Рынок ценных бумаг — Stud-Time.ru

Рынок ценных бумаг

Рыночная стоимость акции, которая была выпущена в обращение некоторым открытым акционерным обществом в государстве

Необходимо определить, чему будет равна рыночная стоимость акции, которая была выпущена в обращение некоторым акционерным обществом, если по ней известны такие данные:

текущая стоимость акции общества равна 120 долл.;

— ну а доходность акции составляет 20% при том, что период вложения равен 1 году.

 ... см. полный вариант записи ...

Найбільш вигідний варіант для інвестування. Прибутковість акції, Дивіденди по акціях, Курсова вартість акції та Купонний дохід

Потрібно обрати той варіант для вкладення грошових коштів, який є найбільш вигідним з точки зору інвестування, якщо сума вкладення дорівнює 130 тис. дол., а термін, на який вкладаються кошти, становить 3 роки. Також зазначені ще деякі дані:

номінальна вартість облігації дорівнює 145 тис. дол.;

купонна ставка становить 6% річних;

дивіденди по акціях складають 4% річних, а також зазначено, що кожний наступний рік вони будуть збільшуватися на 2%;

курсова вартість акції дорівнює 7%;

процентна ставка по кредиту складає 12%.

 ... см. полный вариант записи ...

Проводим сравнительный анализ акций, которые были выпущены в обращение некоторыми акционерными обществами в стране

Некий инвестор приобрел акции у двух акционерных обществ:

1. первое акционерное общество:

номинальная стоимость акции равна 620 долл.;

рыночная стоимость акции составляет 660 долл.;

учетная стоимость акции — 470 долл.

2. второе акционерное общество:

номинальная стоимость акции составляет 580 долл.;

рыночная стоимость акции — 620 долл.;

учетная стоимость равна 540 долл.

Также указано, что доходность акции и первого и второго общества равна 70 долл.

Необходимо провести сравнительный анализ выпущенных в оборот акций.

 ... см. полный вариант записи ...

Визначаємо такі показники — Статутний капітал товариства та Капіталізація акцій — прості формули — легкі розрахунки

З умови відомо, що деяке відкрите акціонерне товариство випустило 22 млн. шт. звичайних акцій (прості акції). Номінальна вартість акції (простої акції) дорівнює 1,5 дол. за штуку. Також було випущено 1,4 млн. шт. привілейованих акційНомінальна вартість однієї привілейованої акції становить 3,2 дол. Також зазначено, що котирування акцій складають:

— звичайні (прості) акції — 13 дол.;

— привілейовані акції — 24 дол.

Виходячи з цих даних, необхідно визначити, чому дорівнюватиме статутний капітал товариства, а також капіталізація акцій даного акціонерного товариства.

 ... см. полный вариант записи ...

Пропоную провести розрахунок такого важливого показника, як Прибутковість акції, яка була придбана деяким інвестором

Деяким інвестором був придбаний пакет акцій, який складається з 600 штук. Ринкова вартість акції дорівнює 16 дол. за 1 шт. при тому, що номінальна вартість акції становить 12 дол. Також зазначено, що через 2 роки дані акції були продані їх власником по вартості 24 дол. за 1 шт. Ну і, звичайно ж, по акціях виплачуються дивіденди по роках, відповідно:

— 15% — протягом першого року;

— 18% — у другий рік.

Необхідно розрахувати прибутковість акції або, як її ще називають, дохід покупця акції.

 ... см. полный вариант записи ...

Определяем, чему будет равна Полная доходность акции или иначе, Доход, который будет получен новым владельцем данной акции

Некий инвестор приобрел акцию, номинальная стоимость которой равна 230 долл. Указано, что акция была куплена по курсу 1,6, а продана через 4 года, но уже по курсу 1,84. Также по данной акции будут выплачиваться дивиденды с такими процентами по годам:

— 12% – в первый год;

— 15% – во второй год;

— 22% – в третий год.

Нужно рассчитать полную доходность акции или доход, который получит инвестор.

 ... см. полный вариант записи ...

Проводимо порівняльний аналіз акцій, випущених в обіг двома відкритими акціонерними товариствами деякої країни

Відомо, що деякий інвестор купив акції у двох акціонерних товариств:

1. перше акціонерне товариство:

номінальна вартість акції дорівнює 620 дол.;

ринкова вартість акції становить 660 дол.;

облікова вартість акції — 470 дол.

