Финансы — Страница 3 — Stud-Time.ru

Финансы

Первоначальная сумма вложения, Процентная ставка по вложению, Реальная доходность вложения, а также Индекс инфляции в стране

Итак, известно, что предприятие положило деньги на счет с периодом начисления процентов, который равен 3 месяцам. Прогнозируется ежемесячная инфляция на уровне 4%.

Необходимо произвести расчет и определить, под какую ставку простого процента предприятию необходимо сделать первоначальное вложение, чтобы в итоге реальная доходность вложения была равна 7% годовых.

 ... см. полный вариант записи ...

Перший внесок грошових коштів, Реальна прибутковість вкладення, Прості та складні відсотки, а також розрахунок індексу інфляції

Відомо, що деяке підприємство вклало кошти на кілька місяців, а саме — з березня по травень поточного року. Зазначено, що процент по даному внеску простий, а ставка відсотка дорівнює 12% річних. Також нам відомо, що рівень інфляції в березні становив 1,2%, в квітні він складе 1,7%, ну а в травні даний рівень виросте до 2,5%.

Необхідно визначити, чому дорівнюватиме реальна прибутковість вкладення.

 ... см. полный вариант записи ...

Находим Первоначальный взнос и Реальную доходность вложения. Простые и сложные проценты, а также расчет индекса инфляции

Известно, что предприятие первоначально вложило денежные средства на несколько месяцев, а именно – с марта по май. Условие извещает нас, что процент по данному вкладу простой, а ставка процента равна 12% годовых. Также известно, что уровень инфляции в марте составляет 1,2%, в апреле он будет равняться 1,7%, ну а в мае данный уровень вырастит до 2,5%.

Необходимо определить, чему будет равна реальная доходность вложения.

 ... см. полный вариант записи ...

Відсоткова ставка по фінансовому вкладенню, Первісний внесок, Прості та складні відсотки, Реальна прибутковість вкладення

Отже, відомо, що підприємство поклало гроші на рахунок з періодом нарахування відсотків, котрий дорівнює 3 місяцям. Прогнозується, що місячна інфляція буде знаходитися на рівні 4%.

Необхідно зробити розрахунок і визначити, під яку ставку простого відсотка цьому підприємству потрібно внести грошові кошти, для того, щоб у підсумку реальна прибутковість вкладення дорівнювала 7% річних.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте визначимо Суму грошового внеску до установи банку через деяку кількість років — всього одна нескладна формула :)

Нам відомо, що вкладник вніс грошові кошти до установи банку, розмір яких склав 1200 дол., при відсотковій ставці 8% річних.

Потрібно визначити, чому дорівнюватиме сума вкладення через 3 роки, а також додатково зробити відповідні висновки.

 ... см. полный вариант записи ...

Сумма денежного вложения на счет в финансовом учреждении через некоторое количество лет. Друзья мои, это просто!

Из условия задачи известно, что вкладчик внес денежные средства в учреждение банка, размер которых составил 1200 долл., при процентной ставке 8% годовых.

Необходимо рассчитать, сколько составит сумма этого вклада через 3 года, а также нужно сделать соответствующие выводы.

 ... см. полный вариант записи ...

Сумма заемного капитала, Обязательные резервы, Валовая прибыль, Чистая прибыль и, наконец, Норма чистой прибыли банка

Известно, что стоимость капитала некоторого банка равна 1,25 млрд. долл., в том числе размер собственного капитала банка составляет 284 млн. долл. Указано, что пассивные банковские операции равны 7% годовых, ну а, в свою очередь, активные банковские операции равняются 9% годовых. Административно-хозяйственные расходы банка равны 244 тыс. долл. Указано, что норма обязательных резервов банка составила 14%.

Необходимо рассчитать такой показатель как норма чистой прибыли банка при условии, что банк отдал в ссуду весь свои капитал.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте з вами визначимо Строк окупності інвестиційного проекту, знаючи: Початкові інвестиції, Грошові потоки і Ставка дисконту

Нам відомо, що є інвестиційний проект, який буде продовжуватися 4 роки та по ньому існують наступні дані: початкові інвестиції в проект рівні 286,0 тис. дол., також дані доходи від проекту по чотирьом рокам. Грошові потоки по рокам відповідно складуть: 84 тис. дол.; 107 тис. дол.; 130 тис. дол.; 148 тис. дол. Ставка дисконту становить 15%.

Необхідно визначити строк окупності цього проекту.

 ... см. полный вариант записи ...

Срок окупаемости инвестиционного проекта, если нам известны: Начальные инвестиции, Денежные потоки и Ставка дисконта

Дан инвестиционный проект, который будет длиться 4 года и по нему есть следующие данные: начальные инвестиции в проект составляют 286,0 тыс. долл., также даны доходы от проекта по четырем годам. Денежные потоки по годам соответственно равны: 84 тыс. долл.; 107 тыс. долл.; 130 тыс. долл.; 148 тыс. долл. Ставка дисконта составляет 15%.

Необходимо определить срок окупаемости этого проекта.

 ... см. полный вариант записи ...

Сума позикового капіталу банку, Величина обов'язкових резервів, Валовий прибуток, Чистий прибуток та Норма чистого прибутку

З умови нам відомо, що вартість капіталу деякого банку дорівнює 1,25 млрд. дол., у тому числі розмір власного капіталу банку становить 284 млн. дол. Ще зазначено, що пасивні банківські операції дорівнюють 7% річних, ну а, в свою чергу, активні банківські операції рівні 9% річних. Адміністративно-господарські витрати банку дорівнюють 244 тис. дол. Додатково зазначено, що норма обов'язкових резервів банку склала 14%.

