Финансы предприятия — Страница 5 — Stud-Time.ru

Финансы предприятия

Находим Прибыль предприятия, Прибыль от реализации продукции. Объем выпуска продукции и Производственная себестоимость

Некоторое производственное предприятие планирует, что объем выпуска продукции в будущем периоде составит 42 тыс. единиц. При этом известно, что оптовая цена единицы продукции, будет равна 24 долл. Также указано, что производственная себестоимость данной продукции за прошедший год составила 14 долл. Еще планируется некоторое снижение производственной себестоимости товарной продукции, которую выпускает данное предприятие, а именно на 6%. Затраты на реализацию продукции составят 4% от стоимости продукции, которая реализуется по производственной себестоимости. Остаток готовой продукции на складе составляет:

на начало запланированного периода — 2700 единиц товарной продукции;

на конец запланированного периода — 1100 единиц продукции.

Нужно рассчитать, сколько составит прибыль предприятия в запланированном периоде, исходя из данных, которые приведены выше. Для расчета нужно использовать метод прямого счета.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте определим Объем выпуска продукции неким предприятием, а также рассчитаем, насколько был перевыполнен месячный план

Известны следующие данные по задаче: в июне предприятие выполнило план на 112%, а уже в июле оно, то есть анализируемое предприятие, произвело товарной продукции на 9% больше, нежели этот самый производственный показатель составлял в июне месяце.

Необходимо определить, какое количество товарной продукции произвело данное предприятие сверх плана (сверх установленных норм) за июнь и за июль. Еще для решения задачи указано, что месячный план предприятия по производству продукции равен 234000 единиц продукции.

 ... см. полный вариант записи ...

Прибуток підприємства, а також Прибуток від реалізації продукції. Обсяг випуску продукції, Виробнича собівартість на підприємстві

Вказано, що деяке виробниче підприємство планує, що обсяг випуску продукції в майбутньому періоді складе 42 тис. одиниць. При цьому нам відомо, що оптова ціна за одиницю товарної продукції, дорівнюватиме 24 дол. Також зазначено, що виробнича собівартість цієї продукції за минулий рік склала 14 дол за одиницю продукції. Ще планується деяке зниження виробничої собівартості товарної продукції, яку випускає дане підприємство, а саме на 6%. Ну а витрати на реалізацію продукції складуть 4% від загальної вартості товарної продукції, яка реалізується по виробничій собівартості. Залишок готової продукції на складі підприємства становить:

на початок запланованого періоду — 2700 одиниць товарної продукції;

на кінець запланованого періоду — 1100 одиниць продукції.

Потрібно розрахувати, чому дорівнюватиме прибуток підприємства (прибуток від реалізації продукції) в запланованому періоді, виходячи з тих даних, які наведені вище. Для проведення розрахунку потрібно використовувати метод прямого рахунку.

 ... см. полный вариант записи ...

Перевиконання місячного плану по випуску товарної продукції. Обсяг випуску продукції (Кількість випущених одиниць)

Відомі такі дані по завданню: в червні підприємство виконало план на 112%, а вже в липні воно, тобто аналізоване підприємство, виробило продукції на 9% більше, ніж у червні місяці.

Необхідно розрахувати, яку кількість товарної продукції виготовило аналізоване підприємство понад плану (понад встановлені норми) за червень і за липень місяці. Додатково для вирішення завдання зазначено, що місячний план з виробництва продукції складає 234 000 одиниць.

 ... см. полный вариант записи ...

Собственные оборотные средства производственного предприятия. Определение Коэффициента маневренности собственных средств

Известны следующие данные по активам производственного предприятию:

собственные средства предприятия, которое на сегодняшний день специализируется на производстве товарной продукции, равны 34700 тыс. долл.;

— также известно, что основные средства предприятия составляют 20% от общей суммы собственных средств данного анализируемого предприятия.

Необходимо определить, сколько составит коэффициент маневренности собственных средств данного предприятия, которое занимается производством и реализацией товарной продукции.

 ... см. полный вариант записи ...

Визначаємо величину Власних оборотних коштів підприємства. Коефіцієнт маневреності власних засобів — прості розрахунки :)

Відомі такі дані по активам виробничого  підприємству:

власні кошти підприємства, яке виготовляє товарну продукцію — 34700 тис. дол.;

— відомо, що основні засоби підприємства рівні 20% від загальної суми власних коштів.

Необхідно визначити, скільки складе коефіцієнт маневреності власних коштів даного підприємства, яке займається виробництвом і реалізацією товарної продукції.

 ... см. полный вариант записи ...