2. другий акціонерне товариство:

номінальна вартість акції становить 580 дол.;

ринкова вартість акції — 620 дол.;

облікова вартість дорівнює 540 дол.

Також зазначено, що прибутковість акції і першого і другого товариства становить 70 дол.

Необхідно провести порівняльний аналіз випущених акцій даних двох акціонерних товариств.

 ... см. полный вариант записи ...

Рассчитываем такие показатели, как Уставный капитал общества и Капитализация акций – простые формулы — легкий расчет

Известно, что открытое акционерное общество страны выпустило 22 млн. обыкновенных акций (простые акции). Номинальная стоимость акции (простой акции) составляет 1,5 долл. за штуку. Также еще было выпущено 1,4 млн. привилегированных акций. Номинальная стоимость одной привилегированной акции составляет 3,2 долл. Задача указывает нам котировки акций:

— обыкновенные (простые) акции – 13 долл.;

— привилегированные акции – 24 долл.

На основании этих данных необходимо определить, чему будет равен уставный капитал общества, а также капитализация акций данного акционерного общества.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте визначимо, чому дорівнюватиме Ринкова вартість акції, яка була випущена в обіг деяким акціонерним товариством

Виходячи з нижчеподаних даних, необхідно провести розрахунок ринкової вартості акції, яка була випущена деяким акціонерним товариством, якщо по ній відомі такі дані:

поточна вартість акції товариства дорівнює 120 дол.;

прибутковість акції становить 20%;

— ну а період вкладення дорівнює 1 рік.

 ... см. полный вариант записи ...

Более выгодный вариант для инвестирования. Доход по облигации, Курсовая стоимость акции, Купонный доход и Дисконтный доход

Необходимо отобрать тот вариант для вложения денежных средств, который является наиболее выгодным с точки зрения инвестирования, если сумма вложения равна 130 тыс. долл., а срок, на который вкладываются средства, составляет 3 года. Также указаны еще некоторые данные:

номинальная стоимость облигации равна 145 тыс. долл.;

купонная ставка составляет 6% годовых;

дивиденды по акциям составляют 4% годовых и указано, что каждый последующий год они будут увеличиваться на 2%;

курсовая стоимость акции равна 7%;

процентная ставка по кредиту составляет 12%.

 ... см. полный вариант записи ...

Повна дохідність акції або Доход, який буде отриманий новим власником акції, тобто інвестором — розрахунок в одну дію :)

Деякий інвестор придбав акцію, номінальна вартість якої становить 230 дол. Зазначено, що дана акція була придбана за курсом 1,6, а продана через 4 роки, але вже по курсу 1,84. Також по даній акції будуть виплачуватися такі дивіденди:

— 12% — протягом першого року;

— 15% — у другий рік;

— 22% — в третій рік.

Необхідно визначити, скільки складе повна дохідність акції або дохід інвестора.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте рассчитаем, сколько составит доходность акции, которая была приобретена некоторым инвестором — друзья, это не сложно :)

Некий инвестор решил приобрести пакет акций, который, в свою очередь, состоит из 600 штук. Рыночная стоимость акции равна 16 долл. за 1 шт. при том, что номинальная стоимость акции составляет 12 долл. Также еще указано, что через 2 года данные акции были проданы купившим их инвестором по 24 долл. за 1 шт. По акциям выплачиваются дивиденды, по годам:

— 15% – в первый год;

— 18% – во второй год.

Необходимо рассчитать доходность акции или, как ее еще называют, доход покупателя акции.

 ... см. полный вариант записи ...

Величина стоимости облигации, отражаемая в балансе покупателя. Расчет такого интересного показателя, как Скидка по облигации

Некоторое акционерное общество купило облигацию у другого ОАО за 7600 долл. Указано, что  номинальная стоимость этой самой облигации равна 8350 долл., а срок погашения облигации, приобретенной у ОАО, наступит через 3 года. Также еще известен купон по облигации, который составляет 14% годовых и выплачивается ежегодно.

Исходя из этих данных, необходимо рассчитать, какая стоимость приобретенной облигации должна быть отражена в балансе ее покупателя по истечении 4-х лет.

 ... см. полный вариант записи ...

