Экономика предприятия | Stud-Time.ru – Part 7

Содержание

Прибуток від реалізації, Рентабельність продажів, а також формули для визначення Виручки від реалізації та Собівартості продукції

Нам відомо, що витрати, пов’язані зі створенням і впровадженням нової системи маркетингу та логістики на виробничому підприємстві, складають 2400 тис. дол. За рахунок даного оновлення відсоток продажів товарної продукції на ринку країни зріс на 22%. Також в умові зазначено, що базовий рівень продажів даного підприємства становить 58 млн. дол. Ще дана собівартість реалізованої продукції, сума якої дорівнює 44 млн. дол. Обсяги продажів товарної продукції підприємством впали, внаслідок чого, собівартість одиниці продукції знизилася на 4,1%.

Необхідно визначити, чи доцільно впроваджувати цю нову систему маркетингу.

 … см. полный вариант записи …

Аналіз виконання плану по реалізації товарної продукції, а також розрахунок Обсягу реалізації продукції та Продуктивності праці

Нам відомі наступні дані по діяльності деякого виробничого підприємства:

Показники діяльності підприємства

План

Факт

1. Обсяг реалізації продукції аналізованого товарного підприємства, тис. дол.

Х1

Х2

2. Виробіток одного робітника виробничого цеху цього товарного підприємства, дол.

Необхідно провести аналіз та розглянути виконання планової програми по реалізації продукції, яку виробляє дане підприємство, а також по продуктивності праці на підприємстві. Ще потрібно розрахувати вплив вихідних чинників на зміну (зменшення або збільшення) обсягу випуску і реалізації продукції (розрахунок потрібно робити, використовуючи метод абсолютних різниць).

 … см. полный вариант записи …

Объем реализации продукции, а также Производительность труда. Анализ выполнения плана по реализации товарной продукции

Имеются следующие данные по деятельности некоторого производственного предприятия:

Показатели по деятельности предприятия

План

Факт

1. Объем реализации продукции анализируемого предприятия, тыс. долл.

Х1

Х2

2. Выработка одного работника производственного цеха этого предприятия, долл.

Нужно произвести анализ и рассмотреть выполнение плановой программы по реализации товарной продукции, которую производит данное предприятие, а также по производительности труда на предприятии. Еще нужно определить влияние исходных факторов на изменение (уменьшение либо увеличение) объема выпуска продукции (использовать нужно метод абсолютных разниц).

 … см. полный вариант записи …

Основні фонди підприємства та Оборотні фонди підприємства. Рентабельність підприємства, Чистий прибуток підприємства

Виходячи з даних, необхідно визначити, чому дорівнюватиме загальна рентабельність підприємства, а також обчислити розмір розрахункової рентабельності аналізованого виробничого підприємства (слід зауважити, що розрахунок відбувається в кінці звітного періоду):

Показники діяльності підприємства

Сума

1. Обсяг виробництва та реалізації продукції, тис. дол.

1340

2. Собівартість реалізованої продукції підприємства, тис. дол.

902

3. Прибуток від реалізації та надання додаткових послуг, тис. дол.

178,4

4. Прибуток підприємства від операцій, не пов’язаних з реалізацією, тис. дол.:

А) підприємством були виплачені визначені штрафи та пеня

26,0

Б) з аналізованого підприємства була стягнута деяка сума штрафу

28,4

5. Середньорічна вартість основних фондів виробничого підприємства, тис. дол.

3010

6. Вартість нормованих оборотних коштів цього підприємства, тис. дол.

322

7. Податок на прибуток підприємства з виробництва, відсотки, %

20

8. Плата по кредиту банка, який був виданий, тис. дол.

2,6

 … см. полный вариант записи …

Общая рентабельность предприятия, Чистая прибыль предприятия, Основные фонды предприятия и Оборотные фонды предприятия

По предоставленным в таблице немного ниже данным необходимо определить, чему будет равна общая рентабельность предприятия, а также вычислить размер расчетной рентабельности товарного предприятия (заметьте, что расчет происходит в конце отчетного периода):

Показатели деятельности предприятия

Сумма

1. Объем производства и реализации продукции, тыс. долл.

1340

2. Себестоимость реализованной продукции предприятия, тыс. долл.

902

3. Прибыль от реализации и оказания сторонних услуг предприятия, тыс. долл.

178,4

4. Прибыль предприятия от операций, не связанных с реализацией продукции, тыс. долл.:

А) предприятием были уплачены определенные штрафы и пеня

26,0

Б) с данного предприятия была взыскана некоторая сумма штрафа

28,4

5. Среднегодовая стоимость основных фондов производственного предприятия, тыс. долл.

3010

6. Стоимость нормируемых оборотных средств предприятия, тыс. долл.

322

7. Налог на прибыль предприятия, проценты, %

20

8. Плата по кредиту банка, тыс. долл.

2,6

 … см. полный вариант записи …

Аналіз рентабельності підприємства, Валова рентабельність, а також Рентабельність власного капіталу та Рентабельність виробництва

З умови відомі наступні дані, виходячи з яких, необхідно провести повний аналіз рентабельності діяльності виробничого підприємства і розрахувати всі показники рентабельності, які можливо:

Показники діяльності підприємства, тис. дол.

