Рынок ценных бумаг — Страница 2 — Stud-Time.ru

Рынок ценных бумаг

Чистий прибуток, Чистий прибуток на виплату дивідендів, а також розрахунок Рівня дивідендів на одну акцію – розрахунок

Нам відомо, що аналізоване акціонерне товариство випустило в обіг певну кількість акцій, а саме 164 044 штук. Зазначено також, що номінал однієї акції дорівнює 10 дол. Ще нам вказано, що всі випущені акції — звичайні. Ну а виручка від реалізації продукції підприємства за звітний рік (мінус всі прямі та непрямі податки) становить 2 971 112 дол. Також з умови нам відомо, що сума оподатковуваного прибутку за той же звітний період становила 771 148 дол. Сума платежів до бюджету, яка повинна бути сплачена товариством — 203 948 дол. Ну а частка чистого прибутку для виплати дивідендів, повинна бути на рівні в 40%.

Необхідно визначити, скільки складе рівень дивідендів на одну акцію.

 ... см. полный вариант записи ...

Друзья, давайте определим, чему будут равны такие показатели, как Акционерный капитал предприятия и Контрольный пакет акций

Некое предприятие выпустило 1,2 млн. простых (обычных) акций, цена которых составляет по 75 евро за 1 шт., еще оно выпустило 50 тысяч привилегированных акций по цене 1,1 тыс. евро. / 1 шт.

Нужно определить акционерный капитал предприятия, а также рассчитать контрольный пакет акций, если известно, что для получения контроля достаточно владеть всего-лишь 25% акций от общего количества выпущенных в обращение акций, которые дают право голоса.

 ... см. полный вариант записи ...

Друзі, давайте з вами визначимо такий доволі цікавий показник, як Сума, яка має бути одержана за векселем (або Індосамент векселя)

Відомі такі дані по підприємству: був виписаний вексель, сума якого дорівнює 18 тис. дол., ну а термін настання платежу за даним векселем становить 132 дня. Також нам вказано, що ставка кредиту за векселем, який буде наданий, дорівнює 25% річних.

Виходячи з наданої інформації, необхідно визначити, чому буде дорівнювати такий показник, як сума, яка повинна бути сплачена при індосаменті векселя.

 ... см. полный вариант записи ...

Чистая прибыль, Чистая прибыль на выплату дивидендов по акции, Уровень дивидендов на одну акцию простого типа – расчет

Открытое акционерное общество страны выпустило в обращение некоторое количество акций, а именно 164 044 штук. Также указано, что номинал одной акции равен 10 долл. Еще нам сказано, что все выпущенные акции обыкновенные. А выручка от реализации продукции предприятия за отчетный год (минус все прямые и косвенные налоги) равна 2 971 112 долл. Еще нам указано, что сумма налогооблагаемой прибыли за тот же отчетный год составила 771 148 долл. Сумма платежей в бюджет, которая должна быть уплачена – 203 948 долл. Ну а доля чистой прибыли для выплаты дивидендов, должна быть на уровне в 40%.

Необходимо определить, сколько составит уровень дивидендов на одну акцию.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте визначимо Акціонерний капітал акціонерного товариства, а також розрахуємо Контрольний пакет акцій аналізованого ВАТ

Деяке підприємство випустило 1,2 млн. простих (звичайних) акцій, ціна яких становить 75 євро за 1 штуку, а також воно випустило 50 000 привілейованих акцій. Ще з умови задачі ми знаємо, що вартість одиниці привілейованої акції становить 1,1 тисяч євро.

Необхідно визначити акціонерний капітал підприємства, а ще розрахувати контрольний пакет акцій, якщо відомо, що для отримання контролю достатньо володіти лише 25% від всіх акцій, які дають право голосу їх власнику.

 ... см. полный вариант записи ...

Определяем, чему будет равна сумма по векселю в том случае, если товарная продукция была реализована покупателю — расчет

Некое анализируемое предприятие реализовало товар, стоимость которого равна 2,6 тыс. долл. Эта товарная продукция была отправлена покупателю под выписанный вексель. Еще указано, что срок оплаты векселя наступит через 58 дней.

Необходимо рассчитать, чему будет равна сумма по векселю (то есть, та сумма, которая должна быть отображена в векселе), если раньше предприятие-продавец установило ставку кредита по векселю в размере 32% годовых.

