Политическая экономия — Страница 2 — Stud-Time.ru

Политическая экономия

Дифференциальная рента, Затраты на производство продукции, Совокупная стоимость, а также Доход от реализации

В условии задачи нам указано, что в два земельных участка, которые являются одинаковыми по своим характеристикам, были произведены капиталовложения, сумма которых 2,8 млн. долл. Более подробная информация по данным земельным участкам приведена ниже:

первый земельный участок:

— участок приносит 740 тонн урожая;

— ну а стоимость транспортировки 1 тонны урожая равна 14 долл.

второй земельный участок:

— с этого участка фермеры собирают 620 тонн урожая;

— ну и затраты на транспортировку равны 5 долл. за 1 тонну.

Необходимо рассчитать, какая сумма дифференциальной ренты будет получена с каждого из двух участков при условии, что норма прибыли равна 25%.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте на цьому етпапі визначимо, скільки складе Норма прибутку або, як її ще називають, Норма торгового прибутку фірми

За однією з найбільших торгових фірм Великобританії відомі такі дані:

прибуток фірми складає 1040 млн. дол.;

— ну і активи фірми рівні сумі в 8,6 млрд. дол.

Необхідно визначити, чому дорівнюватиме норма прибутку даної фірми.

 ... см. полный вариант записи ...

Дифференциальная рента и Добавочный доход собственника земли после совершения дополнительных капиталовложений

Указано, что в обработку некоторого земельного участка фермер вкладывает 4,2 млн. долл. При данном вложении урожайность этого земельного участка составляет 600 тонн зерна. Но фермер намерен увеличить свой урожай, и, следовательно, вкладывает еще денежные средства в землю. На этот раз он проводит оросительные работы, в которые вкладывает 2 млн. долл. При этом сбор зерна увеличился и составил 1200 тонн. Средняя норма прибыли фермера составляет 22%.

На основании этих данных, необходимо рассчитать, чему будет равен добавочный доход, который сможет получить вышеупомянутый фермер в результате дополнительных капиталовложений.

 ... см. полный вариант записи ...

Розраховуємо: Підприємницький дохід, Прибуток підприємства, Додаткову вартість, ну і, звичайно, Норму додаткової вартості

Відомі такі дані по кредиту, який був виданий у звітному році деякому промисловцю:

сума кредиту дорівнює 440 млн. дол.;

— зазначено, що органічна будова капіталу — 6 до 1, тобто 6:1;

ступінь експлуатації, відповідно, дорівнює 190%;

відсоток по кредиту за виданою позикою становить 6%.

На підставі вищенаведених даних, необхідно провести розрахунок суми підприємницького доходу.

 ... см. полный вариант записи ...

Расчет таких показателей — Количество рабочих на предприятии, Интенсивность труда и Средний заработок одного работника

Необходимо произвести расчет, насколько изменятся количество занятых в производстве работников, интенсивность труда, а также такой показатель, как средний заработок одного рабочего.

Все необходимые для расчетов данные приведены в таблице ниже:

Показатели (данные по трудовым ресурсам)

До модернизации

После модернизации

1. Количество рабочих на предприятии, человек

78

44

2. Средняя интенсивность труда 1 работника, штук

26

62

3. Средний заработок 1 производственного работника, долл.

460

690

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте визначимо, чому дорівнюватиме Вартість землі (Ціна землі). Зміна вартості даної землі внаслідок зростання рентної плати

Виходячи з даних, які наведені нижче, необхідно провести розрахунок зміни ціни земельної ділянки. А ось і дані для проведення розрахунків:

рентна плата зросла з 3600 до 8200 дол.;

— ну а норма відсотка, відповідно, зменшилася з 6% до 2%.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте определим, чему будет равна Стоимость единицы изделия, которое производится работником некоторого предприятия

Есть такие данные по трудовым ресурсам производственного предприятия:

продолжительность рабочего дня на предприятии равна 7 часам;

повременная заработная плата работников производства — 1100 долл.;

— ну а норма выработки продукции составляет 50 штук.

Нужно рассчитать, чему равна стоимость изделия, которое изготавливается одним работником производственного цеха на анализируемом предприятии.

 ... см. полный вариант записи ...

