Инвестирование — Stud-Time.ru

Инвестирование

Визначаємо Точку беззбитковості для виробничого підприємства — натуральні та грошові одиниці. Запас міцності на підприємстві

Аналізоване виробниче підприємство виготовляє один вид товарної продукції. Зазначено, що ціна одиниці продукції становить 85 дол., змінні витрати підприємства на виготовлення даної одиниці продукції дорівнюють 35 дол., а постійні витрати підприємства становлять 2600 дол.

Необхідно розрахувати точку беззбитковості в натуральному та грошовому вираженнях, а також визначити, такий показник, як запас міцності на даному виробничому підприємстві, якщо воно планує, що обсяг реалізації продукції (у грошовому вираженні) в майбутньому складе 2000 дол.

 ... см. полный вариант записи ...

Определяем Рыночную доходность облигации, исходя из данных: Номинальная стоимость облигации, а также Купонная ставка

Нам известно, что номинальная стоимость облигации составляет 2040 евро, текущая стоимость облигации равна 2600 евро, но также указано, что купонная ставка облигации составляет 15%.

Необходимо определить доходность облигации, исходя из приведенных выше данных.

 ... см. полный вариант записи ...

Точка безубыточности для производственного предприятия — денежное и натуральное выражение. Расчет Запаса прочности

Условие указывает, что некое производственное предприятие изготавливает один вид продукции. Известно, что цена единицы продукции составляет 85 долл., переменные затраты предприятия на производство этой единицы товарной продукции равны 35 долл., ну а постоянные затраты предприятия составляют сумму в размере 2600 долл.

Необходимо рассчитать точку безубыточности в натуральном и денежном выражениях, а также определить запас прочности на этом производственном предприятии в случае, если предприятие запланировало, что объем реализации продукции (в денежном выражении!) составит 2000 долл.

 ... см. полный вариант записи ...

Розраховуємо Прибутковість облігації, виходячи з таких даних: Номінальна вартість облігації, а також Купонна ставка

Відомо, що номінальна вартість облігації становить 2040 євро, поточна ціна облігації дорівнює 2600 євро, також нам вказано, що купонна ставка по облігації рівна 15%.

Необхідно визначити прибутковість облігації, виходячи з даних вище.

 ... см. полный вариант записи ...

Ефективність інвестування коштів, Норма прибутковості інвестицій, Чистий прибуток, Фінансові витрати, Амортизаційні відрахування

Нам відомо, що деяке ВАТ хоче купити нову технологічну лінію. Фактична вартість придбання становить 1300 тис. дол., ну а термін експлуатації нової лінії дорівнює 13 років. Щоб купити цю вищезгадану технологічну лінію, підприємством був взятий кредит в банку під 10% річних. Підприємство планує собі, що впровадження нової лінії принесе додатковий дохід, сума якого складе 240 тис. дол. (він розраховується до сплати податків, зборів та платежів). Також зазначено, що ставка оподаткування дорівнює 28%. А прибутковість інвестицій до того моменту, як нова виробничо-технологічна лінія була придбана підприємством, становила 20%.

Необхідно визначити, наскільки ефективні інвестиції на впровадження нової технологічної лінії.

 ... см. полный вариант записи ...

Грошові кошти підприємства, які воно вклало в банк під відсотки. Майбутня вартість грошей даного виробничого підприємства

З умови відомо, що деяке підприємство відкрило у фінансовій установі (у комерційному банку) амортизаційний рахунок, на який воно збирається вносити грошові кошти в кінці кожного року протягом 3 років. Грошові вкладення підприємства на відкритий рахунок рівні 140 тис. євро. Ставка відсотка за депозитами становить 12% річних.

Необхідно визначити, чому дорівнюватиме сума вкладення грошових коштів у фінансову установу (це може бути комерційний банк) через 3 років.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте определим наиболее прибыльный инвестиционный проект с точки зрения вложения финансовых инвестиций. Приступим!