Комісійна винагорода банку за факторингове обслуговування, Сума плати за кредит, ну і, звичайно, Сума плати за факторинг

Аналізоване приватне підприємство звернулося до установи комерційного банку із проханням викупити рахунки-фактури (це дебіторська заборгованість) на суму 124560 дол. Плата за кредит становить 15% річних. Середній термін обороту коштів у розрахунках з покупцем — 12 днів. Комісійна винагорода за факторингове обслуговування складає 3%.

Виходячи з наведених вище даних, необхідно розрахувати:

суму плати за кредит;

суму комісійної винагороди за факторингове обслуговування;

плату за факторинг в цілому.

 ... см. полный вариант записи ...

Производственный норматив собственных средств предприятия — :)) Дневная потребность сырья, Прирост норматива оборотных средств

Требуется определить такой показатель, как прирост норматива собственных оборотных средств в производственных запасах некоторого предприятия, имея такие данные для расчета:

производственный норматив на начало года составляет 7160 тыс. долл.;

удельный вес 4-го квартала в годовом выпуске продукции равен 22%;

годовые затраты сырья и материалов — 54000 тыс. долл.

норма производственных запасов равна 25 дней.

 ... см. полный вариант записи ...

Комиссионное вознаграждение за факторинговое обслуживание, Сумма платы по кредиту, а также Плата за факторинг в целом

Некое частное предприятие обратилось в учреждение банка с просьбой выкупить счета-фактуры (а именно дебиторскую задолженность) на сумму124560 долл. Плата по кредиту составляет 15% годовых. Средний период оборота средств в расчетах с покупателем - 12 дней. Комиссионное вознаграждение банка за факторинговое обслуживание составляет 3%.

Исходя из данных, необходимо рассчитать такие показатели, как:

сумма платы по кредиту;

сумма комиссионного вознаграждения банка за факторинговое обслуживание;

плата за факторинг в целом.

 ... см. полный вариант записи ...

Виробничий норматив власних коштів товарного підприємства. Визначення Приросту нормативу власних оборотних засобів

Потрібно розрахувати приріст нормативу власних оборотних засобів у виробничих запасах, знаючи:

виробничий норматив на початок звітного періоду становить 7160 тис. грн.;

питома вага 4-го кварталу у річному випуску продукції складає 22%;

річні витрати сировини і матеріалів становлять 54000 тис. грн.;

норма запасів на даному підприємстві дорівнює 25 днів.

 ... см. полный вариант записи ...

Прибыль предприятия от реализации, Объем реализации продукции, Себестоимость единицы продукции и Остатки готовой продукции

В запланированном году анализируемое предприятие намеревается выпустить 38 000 единиц товарной продукции. Сказано, что оптовая цена единицы продукции без учета НДС и других налогов равна 17 долл. А фактическая производственная себестоимость продукции данного предприятия за предыдущий период равнялась 12 долл. Также на запланированный период на предприятии предвидится снижение такого показателя, как фактическая производственная себестоимость готовой продукции на 7%. Расходы на реализацию продукции составляют 4% от общей стоимости продукции, которая продается на рынке по фактической производственной себестоимости. Также нам известно, что остатки готовой продукции на складе составляют:

на начало запланированного периода — 2100 единиц товарной продукции;

на конец запланированного периода – 640 единиц продукции.

Необходимо произвести расчет суммы прибыли предприятия в запланированном году, используя метод прямого расчета.

 ... см. полный вариант записи ...

Прибуток підприємства від реалізації, Обсяг реалізації продукції, Собівартість одиниці продукції та Залишки готової продукції

У запланованому році аналізоване підприємство має намір випустити 38 000 одиниць товарної продукції. Сказано, що оптова ціна одиниці продукції без урахування ПДВ та інших податків складає 17 дол. Виробнича собівартість продукції даного підприємства за попередній період дорівнювала 12 дол. Також відомо, що на запланований рік на підприємстві передбачається зниження такого показника, як виробнича собівартість готової продукції на 7%. Витрати на реалізацію продукції на підприємстві становлять 4% від вартості продукції, яка реалізовується за виробничою собівартістю. Також нам зазначено, що є залишки готової продукції на складі:

на початок запланованого періоду — 2100 одиниць товарної продукції;

на кінець запланованого періоду — 640 одиниць продукції.

Необхідно зробити розрахунок суми прибутку підприємства в запланованому році, використовуючи метод прямого розрахунку.

 ... см. полный вариант записи ...

Определяем Прибыль предприятия на 1 у.е. выпускаемой продукции. Рассчитываем, сколько составят Затраты на 1 доллар продукции :)

Объем выпуска товарной продукции на предприятии в запланированном году будет равняться 1040 млн. долл., еще, следует обратить внимание, что учет происходит в реализационных ценах. Известно, что затраты и налоги на один доллар данного вида продукции равны 1630 млн. долл.

