Финансы — Страница 2 — Stud-Time.ru

Финансы

Производим расчет Текущей доходности облигации, а также определяем, чему будет равен Купонный доход по облигации

Из условия известно, что некий инвестор за 44 долл. купил облигацию, номинальная стоимость которой составляет 38 долл. Также указано, что купонная ставка по данной облигации равна 42% годовых,  ну а выплата процентов, в свою очередь, происходит один раз, а именно в конце периода. Еще указано, что срок погашения этой облигации наступит через 3 года.

Необходимо определить, чему будет равна текущая доходность облигации.

 ... см. полный вариант записи ...

Нарощена сума фінансового вкладення на рахунку банку, а також формула для визначення Доходу вкладника — власника депозиту

Деякий підприємець поклав на банківський рахунок грошові кошти, тобто вніс депозит, сума якого дорівнює 7650 дол. Відомо, що даний депозит був внесений на 8 місяців, а також по ньому нараховувалися прості відсотки — 23% річних.

 ... см. полный вариант записи ...

Сумма векселя или иначе, как ее еще называют, Сумма по векселю, которая должна быть выплачена новому держателю векселя

Держатель передает банку вексель, сумма которого равна 22 тыс. долл. Известно, что данный вексель передан банку за 5 месяцев до истечения его срока.

Необходимо рассчитать, чему будет равна сумма по векселю, которая будет выплачена держателю, если известно, что учетная ставка составляет 4%.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте приступимо до визначення Нарощеної суми простої ренти. Дивіться на рішення задачі по фінансам — це дуже легко! :)

З умови відомо, що є звичайна рента, яка складається з 3 виплат, кожна з яких дорівнює 125 дол. Також в задачі зазначено, що ставка капіталізації знаходиться на рівні 12% річних.

Необхідно визначити нарощену суму грошових коштів простої ренти.

 ... см. полный вариант записи ...

Покупательная способность кредита банка, Проценты по кредиту, Наращенная сумма, Индекс инфляции и Уровень инфляции

Предприятие взяло кредит в финансовом учреждении. Сумма кредита составляет 510 долл., а срок, на который кредит был выдан, равен 6 месяцам. Также указано, что кредит был выдан под простые проценты, а процентная ставка по кредиту равна 35%. Уровень инфляции — 7%.

Исходя из предоставленных данных, необходимо рассчитать:

уровень инфляции за то количество месяцев (а их 6), на которое был выдан кредит;

покупательную способность выданного банком кредита;

потери заемщика, которые он понесет в результате инфляции;

процентную ставку по кредиту, которая способна компенсировать кредитору (то есть банку) все потери вследствие наступившей инфляции.

 ... см. полный вариант записи ...

Власні оборотні кошти аналізованого виробничого підприємства. Коефіцієнт маневреності власних коштів — простий розрахунок

Існують такі дані по виробничому підприємству:

власні кошти виробничого підприємства дорівнюють 30000 тис. дол.;

основні засоби підприємства — це 28% від всього обсягу власних коштів підприємства.

Потрібно розрахувати коефіцієнт маневреності власних коштів підприємства.

 ... см. полный вариант записи ...

Наращенная сумма денежного вложения, а также расчет Дохода, который получит вкладчик денег, то есть владелец депозита

Некий предприниматель положил в банк на счет денежные средства, то есть внес депозит, сумма которого составляет 7650 долл. Еще указано, что данный депозит был внесен на 8 месяцев и по нему начислялись простые проценты — 23% годовых.

 ... см. полный вариант записи ...

Задачі по фінансам забезпечують нас формулами для розрахунку таких показників, як Прибутковість облігації та Купонний доход

Відомо, що деякий інвестор за 44 дол. придбав облігацію, номінальна вартість якої рівна 38 дол. Також зазначено, що купонна ставка по даній облігації складає 42% річних, і виплата відсотків відбувається один раз, а саме в кінці року. Ще з умови задачі відомо, що термін погашення цієї облігації настане через 3 роки.

Необхідно визначити, чому дорівнює прибутковість облігації.

 ... см. полный вариант записи ...

Наращенная сумма, которую получит вкладчик денежных средств (владелец депозита) по истечении одного финансового года

Вкладчик положил на счет в банке сумму денежных средств, размер которой равен 6300 долл. Нам указано, что в первом полугодии начисление простых процентов происходило по ставке 14% годовых, а во втором полугодии — 10% годовых.

Необходимо определить, чему будет равна наращенная сумма вклада, которую получит владелец депозита по истечении одного финансового года.

 ... см. полный вариант записи ...

Сума по векселю, який був зарахований фінансовою установою. Період до дня погашення векселя. Друзі, це не дуже складно :)

Є вексель, сума якого рівна 34000 дол. Зазначено, що дата погашення цього векселя 14 серпня звітного 2012 року. Також відомо, що цей вексель був врахований банківською установою 8 травня 2012 року — проста облікова ставка рівна 8% річних. Також в умові даної задачі нам зазначено, що тривалість звітного року становить 365 днів.

Необхідно визначити, чому дорівнюватиме сума за векселем, яка була виплачена, коли банківська установа врахувала даний вексель.

 ... см. полный вариант записи ...

Рівень інфляції, ну і, звичайно ж, Очікуваний рівень інфляції, тобто два показники, які мають пряме відношення до інфляції в країні

З умови задачі нам відомо, що в певній країні кожен місяць відбувається зростання цін на 2,2%.