Вартість облігації, яка має бути відображена в балансі покупця. Розрахунок допоміжного показника — Знижка по облігації

Відкрите акціонерне товариство придбало облігацію іншого ВАТ за 7600 дол. В умові зазначено, що номінальна вартість цієї самої облігації дорівнює 8350 дол., а термін погашення облігації, придбаної у ВАТ, настане через 3 роки. Ще відомий купон по облігації, що становить 14% річних і він, в свою чергу, виплачується щорічно.

Необхідно розрахувати, яка величина вартості облігації, придбаної акціонерним товариством, буде відображена в балансі покупця через 4 роки.

 ... см. полный вариант записи ...

Засновницький прибуток підприємства, Ринкова вартість акцій. Визначення такого показника, як Розмір постійного дивіденду

Відомі такі дані по завданню:

1. виробничий капітал дорівнює 180 млн. дол.;

2. річний прибуток підприємства становить 44 млн. дол.;

3. з розміру річного прибутку на виплату дивідендів піде 50%;

4. підприємство випустило 1 млн. акцій.

Необхідно визначити курс акції, якщо відомо, що норма відсотка становить 8%, а також потрібно розрахувати, чому дорівнюватиме засновницький прибуток підприємства, за тієї умови, що всі акції підприємства були продані.

 ... см. полный вариант записи ...

Номинальная стоимость привилегированной и простой акции, Дивиденды по акциям, ну и, конечно же, Уровень дивидендов

Из условия задачи известно, что капитал акционерного общества равен 1600 млн. долл., а общее количество выпущенных акций составляет 320 тыс. шт., из общего числа которых — 35 тыс. шт. привилегированных акций, также еще указано, что процент по привилегированным акциям равен 35%, ну а прибыль, которая пойдет на дивиденды, составляет 360 млн. долл.

Необходимо рассчитать номинальную стоимость обыкновенной акции, размер дивиденда на одну акцию привилегированного типа, а также на одну простую акцию. Еще нужно определить уровень дивидендов.

 ... см. полный вариант записи ...

Проводимо наступний розрахунок та визначаємо, скільки складе сума по векселю (Сума, яка повинна бути відображена у векселі)

Деяке виробниче підприємство постачає товарну продукцію, вартість якої дорівнює 2,6 тис. дол. Цей товар був відправлений покупцеві під виписку векселя. Також в умові задачі зазначено, що термін оплати векселя настане через 58 днів.

Необхідно визначити, чому дорівнюватиме сума за векселем (тобто, та сума, яка відображається у векселі), якщо підприємство-продавець встановило ставку кредиту за векселем в розмірі 32% .

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте мы рассчитаем соотношение собственного капитала холдинговой компании к ее контролируемому капиталу :)

Известно, что главная компания (то бишь холдинг), вложила средства в размере 130 млн. евро и теперь контролирует три дочерних предприятия, активы которых соответственно составляют:

— 67 млн. евро;

— 75 млн. евро;

— 62 млн. евро.

Эти дочерние предприятия имеют контроль над, так называемыми, внучатыми предприятиями, общий капитал которых равен 765 млн. евро.

На основании данных, которые приведены чуть выше, необходимо рассчитать, чему будет равно соотношение контрольного пакета акций этого предприятия к общему капиталу, который контролирует анализируемая холдинг-компания.

 ... см. полный вариант записи ...

Засновницький прибуток підприємства, Ринкова вартість акцій. Розрахунок такого показника, як Розмір постійного дивіденду

Відомі такі дані по завданню:

1. виробничий капітал дорівнює 180 млн. дол.;

2. річний прибуток підприємства становить 44 млн. дол.;

3. з розміру річного прибутку на виплату дивідендів піде 50%;

4. підприємство випустило 1 млн. акцій.

Необхідно визначити курс акцій, якщо в умові зазначено, що норма відсотка дорівнює 8%, а також потрібно розрахувати, чому дорівнюватиме засновницький прибуток підприємства, за умови, що всі акції аналізованого підприємства були продані.

 ... см. полный вариант записи ...

Производим расчет довольно-таки интересного показателя — Сумма, получаемая по векселю (Индоссамент векселя)

Есть такие данные по предприятию: был выписан вексель, сумма которого равна 18 тыс. долл., а срок наступления платежа по выписанному векселю составляет 132 дня. Также нам указано, что ставка кредита по векселю, который будет предоставлен, равна 25% годовых.

На основании полученных чуть выше данных, необходимо рассчитать сумму, которая должна быть уплачена при индоссаменте векселя.

 ... см. полный вариант записи ...