Показники: Диференціальна рента, Вартість сукупного виробництва, Вартість одиниці, ну і, звичайно, Прибуток від реалізації продукції

З умови задачі відомо, що дві земельні ділянки (площа яких однакова) зайняті одними і тими ж  культурами сільськогосподарського призначення, і по ним наведені такі дані:

А) перша земельна ділянка:

авансований капітал в дану ділянку дорівнює 200 тис. дол.;

— середня норма прибутку дорівнює 10%;

врожайність ділянки складає 11 тон.

Б) друга земельна ділянка:

авансований капітал складає суму в 200 тис. дол.;

— середня норма прибутку, відповідно, дорівнює 10%;

— ну а врожайність земельної ділянки складає 10 тон.

Необхідно визначити розмір диференціальної ренти для двох (першої та другої) земельних ділянок і для вирішення цього завдання потрібно припустити, що дана продукція реалізується за ціною виробництва (тобто за собівартістю виробництва).

 ... см. полный вариант записи ...

Определяем Дневную стоимость рабочей силы по простой формуле. Численность трудовых ресурсов анализируемого государства

По работникам (то есть трудовые ресурсы) некоторого государства известны следующие данные:

— ежедневные расходы, связанные и с питанием и с другими средствами для жизни самого рабочего, а также его семьи, равны 55 долл.;

— на покупки работник тратит:

— раз в неделю – 90 долл.;

— раз в квартал – 520 долл.;

— раз в полгода – 1080 долл.;

— раз в год – 6000 долл.

Необходимо рассчитать, чему будет равна дневная стоимость рабочей силы.

 ... см. полный вариант записи ...

Переходимо до розрахунку таких показникыв, як Чистий прибуток, Прибуток фермера, Сума ренти за землю, а також Рентна плата

Відомо, що капітал деякого фермера-орендаря дорівнює 4 млн. дол. Також зазначено, що на цю суму капіталу аналізований фермер отримує 18% прибутку.

Необхідно визначити, чому дорівнює сума ренти власника земльної, якщо вказано, що прибуток даного фермера (до того, як була виплачена рента) дорівнював 940 тис. дол.

 ... см. полный вариант записи ...

Предлагаю обратить внимание на такие интересные показатели, как Прибыль фермера, Чистая прибыль, Сумма ренты, Рентная плата

Известно, что капитал некоторого фермера-арендатора равен 4 млн. долл. Также нам указано, что на сумму этого капитала анализируемый фермер получает 18% прибыли.

Необходимо рассчитать, чему будет равна сумма ренты собственника этой земли, если известно, что прибыль данного фермера (до того, как была выплачена рента) равнялась 940 тыс. долл.

 ... см. полный вариант записи ...

Знаходимо такі показники: Диференціальна рента, Сукупна вартість, Вартість виробництва, Витрати на виробництво, Дохід від реалізації

В умові нам зазначено, що в дві земельні ділянки, які є однаковими за своїми характеристиками, були зроблені 2 капіталовкладення, загалом сума яких становить 2,8 млн. дол. Більш детальна інформація за даними земельними ділянками наведена нижче:

А) перша земельна ділянка:

— ділянка приносить 740 тон врожаю;

— ну а вартість транспортування 1 тони врожаю дорівнює 14 дол.

Б) друга земельна ділянка:

— з цієї ділянки фермери збирають 620 тон врожаю;

— а  витрати на транспортування рівні 5 дол. за 1 тону.

Необхідно розрахувати, яка сума диференціальної ренти буде отримана з кожної з двох ділянок за умови, що норма прибутку дорівнює 25%.

 ... см. полный вариант записи ...

Дифференциальная рента, Стоимость совокупного производства, Стоимость единицы, а также Прибыль от реализации продукции

Из условия нам известно, что два земельных участка (площадь у них одинаковая) заняты одними и теми же сельскохозяйственными культурами и по ним приведены следующие данные:

А) первый земельный участок:

авансированный капитал в данный участок равен 200 тыс. долл.;

— средняя норма прибыли равна 10%;

урожайность участка составляет 11 тонн.

Б) второй земельный участок:

авансированный капитал составляет сумму в 200 тыс. долл.;

— средняя норма прибыли, соответственно, равна 10%;

— ну а урожайность земельного участка составляет 10 тонн.

Необходимо определить, чему будет равен размер дифференциальной ренты для двух (и первого и второго) земельных участков и для решения этой задачи необходимо предположить, что данная сельскохозяйственная продукция реализуется по цене производства (то есть по себестоимости).