Початок періоду

Кінець періоду

1. Чистий прибуток, який отримало підприємство в процесі своєї діяльності

210

224

2. Прибуток до оподаткування (прибуток від звичайної діяльності)

164

179

3. Прибуток підприємства від операційної діяльності

140

180

4. Валовий прибуток, який отримало це аналізоване підприємство

192

210

5. Собівартість продукції підприємства, яка була реалізована трохи раніше

400

415

6. Виручка від реалізації продукції виробничого підприємства

510

528

7. Валюта балансу аналізованого підприємства

560

536

8. Власний капітал підприємства

363

369

 … см. полный вариант записи …

Норма амортизационных отчислений, Сумма амортизации, а также определение Первоначальной стоимости основных фондов

По приведенным чуть ниже данным необходимо оперделить нормы амортизационных отчислений, а также рассчитать сумму амортизации оборудования некоторого производственного предприятия:

Показатели по предприятию

Сумма

1. Стоимость оборудования, на которое насчитывается амортизация, долл.

14030

2. Расходы, связанные с доставкой и монтажом этого самого оборудования, долл.

484

3. Расходы, связанные с демонтажем (определяются, когда истекает срок службы), долл.

240

4. Выручка от реализации производственного оборудования (срок эксплуатации вышел), долл.

262

5. Срок службы оборудования этого предприятия, которое было приобретено, лет

12

 … см. полный вариант записи …

Производственная рентабельность, Операционная рентабельность, Анализ рентабельности и Рентабельность собственного капитала

Из условия этой задачи известны следующие данные, исходя из которых, необходимо провести полный анализ рентабельности деятельности производственного предприятия, а также рассчитать все показатели рентабельности, какие только возможно:

Показатели деятельности предприятия, тыс. долл.

Начало периода

Конец периода

1. Чистая прибыль, которую получило предприятие в процессе своей деятельности

210

224

2. Прибыль до налогообложения (это прибыль от обычной деятельности)

164

179

3. Прибыль предприятия от операционной деятельности

140

180

4. Валовая прибыль, которую получило анализируемое предприятие

192

210

5. Себестоимость товарной продукции, которая была реализована ранее

400

415

6. Чистая выручка от реализации продукции данного товарного предприятия

510

528

7. Валюта баланса предприятия, по которому и производится необходимый анализ

560

536

8. Собственный капитал предприятия анализируемого производственного характера

363

369

 … см. полный вариант записи …

Амортизаційні відрахування, Норма амортизації, Сума амортизації. Первісна вартість основних фондів, а також Ліквідаційна вартість

За наведеними даними треба розрахувати, чому будуть рівні норми амортизаційних відрахувань, а також визначити суму амортизації обладнання виробничого підприємства:

Показники по підприємству

Сума

1. Вартість обладнання, на яке необхідно нарахувати амортизацію, дол.

14030

2. Витрати, пов’язані з доставкою та монтажем придбаного обладнання, дол.

484

3. Витрати, пов’язані  з демонтажем (визначаються, коли виходить термін експлуатації), дол.

240

4. Виручка від реалізації обладнання (термін експлуатації вийшов), дол.

262

5. Термін служби обладнання, років

12

 … см. полный вариант записи …

Рентабельность собственного капитала, Рентабельность активов. Эффект финансового рычага. Прибыль предприятия. Капитал

Известны такие данные по деятельности некоторого производственного предприятия страны:

выручка от реализации продукции предприятия равна сумме в 22 300 долл.;

переменные затраты на изготовление продукции равны 14 200 долл.;

постоянные затраты предприятия составляют  3 150 долл.;

собственный капитал предприятия – 17 840 долл.;

долгосрочные кредиты, взятые предприятием в финансовом учреждении — 2 320 долл.;

краткосрочные кредиты, которые были взяты в банке, составляют 2 890 долл.;

средняя расчетная ставка процента, соответственно, составляет 28%;

— а также нам известно, что ставка налогообложения равна 22%

Исходя из полученных данных, нужно провести анализ показателей рентабельности предприятия, а также всевозможных (исходя из данных в условии) показателей деятельности предприятия.

 … см. полный вариант записи …

Валова рентабельність, Чиста рентабельність, Рентабельність активів. Рентабельність продажів, ну і, Рентабельність власного капіталу

Ми маємо такі дані по фінансовій діяльності аналізованого виробничого підприємства:

власний капітал підприємства становить суму 9548,7 дол.;

баланс підприємства на початок звітного року дорівнює 9980,4 дол.;

чистий дохід від реалізації продукції, отриманий підприємством 14530,2 дол.;

собівартість реалізованої продукції дорівнює сумі, розмір якої становить 9260,8 дол.;

валовий прибуток підприємства становить 5400,1 дол.;

прибуток від операційної діяльності дорівнює сумі 3891,8 дол.;

прибуток від звичайної діяльності, відповідно, становить — 4010,5 дол.;

чистий прибуток підприємства, яке випускає продукцію, дорівнює 3146,2 дол.

На підставі отриманих фінансових даних, необхідно визначити такі показники рентабельності:

— чиста рентабельність продажів;

валова рентабельність продажів;

— рентабельність власного капіталу;

— чиста рентабельність виробництва;

— валова рентабельність виробництва;

— рентабельність сукупного капіталу;

— операційна рентабельність продажів.

 … см. полный вариант записи …

Факторний аналіз, Рентабельність власного капіталу підприємства, Рентабельність капіталу, а також Чистий прибуток підприємства

Відомі наступні дані по виробничому підприємству, яке виготовляє товарну продукцію:

Показники

План

Факт

1. Прибуток до оподаткування, тис. дол.

48210

46310

2. Сума податку на прибуток підприємства, тис. дол.

16044

15141

3. Виручка від реалізації продукції цього підприємства, тис. дол.

270884

258492

4. Сукупний капітал цього аналізованого виробничого підприємства, тис. дол.

520520

525540

5. А власний капітал підприємства, по якому проводиться необхідний аналіз, тис. дол.

390490

384900

Необхідно провести факторний аналіз рентабельності власного капіталу виробничого підприємства.

 … см. полный вариант записи …

Related Posts