Макроэкономика — Страница 3 — Stud-Time.ru

Макроэкономика

Давайте определим Первоначальные инвестиции, вложенные в объект инвестирования. Прирост инвестиционных расходов

Исходя из нижеприведенных данных, необходимо определить сумму первоначальных инвестиций:

предельная склонность к потреблению составляет 0,8;

— ну а прирост ЧНП равен 12 млрд. долл.

 ... см. полный вариант записи ...

Знаходимо Валовий національний продукт аналізованої країни — дуже простий розрахунок, який не відніме бігато вашого часу

Виходячи з даних по діяльності економічних суб'єктів, які наведені нижче, необхідно визначити суму валового національного продукту держави:

заробітна плата працівників дорівнює сумі в 4420 млрд. дол.;

сума премій цим же найманим працівникам дорівнює 600 млрд. дол.;

внески на соціальне страхування становлять 464 млрд. дол.;

— а внески в приватні фонди (пенсійний фонд, фонд медичного обслуговування, а також фонд безробітних) складають 1008 млрд. дол.;

доходи власників некорпоративних підприємств дорівнюють 391 млрд. дол.;

рентні доходи рівнялись 8 млрд. дол.;

нерозподілений прибуток корпорацій складає 307 млрд. дол.;

податок на прибуток — 96 млрд. дол.;

дивіденди рівні 99 млрд. дол.;

чистий відсоток становить величину в 501 млрд. дол.;

амортизаційні відрахування склали 72 млрд. дол.;

непрямі податки — 64 млрд. дол.;

— ну і інші виплати дорівнюють 0,9 млрд. дол.

 ... см. полный вариант записи ...

Предлагаю определить Структуру личных располагаемых доходов населения анализируемого государства — это очень просто :)

Принимая во внимание данные, приведенные чуть ниже, необходимо определить, какова будет  структура личных располагаемых доходов населения страны, которая анализируется:

личные располагаемые доходы равны 4205 млрд. долл.;

— в то же время, личные расходы составляли 4010 млрд. долл.;

личные потребительские расходы были равны 3988 млрд. долл.;

— а величина личных платежей равнялась сумме в 102 млрд. долл.;

частные трансферты составляют сумму в 1,4 млрд. долл.;

— и последнее, что указано, это личные сбережения, которые равны 160 млрд. долл.

 ... см. полный вариант записи ...

Валовий внутрішній продукт, котрий створюється виробничими підприємствами країни. Кінцевий продукт, Проміжний продукт

Нам відомо, що деякі підприємства, які виготовляють товарну продукцію, встановили між собою господарські зв'язки. Перше з вищезазначених підприємств реалізувало вироблену продукцію другому. Сума реалізації становить 17 млн. дол. Ну а продукція, яка залишилася, була продана на ринку за 30 млн. дол. Також зазначено, що друге і третє товарні підприємства реалізували четвертому підприємству продукцію на суму, розмір якої складає 72 і 114 млн. дол. відповідно. А четверте підприємство продало продукцію п'ятому на суму 460 млн. дол. У свою чергу п'яте підприємство, реалізувало свою продукцію на ринку, і отримало дохід у розмірі 786 млн. дол...

Необхідно визначити, чому будуть рівні такі показники, як:

— кінцевий продукт;

— проміжний продукт;

— а також валовий внутрішній продукт, який створюється цими підприємствами.

 ... см. полный вариант записи ...

Изменение совокупного спроса под влиянием увеличения объема государственных закупок и сокращения трансфертных платежей

Необходимо определить, насколько изменится (возрастет или снизится) совокупный спрос, если известно, что анализируемое государство увеличит объем государственных закупок на 6,4 млрд. долл., а также указано что произойдет сокращение трансфертных платежей, а именно на сумму размером в 4 млрд. долл. Еще сказано, что предельная склонность к сбережению в данном государстве составляет 0,23.

 ... см. полный вариант записи ...

Зміна величини імпорту. Розрахунок Грошового мультиплікатора. Сукупні витрати та Гранична схильність до імпортування

З умови відомо, що в деякій країні, економіка якої характеризується, як економіка з неповною зайнятістю, державні витрати збільшуються на 12 млрд. дол. При цьому, гранична схильність до споживання в даній державі становить 0,6, ну а гранична схильність до імпортування при тих же умовах дорівнює величині 0,3.

Виходячи з наведених даних, необхідно визначити зміну величини імпорту в аналізованій державі.

 ... см. полный вариант записи ...

