Финансы предприятия — Страница 3 — Stud-Time.ru

Финансы предприятия

Давайте произведем расчет такого важного показателя, как Выручка от реализации продукции предприятия

На основании нижеприведенных расчетных данных, нам необходимо определить, сколько составит выручка от реализации продукции некоторого предприятия в плановом году (расчетный метод):

объем выпуска продукции предприятием в IV квартале отчетного года составит:

— производственная себестоимость — 208 млн. долл.

— отпускные цены — 260 млн. долл.

остатки готовой продукции на складе (начало IV квартала отчетного года):

— производственная себестоимость —   20 млн. долл.

— предприятие планирует сократить остатки готовой продукции до конца периода на 10%;

объем выпуска продукции в запланированном году составит следующие суммы:

— отпускные цены — 900 млн. долл.

— IV квартал — 242 млн. долл.

норма остатков готовой продукции на складе предприятия равна 17 дней.

 ... см. полный вариант записи ...

Обсяг випуску продукції, Виручка від реалізації продукції. Собівартість продукції, а також Прибуток підприємства

На підставі даних, які наведені нижче, треба провести розрахунок такого показника, як запланований прибуток підприємства (ну а для розрахунку потрібно використовувати метод прямого рахунку):

комерційні витрати складають 20% від виробничої собівартості виробленого товару;

обсяг виробництва продукції, запланований підприємством — 260 тисяч штук;

залишки нереалізованої продукції на складі товарного підприємства:

— на початок звітного періоду становили 8 тис. штук

— на кінець звітного року дорівнювали 4 тис. штук

виробнича собівартість одиниці продукції складає 1420 дол.;

відпускна ціна одиниці продукції рівна сумі в 1790 дол.

 ... см. полный вариант записи ...

Запланированная прибыль от реализации продукции или же Прибыль предприятия от реализации товарной продукции

На основании нижеприведенных данных, нам нужно определить, чему будет равен такой показатель по предприятию, как запланированная прибыль от реализации продукции (метод прямого счета):

остатки нереализованной продукции (начало планового года) — 60 тыс. шт.;

план производства продукции на отчетный период равен 900 тыс. шт.;

остатки нереализованной продукции (конец года) — 12 тыс. шт.;

отпускная цена единицы продукции составляет 940 долл.;

себестоимость единицы продукции равна 720 долл.

 ... см. полный вариант записи ...

Показники оборотності оборотних коштів підприємства. Економічний ефект від прискорення оборотності коштів

Виходячи з перерахованих нижче даних, нам необхідно визначити показники оборотності оборотних коштів за планом і фактично (їх потрібно буде звести в розрахункову таблицю), а ще слід знайти економічний ефект від прискорення оборотності оборотних фондів товарного підприємства:

виручка від реалізації продукції (плановий період) становитиме 640 тис. дол.;

виручка від реалізації продукції у фактичному році збільшилась на 14%;

залишки оборотних коштів (плановий рік) становлять 80 тис. дол.;

оборотність обігових коштів за фактом збільшилась на 6 днів.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте определим Потребность в оборотных средствах, если даны: Валовые затраты и Длительность производственного цикла

Необходимо определить такой показатель, как потребность предприятия в оборотных средствах по незавершенному производству, если нам известны такие нижеприведенные данные для расчетов:

валовые затраты предприятия (IV квартал — плановый год) равны 460 млн. долл.;

затраты сырья и материалов равняются сумме, величиной в 200 млн. долл.;

длительность производственного цикла на этом предприятии — 22 дня.

 ... см. полный вариант записи ...

Сукупний норматив оборотних коштів підприємства. Для розрахунку потрібно використовувати метод коефіцієнтів

З тих нечисленних даних, які наведені трохи нижче, нам необхідно визначити, чому дорівнюватиме сукупний норматив оборотних коштів аналізованого підприємства. Для цього розрахунку слід використовувати, так званий метод коефіцієнтів. А ось, власне кажучи, і дані для рішення:

норматив оборотних коштів підприємства (звітний рік) — 44 600 тис. дол.;

нормовані оборотні кошти розподілені по наступних двох групах:

— 1-а група — 80%

— 2-а група — 20%

обсяг виробництва продукції в запланованому періоді збільшиться на 8%;

вартість матеріальних ресурсів підприємства збільшиться на 32%;

— планується ріст цін по елементам оборотних коштів на 14%.

 ... см. полный вариант записи ...