Даны два инвестиционных проекта, по которым известны следующие данные:

1-й проект:

— начальные инвестиции составляют 14 тыс. долл.;

ну а прибыль инвестиционного проекта через один отчетный год будет равна 100% (определение происходит в конце отчетного периода).

2-й проект:

— начальные инвестиции равны 14 тыс. долл.;

также планируется, что прибыль инвестиционного проекта будет равняться 25% в течение каждых трех месяцев на протяжении 3 кварталов (определение происходит в конце каждого квартала).

Необходимо определить, какой из двух предложенных проектов следует одобрить.

 ... см. полный вариант записи ...

Перспективи оптимізації доходів — Ефект виробничого левериджу, Виробничий важіль, Маржинальний дохід, Прибуток від реалізації

Є такі дані по результатам діяльності аналізованого підприємства за один звітний рік:

виручка від реалізації продукції дорівнює 1040 тис. дол.;

змінні витрати підприємства становлять 690 тис. дол.;

— ну а постійні витрати рівні 200 тис. дол.

Необхідно визначити, які перспективи оптимізації доходів будуть існувати на даному виробничому підприємстві у майбутньому періоді.

 ... см. полный вариант записи ...

Эффективность инвестирования в новую технологическую линию. Норма доходности инвестиций, а также Доходность инвестиций

Известно, что некое открытое акционерное общество желает приобрести новую производственную технологическую линию. Фактическая стоимость приобретения технологической линии равна 2040 долл., также в условии нам указано, что срок эксплуатации этой линии составляет 8 лет. Акционерное общество знает, что внедрение производственной линии должно увеличить доход, то есть принести дополнительный доход в сумме 410 долл. (сумма до уплаты налогов и сборов). Ставка налогообложения равна 32%. Также нам известно, что норма доходности инвестиций до приобретения новой технологической линии была равна 20%.

Необходимо рассчитать, нужно ли инвестировать средства на внедрение новой производственной линии для анализируемого открытого акционерного общества.

 ... см. полный вариант записи ...

Визначаємо Точку беззбитковості для виробничого підприємства — грошове та натуральне вираження. Друзі, давайте ж визначимо її!

Аналізоване виробниче підприємство виготовляє лише один вид товарної продукції. Зазначено, що ціна одиниці продукції складає 80 дол. Також зазначено, що змінні витрати підприємства на виготовлення одиниці товарної продукції дорівнюють 40 дол., ну а постійні витрати даного виробничого підприємства рівні 3800 дол.

Необхідно визначити точку беззбитковості в грошовому і натуральному вираженні.

 ... см. полный вариант записи ...

Срок возврата инвестиций, вложенных в инвестиционный проект, или, говоря по простому, Период окупаемости инвестиций :)

Необходимо рассчитать, чему будет равен период окупаемости инвестиций, которые предприятие вложило в некий привлекательный инвестиционный проект в том случае, если известно:

сумма инвестирования, которая вкладывается, составляет 270 тыс. долл.;

среднегодовая чистая прибыль предприятия равна 90 тыс. долл.

 ... см. полный вариант записи ...

Эффективность инвестирования, Норма доходности инвестиций, Чистая прибыль предприятия, а также Финансовые издержки

Из условия задачи известно, что некое ОАО желает приобрести новую технологическую линию.  Фактическая стоимость приобретения составляет 1300 тыс. долл., а срок эксплуатации новой линии равен 13 годам. Чтобы купить данную технологическую линию предприятием была взята ссуда в банке (годовой процент по кредиту равен 10%). Предприятие планирует, что внедрение новой линии принесет дополнительный доход, сумма которого должна составить 240 тыс. долл. (рассчитывается до уплаты налогов и сборов). Также нам указано, что ставка налогообложения равна 28%. Ну а прибыльность инвестиций до того, как новая производственно-технологическая линия была приобретена данным предприятием, составляла 20%.