Численность трудовых ресурсов в одном из регионов государства на конец отчетного периода — это очень просто посчитать :)

Необходимо определить численность трудовых ресурсов региона на конец отчетного года, исходя из данных, которые приведены ниже (данные на начало периода):

— численность населения трудоспособного возраста составляет 104 млн. чел.;

— численность трудоспособного населения, умершего на протяжении года — 0,5 млн. чел.;

— численность молодых людей, которые достигли трудоспособного возраста — 5 млн. чел.;

— численность населения, которое достигло пенсионного возраста — 1,9 млн. чел.

 ... см. полный вариант записи ...

Зміна сукупного попиту під впливом збільшення обсягу державних закупівель та скорочення трансфертних платежів. Мультиплікатор

Необхідно визначити, наскільки зміниться (зросте чи знизиться) сукупний попит, якщо відомо, що аналізована держава планує збільшити обсяг державних закупівель на 6,4 млрд. дол., а також зазначено що відбудеться скорочення трансфертних платежів, а саме на суму розміром в 4 млрд. дол. Ще сказано, що гранична схильність до заощадження становить 0,23.

 ... см. полный вариант записи ...

Изменение величины импорта страны. Денежный мультипликатор, Совокупные расходы, Предельная склонность к импортированию

Из условия известно, что в некоторой стране, экономика которой характеризуется, как экономика с неполной занятостью, государственные расходы увеличиваются на 12 млрд. долл. При этом, предельная склонность к потреблению в данном государстве составляет 0,6, ну а предельная склонность к импортированию при тех же условиях равна 0,3.

На основании предложенных чуть выше данных, необходимо определить, насколько изменится величина импорта в анализируемом государстве.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте визначимо Чисельність трудових ресурсів в певному регіоні на кінець звітного періоду — всього одна розрахункова формула

Потрібно визначити чисельність трудових ресурсів на кінець звітного періоду, виходячи з тих даних, які наведені нижче (дані на початок періоду):

— чисельність людей, які є населенням працездатного віку, дорівнює 104 млн. чоловік;

— чисельність працездатного населення, яке померло протягом року — 0,5 млн. чоловік;

— чисельність молоді, яка звітному періоді досягла працездатного віку — 5 млн. чоловік;

— ну і чисельність населення, яке досягло пенсійного віку, становить 1,9 млн. чоловік.

 ... см. полный вариант записи ...

Производим расчет такого интересного макроэкономического показателя, как Предельная склонность к потреблению в стране

По некой стране, экономика которой характеризуется, как экономика с неполной занятостью, известны данные, исходя из которых, необходимо рассчитать предельную склонность к потреблению:

государственные расходы увеличиваются на 4,2 млрд. долл.;

совокупный выпуск изменяется на 20 млрд. долл.;

— ну а величина импорта уменьшается на 2 млрд. долл.

 ... см. полный вариант записи ...

Чисельність трудових ресурсів регіону, Приріст трудових ресурсів — Природний приріст, Механічний приріст та Загальний приріст

Відомо, що чисельність працездатного населення деякого регіону країни на початок звітного періоду становила 3,2 млн. осіб. Кількість пенсіонерів та підлітків до 16 років, які зайняті на роботах у даному регіоні, складає 41 тис. чоловік.

Також ще зазначено, що протягом даного звітного періоду чисельність працездатного населення дещо змінилася за рахунок впливу таких умов:

— 508 тис. осіб перейшли в вік, який визначається, як працездатний;

— 52 тис. осіб приїхали для роботи з сусідніх регіонів;

— 49 тис. осіб пенсійного віку було залучено на роботу в регіоні;

— 2,4 тис. осіб перейшли в пенсійний вік, а також отримали інвалідність;

— 6,5 тис. осіб пенсійного віку перестали працювати;

— 86 тис. осіб працездатного віку виїхали в інші регіони на роботу.

Виходячи з даних, які наведені трохи вище, необхідно визначити, чому дорівнюватиме чисельність трудових ресурсів в регіоні на початок і на кінець звітного періоду, а також розрахувати природний, механічний та загальний приріст трудових ресурсів аналізованого регіону.

 ... см. полный вариант записи ...

Численность трудовых ресурсов некоторого города, а также расчет такого показателя, как Перспективная численность населения

Существуют такие данные по трудовым ресурсам некоторого города:

общая численность населения города равна 102 тыс. человек;

коэффициент сокращения численности населения в отчетном периоде — 7%;

— ну и доля трудовых ресурсов составляет 64%.