 ... см. полный вариант записи ...

Номінальна вартість акції, Дивіденди по привілейованих акціях, Дивіденди по звичайних акціях, а також Рівень дивідендів

З умови задачі нам відомо, що капітал акціонерного товариства дорівнює 1600 млн. дол., ну а загальна кількість випущених акцій становить 320 тис. шт. А з числа цих акцій — 35 тис. шт. складають привілейовані акції. Також ще зазначено, що відсоток за привілейованими акціями дорівнює 35%, ну а прибуток, який піде на дивіденди становить 360 млн. дол.

Потрібно визначити такі показники, як номінальна вартість звичайної акції, розмір дивіденду на 1 акцію привілейованого типу і на 1 акцію звичайного типу, а також потрібно визначити рівень дивіденду.

 ... см. полный вариант записи ...

Рыночная стоимость акции, Размер постоянного дивиденда, ну и, конечно же, Учредительная прибыль предприятия — формулы

Известны следующие данные по задаче:

— капитал, вложенный в производство, равен 180 млн. долл.;

— годовая прибыль предприятия составляет 44 млн. долл.;

— из размера годовой прибыли на выплату дивидендов пойдет 50%;

— предприятие выпустило 1 млн. акций.

Необходимо определить курс акции предприятия, если указано, что норма процента равна 8%, а также нужно рассчитать, чему будет равна учредительская прибыль, при условии, что все акции анализируемого предприятия были проданы.

 ... см. полный вариант записи ...

Пропоную визначити співвідношення власного капіталу холдингу до його контрольованого капіталу — друзі, це дуже просто :)

Нам відомо, що головна компанія (вона ж холдинг), вклала кошти в розмірі 130 млн. євро і тепер контролює три свої дочірні підприємства, активи яких відповідно складають:

— 67 млн. євро;

— 75 млн. євро;

— 62 млн. євро.

Ну а ці три дочірні підприємства мають контроль над, так званими, онучатими підприємствами, загальний капітал яких дорівнює 765 млн. євро.

Необхідно визначити, чому дорівнюватиме співвідношення контрольного пакета акцій підприємства до загального капіталу, який контролює дана холдингова компанія.

 ... см. полный вариант записи ...

Находим такой показатель, как сумма дивидендов по акциям (привилегированные акции, а также обыкновенные акции)

Условие предоставляет следующую информацию по задаче:

прибыль предприятия для выплаты дивидендов составила 940 млн. долл.;

общая сумма акций данного предприятия равна 6300 млн. долл.;

сумма привилегированных акций – 620 млн. долл.;

фиксированный размер дивиденда к номинальной стоимости акции составляет 25%.

Необходимо определить, чему будет равна сумма дивидендов по акциям.

 ... см. полный вариант записи ...

Визначається такий показник з предмету Ринок цінних паперів, як Поточна доходність облігації — це зовсім не складно. Дивіться!

Деякий зацікавлений інвестор купує облігацію за 60 євро, по якій відомі наступні показники:

номінальна вартість облігації дорівнює 32 євро;

купонна ставка облігації становить 38% річних;

відсотки по облігаціях виплачуються один раз на рік, а саме, в кінці звітного року;

термін погашення облігації настане через 3 роки.

Необхідно визначити, скільки складе поточна доходність облігації.

 ... см. полный вариант записи ...

Друзья, а вы знаете, как рассчитывается Курсовая стоимость акции? Нет? Ну тогда давайте научимся это делать на конкретном примере :)

Из условия данной задачи нам известно, что номинальная стоимость акции равна +340 долл. Необходимо определить, чему будет равна курсовая стоимость акции на рынке ценных бумаг, при таких нижеприведенных условиях (а точнее, нижеприведенных показателях):

размер дивидендов по акциям равен 32%;

банковская процентная ставка составляет 24%.

 ... см. полный вариант записи ...

Розраховуємо такий показник, як сума дивідендів за акціями. Дивіденди по привілейованим та звичайним (простим) акціям

Нам відомі такі дані по виробничому підприємству:

прибуток підприємства для виплати дивідендів склав 940 млн. дол.;

загальна сума акцій даного підприємства дорівнює 6300 млн. дол.;

сума привілейованих акцій — 620 млн. дол.;

фіксований розмір дивіденду до номінальної вартості привілейованої акції — 25%.

