Финансы предприятия — Страница 4 — Stud-Time.ru

Финансы предприятия

Друзья, давайте рассчитаем Оборачиваемость денежных средств некоторого производственного предприятия — Это просто :)

Известны следующие данные по деятельности некоторого предприятия:

длительность оборота производственных запасов на предприятии равна 68 дней;

длительность оборота дебиторской задолженности составляет 31 день;

оборачиваемость кредиторской задолженности равна 26 дней.

Исходя из данных, которые приведены чуть выше, необходимо определить один такой важный показатель экономической деятельности предприятия, как оборачиваемость денежных средств.

 ... см. полный вариант записи ...

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів деякого підприємства — показник, що може зустрітися в задачі по Фінансам підприємств

Нам відомо, що за один звітний рік обсяг реалізації продукції деякого товарного підприємства дорівнював 22000 тис. дол., а оборотний капітал підприємства в цьому періоді — 4000 тис. дол.

І, виходячи з даних, які наведені трохи вище, необхідно розрахувати, чому дорівнюватиме такий фінансовий показник, як коефіцієнт оборотності оборотних коштів даного товарного підприємства і після проведення розрахунку потрібно зробити відповідний висновок.

 ... см. полный вариант записи ...

Находим Прибыль предприятия, Общепроизводственные затраты, Нормативную себестоимость, а также Плановую себестоимость

Существуют следующие данные по строительной организации (строительное предприятие):

сметная стоимость строительно-монтажных работ, которые будут производиться этим строительным предприятием, составляет 2070 млн. долл.;

прибыль  предприятия от услуг равна 12% от стоимости строительства жилья;

— также еще управление поставило задачу снизить себестоимость строительства на 7% от общей стоимости строительства по cмете;

— ну и, общепроизводственные  затраты строительной организации составляют 21,2%.

Необходимо рассчитать такие показатели, как:

прибыль предприятия, которое занимается строительными работами;

— размер сэкономленных денежных средств от снижения себестоимости данного строительства;

себестоимость строительства, которым занимается данная организация.

 ... см. полный вариант записи ...

Визначаємо Оборотність грошових засобів підприємства, знаючи: Тривалість обороту та Оборотність кредиторської заборгованості

Відомі такі дані по діяльності деякого підприємства:

тривалість обороту виробничих запасів на даному підприємстві дорівнює 68 днів;

— вказано, що тривалість обороту дебіторської заборгованості складає 31 день;

— а, оборотність кредиторської заборгованості, в свою чергу, рівна 26 днів.

Необхідно розрахувати такий показник діяльності підприємства, як оборотність грошових коштів, виходячи з даних, які перелічені у списку вище.

 ... см. полный вариант записи ...

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств предприятия, Длительность одного оборота оборотных фондов — формулы

Есть такие данные по деятельности предприятия, на основании которых необходимо произвести расчет коэффициента оборачиваемости оборотных средств производственного предприятия, а также нужно определить длительность одного оборота оборотных средств. А вот и данные для расчетов:

выручка от реализации продукции за отчетный месяц составила 68 тыс. долл.;

средняя величина оборотных средств предприятия равна 6,2 тыс. долл.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте вместе произведем расчет такого важного показателя, как Длительность оборота производственных запасов предприятия

Существуют такие данные по торговой деятельности некоего производственного предприятия:

себестоимость реализованной продукции предприятия равна 600 тыс. долл.;

средние остатки производственных запасов составляют 40 тыс. долл.

Необходимо определить, чему будет равна длительность оборота производственных запасов.

 ... см. полный вариант записи ...

Розраховуємо: Прибуток підприємства, Загальновиробничі витрати, Нормативна собівартість та Економія від зниження собівартості

Існують наступні дані по будівельній організації (будівельне підприємство):

кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт, які буде проводити аналізоване нами будівельне підприємство, становить 2070 млн. дол.;

прибуток підприємства від надання будівельних послуг дорівнює 12% від всієї вартості будівництва житла за кошторисом;

— додатково управління поставило завдання знизити собівартість будівництва на 7% від загальної вартості будівництва за кошторисом;

— ну і загальновиробничі витрати будівельної організації становлять 21,2%.

Необхідно розрахувати такі показники, як:

прибуток підприємства, яке займається будівельними роботами;

розмір зекономлених коштів від зниження собівартості даного будівництва;

собівартість будівництва, яке проводить дана організація.

 ... см. полный вариант записи ...

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, если известны: Объем реализации продукции и Оборотный капитал предприятия

Нам известно, что за один отчетный год объем реализации продукции товарного предприятия составил 22000 тыс. долл., оборотный капитал предприятия в этом году равен 4000 тыс. долл.

