%.

Потрібно розрахувати необхідну кількість працівників виробництва на підприємстві.

 … см. полный вариант записи …

Прибыль предприятия, а также Прибыль от реализации продукции. Анализ прибыли предприятия. Резервы увеличения прибыли

По предоставленным в таблице ниже данным, необходимо провести анализ прибыли предприятия. Ну а также требуется определить влияние всех тех факторов, изменение которых привело к изменению (увеличению или уменьшению) прибыли от реализации продукции на предприятии в отчетном периоде по сравнению с предыдущим. Какие существуют резервы увеличения прибыли от реализации?

Показатель

План Факт Отклонение, +, —

Отклонение, %

1

2 3 4

1. Объем выпуска продукции:

1.1. денежные единицы, тыс. долл.

800

900 +100

+12,5

1.2. натуральные единицы, тонны

40000

60000 +20000

+50

2. Стоимость1 тонны продукции:

2.1. долларов за 1 тонну, долл./т

20

15 -5

-25

3. Себестоимость 1 тонны продукции:

3.1. долларов за 1 тонну, долл./т

18

14 -4

-22,22

3.2. общая стоимость, долл.

720

840 +120

+16,67

4. Прибыль от реализации одной тонны:

4.1. долларов с тонны, долл./т

2

1 -1

-50

5. Прибыль от реализации всей продукции:

5.1. тыс. долл.

80

60 -20

-25

 … см. полный вариант записи …

Объем заказанной покупателем продукции и остатки продукции. Нам известны: Затраты предприятия, а также Страховой запас 🙂

Из условия задачи известно, что металлургический завод каждый месяц тратит 386 тонн стали. Ну а, в свою очередь, страховой запас (следует заметить, что он – минимальный) в центральном цеху завода равен 28 тонн стали. Согласно технологии, цикл изготовления и доставки нужного количества стали составляет 20 дней, что равно полмесяца, то есть — 0,5 месяца.

Необходимо рассчитать объем стали, который был заказан покупателем, и количество тонн стали, которое имеется в металлургическом цеху данного завода.

 … см. полный вариант записи …

Обсяг замовленої покупцем продукції, Залишки готової продукції. Нам відомі дані: Витрати підприємства, а також Страховий запас

З умови задачі нам відомо, що металургійний завод кожного місяця витрачає — 386 тон сталі. Ну а, в свою чергу, страховий запас (слід зазначити, що він – мінімальний) у центральному цеху рівний 28 тон сталі. Згідно технології, цикл виготовлення та доставки потрібної кількості сталі на заводі складає 20 днів, що становить півмісяця, тобто — 0,5 місяця.

Необхідно розрахувати обсяг сталі, який був замовлений покупцем, а також кількість тон сталі, яка зберігається в металургійному цеху даного заводу.

 … см. полный вариант записи …

Related Posts