Необхідно розрахувати такий показник як норма чистого прибутку банку за умови, що банк віддав у позику весь свій капітал.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте визначимо, чому дорівнюватиме Чистий наведений ефект (Чиста наведена вартість) привабливого інвестиційного проекту

Дисконтна ставка складає 14%, а початкові інвестиції у даний проект рівні 310 тис. дол. Також зазначено, що величина доходу, яка була накоплена за 4 роки вкладення інвестиційних коштів, дорівнювала 590 тис. дол.

Необхідно визначити, скільки становитиме чистий наведений ефект (чиста наведена вартість).

 ... см. полный вариант записи ...

Находим Текущую доходность облигации, зная такие показатели: Номинальная стоимость облигации, а также Купонная ставка

Указано, что номинальная стоимость облигации равна 10200 евро, стоимость приобретения данной облигации составляет 14800 евро, а купонная ставка — 13%.

Необходимо рассчитать, сколько составит такой показатель как текущая доходность облигации.

 ... см. полный вариант записи ...

Находим Чистый приведенный эффект или, как его еще называют, Чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта

Нам известно, что дисконтная ставка составляет 14%, а начальные инвестиции в данный проект равняются 310 тыс. долл. Также указано, что величина дохода, который был накоплен за 4 года вложений инвестиционных средств, равнялась 590 тыс. долл.

Необходимо рассчитать, сколько составит чистый приведенный эффект (чистая приведенная стоимость).

 ... см. полный вариант записи ...

Виходячи з даних про Номінальну вартість, а також Купонну ставку, ми з вами визначаємо величину Поточної доходності облігації

Зазначено, що номінальна вартість облігації становить 10200 євро, вартість придбання даної облігації рівна 14800 євро, а купонна ставка — 13%.

Необхідно розрахувати, скільки становитиме такий показник як поточна доходність облігації.

 ... см. полный вариант записи ...

Чистий прибуток, Прибуток від операційної діяльності, а також Валовий прибуток аналізованого виробничого підприємства

Дані такі показники по діяльності підприємства у звітному році:

виручка підприємства від реалізації продукції з урахуванням ПДВ (податок на додану вартість), розмір котрого становить 20%, рівна 2370 тис. дол.;

собівартість продукції становила 1520 тис. дол., і вона включила в себе заробітну плату робітників у сумі 922 тис. дол., ну а також витрати на реалізацію продукції — 107 тис. дол.

Необхідно розрахувати валовий доход підприємства, прибуток від операційної діяльності підприємства, а також чистий прибуток даного виробничого підприємства.
 ... см. полный вариант записи ...

Эффективность капитальных вложений, а также Прирост прибыли, исходя из Объема выпуска и реализации товарной продукции

Некоторое предприятие планирует, что объем выпуска и реализации продукции (цены оптовые) должен составить 510 тыс. долл., в то же время объем реализации, но учет его происходит по себестоимости товарной продукции, должен равняться 480 тыс. долл., а стоимость производства продукции составит 120 тыс. долл.

Нужно произвести расчет эффективности капитальных вложений на анализируемом предприятии, используя данные, которые представлены выше.

 ... см. полный вариант записи ...

Умовно-річна економія підприємства, Обсяг випуску та реалізації, Собівартість одиниці продукції на аналізованому підприємстві

Вказано, що собівартість одиниці продукції на початок звітного періоду становила 275 євро, пізніше, а саме з 1 березня того ж періоду підприємство ввело нову технологічну лінію і даний показник знизився на 25%. Також зазначено, що річний випуск продукції на підприємстві склав 188 000 штук. Загальна сума витрат на введення нової технологічної лінії рівна 15 400 млн. євро.

Потрібно розрахувати такий важливий показник, як умовно-річна економія цього підприємства.

 ... см. полный вариант записи ...

В задаче следует определить Индекс покупательной способности. После этого произвести оценку Объемов продаж в регионе

Ниже приведены некие данные к задаче, на основании которых необходимо произвести расчет индекса покупательной способности, для того, чтобы, в конечном счете, мы могли получить оценку объема продаж в определенном регионе двумя разными методами (разные данные):

1 метод:

— доля населения данного региона от численности населения всей страны равна 8,4%;

— доля той части дохода, которая приходится на потребление, равна 3,9%;

— доля продаж в этом регионе от общего объема продаж — 5,1%.

2 метод:

— доля населения региона от численности населения всей страны составила 15,8%;

— доля той части дохода, которая приходится на потребление, равна 19,2%;

— доля продаж в этом регионе от общего объема продаж – 5,8%.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте проведемо розрахунок та визначимо, чому дорівнюватиме Ефективність капітальних вкладень у нову технологічну лінію

Виробниче підприємство запланувало, що загальний обсяг реалізації продукції (ціни оптові) має становити 510 тис. дол., той же обсяг реалізації, але врахування його йде вже по собівартості продукції, має дорівнювати 480 тис. дол., а вартість виробництва продукції — 120 тис. дол.

Необхідно провести розрахунок ефективності капітальних вкладень на підприємстві.

 ... см. полный вариант записи ...

Валовой доход предприятия, а также Чистая прибыль предприятия. Расчет прибыли предприятия от операционной деятельности

Даны такие показатели по деятельности предприятия в отчетном году:

выручка предприятия от реализации продукции с учетом НДС (налог на добавленную стоимость), размер которого составляет 18%, равна 2370 тыс. долл.;

себестоимость продукции составила 1520 тыс. долл., и она включила в себя заработную плату работников предприятия в сумме 922 тыс. долл., а также затраты на реализацию продукции — 107 тыс. долл.

Нужно рассчитать валовой доход предприятия, прибыль от операционной деятельности предприятия, ну и, конечно же, чистую прибыль данного производственного  предприятия.

 ... см. полный вариант записи ...

Referer: videos tags best