Исходя из этих данных, необходимо рассчитать, чему будет равен такой интересный финансовый показатель, как коэффициент оборотности оборотных средств этого товарного предприятия, а также сделать соответствующий вывод.

 ... см. полный вариант записи ...

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів деякого підприємства. Тривалість одного обороту оборотних фондів — ОК, стартуємо!

Відомі такі дані по діяльності підприємства, на підставі яких, необхідно розрахувати коефіцієнт оборотності оборотних коштів цього підприємства, а також потрібно визначити такий показник, як тривалість одного обороту оборотних коштів. А ось і самі дані для проведення розрахунку:

виручка від реалізації продукції за звітний місяць склала 68 тис. дол.;

— а середня величина оборотних коштів дорівнює 6,2 тис. дол.

 ... см. полный вариант записи ...

Норматив оборотных средств по основным фондам предприятия, Коэффициент оборотности оборотных средств — посчитаем? :)

Необходимо определить, чему будет равен общий норматив оборотных средств предприятия, ну и, конечно же, коэффициент оборотности оборотных средств, если известны такие расчетные данные:

затраты на производство товарной продукции составляют 305 тыс. долл.;

норма запасов основных материалов данного предприятия равна 70 тыс. долл.;

норматив оборотных средств производственного предприятия:

незавершенное производство – 55 тыс. долл.;

готовая продукция на складе – 32 тыс. долл.;

другие затраты предприятия – 12 тыс. долл.

удельный вес основных материалов в сумме общепроизводственных затрат равен 54%;

объем выпуска продукции производственным предприятием составляет 348 тыс. долл.

 ... см. полный вариант записи ...

Тривалість обороту виробничих запасів товарного підприємства. Друзі, давайте проведемо цей не дуже складний розрахунок :)

Існуют наступні показники по торговельній діяльності аналізованого виробничого підприємства:

собівартість реалізованої продукції виробничого підприємства — 600 тис. дол.;

середні залишки виробничих запасів підприємства рівні 40 тис. дол.

Необхідно визначити, скільки складе тривалість одного обороту виробничих запасів підприємства.

 ... см. полный вариант записи ...

Длительность оборота дебиторской задолженности некоторого производственного предприятия. Решение в одно действие!

Известно, что дебиторская задолженность анализируемого предприятия равна 56 тыс. долл., а выручка от реализации продукции, которую производит и реализует на рынке анализируемое предприятие, составляет 610 тыс. долл.

Исходя из предоставленных чуть выше данных, необходимо рассчитать, чему будет равен такой показатель, как длительность оборота дебиторской задолженности предприятия.

 ... см. полный вариант записи ...

Коэффициент обновления основных производственных фондов — :) Коэффициент выбытия и Коэффициент прироста основных средств

По некоторому предприятию известны следующие характеризующие данные:

основные производственные фонды на начало периода равны 24 млн. долл.;

— также указано, что в течение этого отчетного периода предприятие ввело в эксплуатацию основные производственные фонды, сумма которых составила 7,2 млн. долл.;

— ну а списало это предприятие со своего баланса основные производственные фонды, которые задействованы в процессе производства, на сумму 3,6 млн. долл.

Нужно определить все коэффициенты, с помощью которых можно охарактеризовать структуру основных производственных фондов товарного предприятия. Это такие важные коэффициенты, как коэффициент обновления, коэффициент выбытия и коэффициент прироста основных фондов.

 ... см. полный вариант записи ...

Балансовий прибуток підприємства та Рентабельність продукції, яка була виготовлена та реалізована на внутрішньому ринку країни

Є такі дані з фінансової та реалізаційної діяльності деякого виробничого підприємства країни:

виручка від реалізації продукції, яка була виготовлена, дорівнює 2200 тис. дол.;

собівартість продукції підприємства становить 1340 тис. дол.;

позареалізаційні доходи, отримані виробничим підприємством, рівні 75 дол.;

позареалізаційні витрати підприємства дорівнюють 92 тис. дол.;

— ну і прибуток підприємства від реалізації товарної продукції склав 18 тис. дол.

Необхідно розрахувати, чому дорівнюватиме балансовий прибуток даного підприємства, а також визначити рентабельність продукції, яка була реалізована підприємством.

 ... см. полный вариант записи ...

Объем выпуска продукции, а также Объем реализации продукции. Расчет такого показателя, как Стоимость валовой продукции

Исходя из данных, которые приведены чуть ниже, необходимо рассчитать такие показатели, как объем выпуска продукции, стоимость валовой продукции, а также объем реализации продукции.