Необходимо рассчитать, чему будет равна перспективная численность населения, а также численность трудовых ресурсов на начало отчетного года, (т.е. года, который наступит), если учесть тот факт, что доля трудовых ресурсов в населении анализируемого города будет оставаться неизменной.

 ... см. полный вариант записи ...

Рівень безробіття, який був офіційно зареєстрований в обласному центрі зайнятості аналізованої держави на певну звітну дату

Необхідно визначити розмір рівня безробіття в країні, якщо відомі такі дані:

трудові ресурси області складають 534 тис. чоловік;

чисельність працездатного населення (економічно активне населення) — 2690 тис. осіб;

чисельність безробітних, зареєстрованих в  центрі зайнятості,   рівна 78 тис. чоловік.

 ... см. полный вариант записи ...

Национальный доход страны, Рост национального дохода, а также Чистый эффект прироста государственных расходов

Есть некое государство, экономика которого определяется как экономика с неполной занятостью. Государственные расходы страны ежегодно увеличиваются на 2,8 млрд. долл.

Необходимо определить, насколько возрастет национальный доход страны, если известно, что:

предельная склонность к импортированию в стране равна 0,4;

— ну а предельная склонность к потреблению составляет 0,8.

Еще необходимо рассчитать, чему будет равен чистый эффект прироста государственных расходов для импорта анализируемого государства.

 ... см. полный вариант записи ...

Визначаємо Чисельність трудових ресурсів деякого міста, а також проводимо розрахунок Перспективної чисельності населення

Існують такі дані по трудових ресурсах деякого міста:

загальна чисельність населення міста дорівнює 102 тис. чоловік;

коефіцієнт скорочення чисельності населення міста в звітному періоді — 7%;

— ну і частка трудових ресурсів дорівнює 64%.

Виходячи з цих показників, потрібно визначити, чому дорівнює перспективна чисельність населення, а також чисельність трудових ресурсів на початок року, який настане, якщо врахувати той факт, що частка трудових ресурсів у населенні аналізованого міста буде залишатися незмінною.

 ... см. полный вариант записи ...

Уровень безработицы в анализируемом государстве, который был официально зарегистрирован в областном центре занятости

Необходимо определить размер уровня безработицы в стране, если известны такие данные:

трудовые ресурсы области составляют 534 тыс. человек;

— численность трудоспособного населения области, которое находится в трудоспособном возрасте (то есть экономически активное население), равна 2690 тыс. человек;

численность безработных, которые на момент сбора данных были зарегистрированы в областном центре занятости данного государства 78 тыс. человек.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте визначимо Граничну схильність до споживання в країні, економіка якої визначена, як економіка з неповною зайнятістю

По деякій країні, економіка якої визначена, як економіка з неповною зайнятістю, відомі такі дані, на підставі яких необхідно провести розрахунок граничної схильності до споживання:

державні витрати збільшуються на 4,2 млрд. дол.;

сукупний випуск змінюється на 20 млрд. дол.;

— ну а величина імпорту зменшується на 2 млрд. дол.

 ... см. полный вариант записи ...

Национальные сбережения государства, Потребительские расходы, Государственные расходы, Расходы на инвестиции — формулы

Исходя из данных, которые приведены немного ниже, необходимо определить, чему будут равны национальные сбережения государства, а также сказать, сможет ли данная страна направить часть своих национальных сбережений на то, чтобы кредитовать своих зарубежных партнеров:

совокупный выпуск товаров и услуг, произведенных внутри страны — 340 млрд. долл.;

чистый экспорт данного государства составляет 14 млрд. долл.;

потребительские расходы равны 36% от суммы внутренних расходов государства;

— ну а государственные расходы — это 22% от суммы внутренних расходов страны.

 ... см. полный вариант записи ...

Національний дохід, Зростання національного доходу, а також розрахунок Чистого ефекту приросту державних витрат

Є певна держава, економіка якої характеризується, як економіка з неповною зайнятістю. Відомо, що державні витрати країни щорічно збільшуються на 2,8 млрд. дол.

Необхідно визначити, наскільки зросте національний доход даної держави, якщо відомо, що:

гранична схильність до імпортування в країні дорівнює 0,4;

— ну а гранична схильність до споживання становить 0,8.

Також потрібно розрахувати, чому дорівнюватиме чистий ефект приросту державних витрат для імпорту аналізованої держави.

 ... см. полный вариант записи ...

Referer: videos tags best