 ... см. полный вариант записи ...

Розрахунок показників — Кількість працівників підприємства, Інтенсивність праці та Середній заробіток одного працівника

Маючи дані, нобхідно визначити, наскільки зміняться кількість зайнятих у виробництві працівників, інтенсивність праці на заводі, а також такий показник, як середній заробіток одного робітника. Всі дані для проведення розрахунків наведено в таблиці нижче:

Показники (дані по трудових ресурсах)

До модернізації

Після модернізації

1. Кількість робітників підприємства, чоловік

78

44

2. Середня інтенсивність праці 1 робітника, штук

26

62

3. Середній заробіток одного виробничого робітника, дол.

460

690

 ... см. полный вариант записи ...

Рассчитываем такой показатель, как Стоимость земли (Цена земли). Изменение стоимости земли вследствие роста рентной платы

Исходя из данных, которые приведены ниже, необходимо определить изменение цены земельного участка. А вот и сами данные, необходимые для проведения расчета:

рентная плата возросла с 3600 до 8200 долл.;

— ну а норма процента, соответственно, уменьшилась с 6% до 2%.

 ... см. полный вариант записи ...

Пропоную визначити, чому дорівнює Денна вартість робочої сили. Чисельність трудових ресурсів в аналізованій країні — це легко :)

За працівниками (трудовими ресурсами) деякої країни відомі наступні дані:

— щоденні витрати, які пов'язані з харчуванням, а також з деякими іншими засобами для життя самого робітника, а також його родини, рівні 55 дол.;

— на покупки працівник витрачає:

— раз на тиждень — 90 дол.;

— раз на квартал — 520 дол.;

— раз на півроку — 1080 дол.;

— раз на рік — 6000 дол.

Необхідно розрахувати, чому дорівнюватиме денна вартість робочої сили.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте рассчитаем, сколько составит Норма прибыли фирмы. Определяем Норму торговой прибыли анализируемой фирмы

По одной из самых крупных торговых фирм Великобритании известны такие данные:

прибыль фирмы составила 1040 млн. долл.;

— ну и активы фирмы были равны сумме в 8,6 млрд. долл.

Необходимо определить, чему будет равна норма прибыли данной фирмы.

 ... см. полный вариант записи ...

Вартість виробу, що виготовляється працівником підприємства. Проводимо простий, але дуже важливий розрахунок :)

Є такі дані по трудовим ресурсам виробничого підприємства:

тривалість робочого дня на підприємстві дорівнює 7 годин;

погодинна заробітна плата працівників виробництва — 1100 дол.;

— ну а норма виробітку продукції становить 50 штук.

Необхідно розрахувати, чому дорівнюватиме вартість виробу, котрий виготовляється працівником виробничого підрозділу на аналізованому підприємстві.

 ... см. полный вариант записи ...

Предпринимательский доход, Норма прибавочной стоимости, Прибавочная стоимость, и, конечно же, Прибыль предприятия

Известны следующие данные по кредиту, который был выдан в отчетном году промышленникам:

сумма кредита равна 440 млн. долл.;

— указано, что органическое строение капитала – 6 к 1, то есть 6:1;

степень эксплуатации, соответственно, равняется 190%;

процент по кредиту составляет 6%.

На основании вышеприведенных данных, нужно произвести расчет такого важного показателя, как сумма предпринимательского дохода.

 ... см. полный вариант записи ...

Розрахунок такого цікавого показника, як Диференціальна рента. Додатковий дохід фермера після капіталовкладень в землю

З умови задачі нам відомо, що в обробку певної земельної ділянки фермер вкладає 4,2 млн. дол. При цьому вкладенні врожайність земельної ділянки становить 600 тон зерна. Але фермер має намір збільшити свій врожай, і, вкладає ще грошові кошти в землю. На цей раз він проводить зрошувальні роботи, в які вкладає 2 млн. дол. При цьому збір зерна збільшився і склав 1200 тон. Середня норма прибутку фермера становить 22%.

Виходячи з даних, які наведені трохи вище, необхідно визначити, чому дорівнює такий показник, як додатковий дохід, який зможе отримати фермер в результаті додаткових капіталовкладень.

 ... см. полный вариант записи ...

Referer: videos tags best