А вот, собственно говоря, и сами данные для анализа:

основная продукция, которая была изготовлена в отчетном периоде — 102000 тыс. долл.;

оказанные предприятием услуги, промышленного характера, равны 12400 тыс. долл.;

— предприятие приобрело полуфабрикаты на сумму, которая равна 14000 тыс. долл.;

— 50% стоимости полуфабрикатов будут использованы для собственного производства;

незавершенное производство на конец отчетного периода возрастет на 5100 тыс. долл.;

готовая продукция, которая осталась на складе этого производственного предприятия:

на начало отчетного периода — 10200 тыс. долл.;

на конец отчетного периода — 5400 тыс. долл.

 ... см. полный вариант записи ...

Первісна вартість основних виробничих фондів підприємства та Залишкова вартість основних виробничих фондів — формули

Існують наступні дані по придбаному підприємством обладнанню:

вартість придбання обладнання даного підприємства становить 36 тис. дол.;

вартість транспортування придбаного обладнання дорівнює 1,8 тис. дол.;

вартість монтажних робіт, які були проведені, складає 0,8 тис. дол.;

норма амортизації виробничого устаткування дорівнює 10%;

термін експлуатації обладнання вже становить 5 років.

Необхідно визначити, скільки складе первісна, а також залишкова вартість основних виробничих фондів даного підприємства, виходячи з вищенаведених даних.

 ... см. полный вариант записи ...

Балансовая прибыль предприятия и Рентабельность продукции, которая была реализована на внутреннем рынке страны

Приведены такие данные по финансовой и реализационной деятельности некоего предприятия:

выручка от реализации продукции, произведенной предприятием — 2200 тыс. долл.;

себестоимость продукции товарного предприятия составляет 1340 тыс. долл.;

внереализационные доходы, полученные предприятием, равны 75 долл.;

внереализационные расходы предприятия равны 92 тыс. долл.;

— ну и прибыль предприятия от реализации товарной продукции составила 18 тыс. долл.

Нужно рассчитать, сколько составит балансовая прибыль данного предприятия, а также определить рентабельность продукции, которая была реализована предприятием.

 ... см. полный вариант записи ...

Визначаємо Коефіцієнт оновлення основних виробничих фондів, Коефіцієнт вибуття та Коефіцієнт приросту основних засобів

По деякому підприємству відомі наступні дані:

основні виробничі фонди аналізованого виробничого підприємства на початок звітного періоду дорівнюють 24 млн. дол.;

— ще зазначено, що протягом цього звітного періоду підприємство ввело в експлуатацію основні виробничі фонди, сума яких склала 7,2 млн. дол.;

— а списало виробниче підприємство зі свого балансу основні фонди, які задіяні в процесі виробництва, на суму 3,6 млн. дол.

Необхідно розрахувати всі коефіцієнти, за допомогою яких можна охарактеризувати структуру основних виробничих фондів даного підприємства. Це такі коефіцієнти, як коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття і коефіцієнт приросту основних виробничих фондів.

 ... см. полный вариант записи ...

Первоначальная стоимость основных производственных фондов, Остаточная стоимость основных производственных средств

Приведены такие данные по приобретенному предприятием производственному оборудованию:

стоимость приобретения оборудования данного предприятия составляет 36 тыс. долл.;

стоимость транспортировки приобретенного оборудования равна 1,8 тыс. долл.;

стоимость монтажных работ, которые были проведены, равна 0,8 тыс. долл.;

норма амортизации производственного оборудования равна 10 %;

— с момента приобретения оборудования (срок эксплуатации) прошло 5 лет.

Нужно определить, сколько составит первоначальная стоимость основных производственных фондов, ну и, конечно же, произвести расчет остаточной стоимости основных производственных фондов данного предприятия, исходя из вышеприведенных данных.

 ... см. полный вариант записи ...

Обсяг випуску продукції і Обсяг реалізації продукції підприємством. Знаходимо, чому буде дорівнювати Вартість валової продукції

Виходячи з тих даних, які наведені трохи нижче, необхідно розрахувати такі важливі показники, як обсяг випуску продукції, вартість валової продукції, а також обсяг реалізації продукції.

А ось, власне кажучи, і самі дані для проведення аналізу:

основна продукція, яку виготовило підприємство в звітному періоді — 102000 тис. дол.;

надані підприємством послуги, промислового характеру, рівні 12400 тис. дол.;

— підприємство придбало напівфабрикати на суму в 14 000 тис. дол.;

— також 50% від вартості напівфабрикатів будуть використані для власного виробництва;

— сума незавершеного виробництва на кінець звітного періоду зросте на 5100 тис. дол.;

готова продукція, яка залишилася на складі аналізованого виробничого підприємства:

на початок звітного періоду — 10200 тис. дол.;

на кінець звітного періоду — 5400 тис. дол.

 ... см. полный вариант записи ...

Referer: videos tags best