Необходимо рассчитать, насколько эффективны инвестиции для внедрения технологической линии.

 ... см. полный вариант записи ...

Термін повернення інвестицій, він же, Період окупності інвестицій, котрі були вкладені в один привабливий інвестиційний проект

З нижченаведених даних, необхідно розрахувати, чому дорівнюватиме період окупності інвестицій, які підприємство вклало в інвестиційний проект, якщо сума інвестування складає 270 тис. дол., а середньорічний чистий прибуток за даним інвестиційним проектом дорівнює 90 тис. дол.

 ... см. полный вариант записи ...

Сумма денег, вложенная в финансовое учреждение под проценты. Расчет Будущей стоимости денег анализируемого предприятия

Из условия известно, что предприятие открыло в финансовом учреждении (коммерческий банк) амортизационный счет, на который оно собирается вносить денежные средства в конце каждого года на протяжении 3 лет. Сумма денежных вложений данного предприятия на счет составляет 140 тыс. евро. Ставка процента равна 12% годовых.

Необходимо рассчитать, чему будет равна сумма вложения денежных средств предприятия в данное финансовое учреждение по прошествии 3 отчетных лет.

 ... см. полный вариант записи ...

Точка безубыточности, Коэффициент маржинального дохода, зная: Цена единицы продукции, Переменные затраты, Постоянные затраты

Производственное предприятие изготавливает всего один вид товарной продукции. Указано, что цена единицы продукции составляет 80 долл. Также дополнительно в условии задачи указано, что переменные затраты предприятия на изготовление единицы товарной продукции равны 40 долл., ну а постоянные затраты предприятия составили 3800 долл.

Необходимо определить точку безубыточности в денежном и натуральном выражении.

 ... см. полный вариант записи ...

Норма прибутковості інвестицій, Прибутковість інвестицій, а також Ефективність інвестування в нову технологічну лінію — формули

Відомо, що відкрите акціонерне товариство бажає придбати нову виробничу технологічну лінію. Фактична вартість придбання технологічної лінії становить 2040 дол., а також зазначено, що термін експлуатації цієї лінії становитиме 8 років. Дане акціонерне товариство розрахувало, що впровадження технологічної лінії має збільшити дохід, тобто принести додатковий прибуток в сумі 410 дол. (це сума до сплати податків і зборів). Ставка оподаткування дорівнює 32%. Також зазначено, що норма прибутковості інвестицій до придбання нової виробничо-технологічної лінії нашим відкритим акціонерним товариством дорівнювала 20%.

Чи потрібно інвестувати кошти на впровадження виробничої лінії.

 ... см. полный вариант записи ...

Производственный леверидж, Эффект производственного рычага, Маржинальный доход и Прибыль от реализации продукции

Есть такие данные по результатам деятельности анализируемого предприятия за 1 отчетный год:

выручка  от реализации продукции равна 1040 тыс. долл.;

переменные затраты предприятия составляют 690 тыс. долл.;

— в свою очередь, постоянные затраты предприятия — 200 тыс. долл.

Необходимо определить, какие перспективы оптимизации доходов существуют на анализируемом производственном предприятии для следующего отчетного периода.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте визначимо найбільш прибутковий інвестиційний проект, знаючи Суму початкових інвестицій та Прибутковість проектів

Дано два інвестиційних проекти, по яким відомі наступні дані:

1-й проект:

— початкові інвестиції становлять 14 тис. дол.;

— ну а прибуток інвестиційного проекту через один звітний рік дорівнюватиме 100% (визначення відбувається в кінці звітного періоду).

2-й проект:

— початкові інвестиції дорівнюють 14 тис. дол.;

прибуток інвестиційного проекту, відповідно, становитиме 25%  в місяць протягом 3 кварталів (визначення — в кінці кожного кварталу).

Необхідно визначити, який із двох запропонованих інвестиційних проектів слід схвалити.

 ... см. полный вариант записи ...