Необходимо определить прибыль предприятия на 1 доллар выпускаемой продукции.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте перейдемо до визначення прибутку від реалізації продукції. Рентабельність реалізації продукції підприємства — це дуже легко!

З умови нам відомо, що на початок звітного року обсяг виробництва і реалізації продукції на аналізованому підприємстві становив 14 тисяч одиниць продукції, а ціна реалізації одиниці продукції дорівнює 204 дол., також ще зазначено, що постійні витрати на одиницю продукції становили 42 дол., ну а змінні витрати на одиницю продукції були рівні 56 дол. Підприємство запланувало обсяг виробництва і реалізації продукції на кінець року в розмірі 16 000 одиниць.

Необхідно визначити прибуток від реалізації продукції на підприємстві на початок і кінець звітного періоду та обчислити рентабельність реалізації продукції на початок та кінець цього ж періоду.

 ... см. полный вариант записи ...

Определение Нормы амортизации основных фондов предприятия, Срока эксплуатации и Суммы амортизационных отчислений

Условие говорит, что на конец отчетного периода стоимость основных фондов предприятия на балансе составляет сумму в размере 112 млн. евро, также дополнительно задача указывает, что ежегодные амортизационные отчисления на анализируемом предприятии равны 14 млн. евро.

Необходимо определить, чему будет равна норма амортизации основных фондов, а также рассчитать величину амортизационных отчислений за определенный период (допустим 5 лет).

 ... см. полный вариант записи ...

Знаходимо Прибуток підприємства від реалізації товарної продукції. Зміна рентабельності продукції у плановому році відносно звітного

Обсяг виробництва і реалізації продукції на підприємстві звітному періоді склав 1000 товарів, загальна сума реалізації яких становить 16 тис. дол. Зазначено, що витрати на виробництво і реалізацію цієї товарної продукції дорівнюють 9 тис. дол., в т.ч. змінні витрати — 3 тис. дол. Також нам відомо, що у запланованому році аналізоване підприємство має намір збільшити обсяг виробництва і реалізації продукції до 1540 штук товарів.

Необхідно розрахувати, чому дорівнюватиме прибуток підприємства від реалізації товарної продукції в запланованому році, а також визначити зміну рентабельності продукції в запланованому році порівняно зі звітним періодом.

 ... см. полный вариант записи ...

Стоимость основных производственных фондов предприятия — :) Затраты на реализацию продукции, Рентабельность продукции

Известно, что объем производства и реализации продукции предприятия равен 1 млн. долл., прибыль предприятия от реализации данной товарной продукции, составляет 200 тыс. долл. Дополнительно указано, что фондоотдача производственных фондов предприятия равна 1,5.

Следует определить стоимость основных производственных фондов анализируемого предприятия, затраты предприятия на 1 доллар реализованной продукции, а также рентабельность продукции.

 ... см. полный вариант записи ...

Норма амортизації основних фондів виробничого підприємства. Норма амортизації, а також Сума амортизаційних відрахувань

Нам відомо, що на кінець звітного періоду вартість основних фондів підприємства на балансі становить суму в розмірі 112 млн. євро, також зазначено, що амортизаційні відрахування на аналізованому виробничому підприємстві рівні 14 млн. євро.

Необхідно визначити, чому буде дорівнювати норма амортизації основних фондів, а також потрібно розрахувати величину амортизаційних відрахувань за певний період (припустимо 5 років).

 ... см. полный вариант записи ...

Прибыль предприятия от реализации, Стоимость единицы товара. Изменение рентабельности продукции в плановом периоде :)

Объем производства и реализации продукции на предприятии за год составил 1000 товаров, общая сумма реализации которых равна 16 тыс. долл. Сказано, что затраты на производство и реализацию товарной продукции равны 9 тыс. долл., в т.ч. переменные затраты — 3 тыс. долл. В запланированном периоде данное предприятие намеревается увеличить объем производства и реализации продукции до 1540 единиц продукции.

Необходимо определить, чему будет равна прибыль предприятия от реализации товарной продукции в запланированном году, а также изменение рентабельности продукции в запланированном году по сравнению с отчетным периодом.

 ... см. полный вариант записи ...

Прибуток підприємства від реалізації продукції у звітному періоді. Вплив Рентабельності продукції на зміну прибутку підприємства

Нам відомо, що обсяг виробництва та реалізації продукції по оптовим цінам  на підприємстві за один звітний рік становив 118 млн. дол., з урахуванням ПДВ, також вказано, що собівартість реалізації продукції рівна 52 млн. дол. А ставка ПДВ складає 14%.

Необхідно розрахувати прибуток підприємства у звітному періоді, а також ще потрібно обчислити, наскільки зміниться показник прибутку, якщо рентабельність продукції становитиме 12%.

 ... см. полный вариант записи ...

Referer: videos tags best