Необхідно розрахувати, чому дорівнюватиме очікуваний рівень інфляції за один рік.

 ... см. полный вариант записи ...

Нарощена сума фінансового вкладення, котру отримає власник банківського депозиту через один звітний рік — розрахунок :)

Деякий вкладник поклав на рахунок у банку суму грошових коштів, розмір якої склав 6300 дол. Зазначено, що в першому півріччі нарахування простих відсотків відбувалося за ставкою 14% річних, а в другому півріччі — 10% річних.

Необхідно розрахувати, чому дорівнюватиме нарощена сума вкладення, яку отримає наш вкладник після закінчення одного року.

 ... см. полный вариант записи ...

Находим Наращенную сумму вложения по истечении срока, зная: Первоначальный взнос, а также Сложная процентная ставка

Нам известны следующие данные по задаче: некое предприятие сделало первоначальный взнос денежных средств на счет в финансовом учреждении, сумма которого равна 10500 долл. Указано, что первые четыре года начисление процентов по данному вложению предприятия происходило по сложной процентной ставке, и равнялось 12% годовых. Последующие два года для данного вложения применялась также сложная процентная ставка, уровень которой равнялся 10%.

Необходимо определить, чему будет равна наращенная сумма денежного вложения предприятия, после того, как срок финансового вложения истечет.

 ... см. полный вариант записи ...

Рассчитываем Уровень инфляции и Ожидаемый уровень инфляции, используя соответствующие формулы из задач по финансам

Из условия нам известно, что в определенной стране каждый месяц происходит рост цен на 2,2%. Необходимо рассчитать, чему будет равен ожидаемый уровень инфляции за один год.

 ... см. полный вариант записи ...

Нарощена сума вкладу після закінчення строку. Початковий внесок грошових коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі

Відомі такі дані по завданню: деяке підприємство зробило перший внесок грошових коштів на рахунок у фінансовій установі, сума якого дорівнює 10500 дол. Зазначено, що перші чотири роки нарахування відсотків по внеску підприємства відбувалося за складною процентною ставкою, і становило 12% річних. Слідуючі два роки для вищезгаданого вкладення застосовувалася також складна процентна ставка, рівень якої дорівнював 10%.

Необхідно визначити, чому дорівнюватиме нарощена сума вкладення підприємства, після того, як термін фінансового вкладення закінчиться.

 ... см. полный вариант записи ...

Дивиденды по акциям, Дивиденды по привилегированным акциям, Дивиденды по простым акциям, а также Дивидендная отдача

Нам указано, что количество акций некоторого акционерного общества равно 750 тыс. штук. Из этого общего количества акций АО, 18% — это привилегированные акции. Также известно, что по истечении отчетного периода, этим акционерным обществом был получен чистый доход, сумма которого равна 52 млн. долл. Дивиденды по привилегированным акциям — 94 долл.

Необходимо рассчитать, чему будет равна дивидендная отдача по простым и привилегированным акциям данного акционерного общества при том, что цены на акции равны:

привилегированные акции АО — 590 долл.;

простые акции АО – 405 долл.

 ... см. полный вариант записи ...

Определяем Наращенную сумму по вложению, если нам известны: Первоначальная сумма вложения, и, конечно же, Учетная ставка

Известны следующие данные:

первоначальное вложение равно 14200 долл.;

период начисления процентов по финансовому вложению составляет 4 года;

учетная ставка по первоначальному финансовому вложению составляет 24% годовых.

Необходимо определить, сколько составит наращенная сумма по данному денежному вложению.

 ... см. полный вариант записи ...

Дивіденди по привілейованих акціях, Дивіденди по простих акціях. Дивіденди по акціях, Дивідендна віддача, а також Чистий дохід

Кількість акцій деякого акціонерного товариства становить 750 тис. штук. Із загальної кількості акцій товариства, 18% — це привілейовані акції. Відомо, що після закінчення звітного періоду, даним акціонерним товариством був отриманий чистий дохід, сума якого склала 52 млн. дол. Ще зазначено, що дивіденди за привілейованими акціями рівні 94 дол за 1 штуку.

Необхідно визначити, чому дорівнюватиме дивідендна віддача по простим і по привілейованим акціям даного акціонерного товариства при тому, що ціни на дані види акцій рівні:

по простих акціях АТ — 405 дол.;

по привілейованим акціям АТ — 590 дол.

 ... см. полный вариант записи ...

Сумма по векселю, который был учтен коммерческим банком. Определение Периода до дня погашения данного векселя

Есть вексель, сумма которого равна 34000 долл. Указано, что дата погашения данного векселя 14 августа отчетного 2012 года. Также известно, что этот самый вексель был учтен банковским учреждением 8 мая 2012 года – простая учетная ставка равна 8% годовых. И последнее, что дано, это продолжительность отчетного года, которая составляет 365 дней.

На основании полученных данных, необходимо определить, чему будет равна сумма по векселю, которая была выплачена, когда учреждение банка учло данный вексель.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте зараз визначимо, скільки складе Нарощена сума по внеску. Ну а робити це ми з вами будемо так, як показано в рішенні задачі :)

Є наступні дані:

початковий внесок дорівнює 14200 дол.;

період нарахування відсотків за фінансовим вкладенням становить 4 роки;

— також відома облікова ставка за первісним внеском, розмір якої дорівнює 24% річних.

Виходячи з наведених даних, необхідно визначити, скільки складе нарощена сума цього вкладення.

 ... см. полный вариант записи ...

Referer: videos tags best