Необхідно визначити, чому буде дорівнювати сума дивідендів по акціях.

 ... см. полный вариант записи ...

В задаче нам нужно определить такие немаловажные показатели: Текущая доходность, а также Купонные выплаты по облигации

Известны такие данные по задаче: некий инвестор покупает облигацию за 60 евро, по которой приведены следующие расчетные показатели:

номинальная стоимость облигации равна 32 евро;

купонная ставка облигации составляет 38% годовых;

проценты по облигациям выплачиваются один раз, а именно, в конце отчетного года;

срок погашения облигации наступит через 3 года.

Необходимо определить, чему будет равна величина текущей доходности облигации.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте продовжимо розв'язання задач по ринку цінних паперів. Тепер визначаємо такий показник, як Курсова вартість акції

З умови задачі нам відомо, що номінальна вартість акції, випущеної в обіг, становить 340 дол.

Необхідно визначити курсову вартість акції на ринку цінних паперів, при таких умовах:

розмір дивідендів за акціями дорівнює 32%;

банківська процентна ставка становить 24%.

 ... см. полный вариант записи ...

Чистий прибуток, Чистий прибуток на виплату дивідендів по акціях. Рівень дивідендів на одну звичайну акцію — простий розрахунок :)

З умови нам відомо, що підприємство «НЕОН» випустило 180560 акцій. Номінал акції становить 14 доларів за одну штуку. Також зазначено, що дані акції є виключно акціями звичайного типу. Виручка підприємства від реалізації продукції за звітний період дорівнювала 3048948 доларів. Ще ми знаємо, що оподатковуваний прибуток підприємства за цей же звітний рік становить 819208 доларів, сума платежів з прибутку даного підприємства до державного бюджету рівна 244856 доларів. Також дано: частка чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за простими (звичайними) акціями, визначена у розмірі 56%.

Необхідно визначити, скільки складе рівень дивідендів на одну випущену звичайну акцію.

 ... см. полный вариант записи ...

Чистая прибыль, Чистая прибыль на выплату дивидендов по акции. Уровень дивидендов на одну обыкновенную (простую) акцию

Из условия известно, что предприятие «НЕОН» выпустило 180560 акций. Номинал акции равен 14 долларов за 1 штуку. Также указано, что это обыкновенные акции. Выручка предприятия от реализации продукции за отчетный период составляет 3048948 долларов. Также мы еще знаем, что налогооблагаемая прибыль предприятия за этот же отчетный период составляет 819208 долларов, сумма платежей из прибыли данного предприятия в государственный бюджет равна 244856 долларов. Доля чистой прибыли, которая направляется на выплату дивидендов — 56%.

Необходимо определить, чему будет равен уровень выплаты дивидендов на 1 простую акцию.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте розрахуємо, чому буде рівна Ринкова вартість облігації: Номінальна вартість, Купонна ставка, а також Ставка дисконту

З умови задачі нам відомо, що деяка облігація була випущена строком на 2 роки. Номінальна вартість облігації становить 750 дол., а купонна ставка рівна 10% річних. Також ще зазначено, що виплата відсотків відбувається щорічно при ставці дисконту 14%.

Треба визначити скільки складе ринкова вартість облігації.

 ... см. полный вариант записи ...

Премия продавца опциона и премия покупателя опциона, зная: Цена опциона, Цена исполнителя и Текущий валютный курс

Покупатель приобрел опционы на продажу 340 акций, цена исполнителя на которые равна 95 долл. за 1 штуку. Также известно, что текущий курс равен 85 долл., а срок действия контракта составляет 4 месяца. Цена опциона равна 6-ти долларам.

Исходя из имеющихся данных, необходимо определить размер общей премии продавца опциона, ну и, конечно же,  общую премию покупателя (инвестора) опциона.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте визначимо Початкові витрати покупця опціону, а також розрахуємо Фінансовий результат від операцій з опціонами

Нам відомо, що покупець (інвестор) придбав опціон-пут на 180 акцій по ціні виконавця 75 дол., при тому, що поточна ціна становить 68 дол. По закінченні терміну дії даного опціону вартість придбаної акції складе 64 дол.

Необхідно розрахувати всі початкові витрати покупця, пов’язані з придбанням опціону, при тому, що ціна опціону складає 16 дол. Також визначте ще фінансові результати операцій покупця з опціонами.

 ... см. полный вариант записи ...