Отпускная цена товара, если нам известны: Производственная себестоимость и Рентабельность продукции

Учитывая те данные, которые приведены немного ниже (перечислены в списке), нам необходимо определить, чему должна равняться отпускная цена товара, выпускаемого предприятием:

производственная себестоимость продукции равна 120 000 долл.;

коммерческие расходы анализируемого предприятия — 4%;

рентабельность продукции предприятия равна 25%;

ставка НДС в стране равна величине в 18%.

 ... см. полный вариант записи ...

Виручка від реалізації продукції підприємства, якщо дані: Обсяг випуску продукції і Норма запасу на підприємстві

З поданих трохи нижче розрахункових даних, нам необхідно визначити, чому буде дорівнювати виручка від реалізації продукції товарного підприємства. А ось і самі дані для розрахунку:

обсяг випуску продукції (плановий рік — відпускні ціни) — 200 млн. дол.;

залишки продукції (виробнича собівартість) рівні 16 млн. дол.;

обсяг випуску продукції (IV квартал звітного періоду):

— виробнича собівартість рівна 32 млн. дол.

— відпускні ціни складають 40 млн. дол.

норма запасів на кінець року — 28 днів.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте рассчитаем Объем реализации продукции, если даны: Остатки готовой продукции и Рентабельность продукции

Ниже приведены некоторые данные, на основании которых нам нужно рассчитать, чему будет равен объем реализации продукции в запланированном году (расчет производить в ценах производства):

остатки готовой продукции на складе предприятия на начало планового периода:

— производственная себестоимость — 180 млн. долл.

рентабельность продукции предприятия в IV квартале отчетного года — 18%;

объем выпуска продукции в плановом году будет равен 2400 млн. долл.;

удельный вес производства в IV квартале в объеме выпуска — 28%;

норма запасов готовой продукции на складе равна 10 дней.

 ... см. полный вариант записи ...

Показники ефективності використання основних фондів. Фондовіддача основних засобів, а також Фондомісткість

З умови задачі нам відомі деякі дані, ґрунтуючись на яких необхідно розрахувати всі показники ефективності використання основних фондів підприємства у звітному періоді та у плановому році:

вартість основних фондів підприємства (початок звітного періоду) — 84 000 тис. дол.;

— протягом даного звітного періоду на підприємстві вводяться основні засоби:

— 01.04 — 10 200 тис. дол.

— 01.03 —    6400 тис. дол.

— також за даний період з підприємства вибули основні фонди вартістю:

— 01.05 —    9800 тис. дол.

— у плановому році вартість фондів зросте на суму в 3750 тис. дол.;

виручка від реалізації продукції, отримана підприємством:

— поточний період (факт) — 312 400 тис. дол.

— плановий рік (план) — 360 200 тис. дол.

 ... см. полный вариант записи ...

Совокупный норматив оборотных средств, если даны: Оборотные средства и Объем производства продукции

Необходимо определить совокупный норматив оборотных средств производственного предприятия в запланированном периоде, используя метод коэффициентов, если нам известны такие данные:

норматив оборотных средств предприятия (отчетный период) – 56 742 тыс. долл.;

нормируемые оборотные средства предприятия распределяются по группам:

— 1-я группа — 60%

— 2-я группа — 40%

прирост объема производства продукции в планируемом периоде — 12%;

— ускорение оборачиваемости оборотных фондов предприятия равно 2%.

 ... см. полный вариант записи ...

Повна собівартість продукції виробничого підприємства. Витрати на 1 у.о. товарної продукції підприємства

Необхідно розрахувати повну собівартість продукції, яка була вироблена аналізованим підприємством, а також визначити витрати на 1 у.о. товарної продукції, якщо відомі такі нижченаведені дані:

витрати на виробництво продукції підприємства дорівнюють 820 млн. дол.;

зменшення залишків незавершеного виробництва рівні 18 млн. дол.;

комерційні витрати цього товарного підприємства — 26 млн. дол.;

обсяг випуску продукції в звітному періоді дорівнюватиме:

— у відпускних цінах на товари – 1060 млн. дол.

 ... см. полный вариант записи ...

Составить смету затрат на производство продукции, если даны: Амортизация основных фондов и Себестоимость производства

Из имеющихся данных, которые приведены в таблице, расположенной немного ниже, необходимо составить смету затрат для предприятия на производство товарной продукции, ну а также рассчитать полную себестоимость продукции. А вот и сами расчетные данные:

Элементы затрат анализируемого предприятия

Сумма, тыс. долл.

1. Затраты сырья и материалов

1340

2. Расходы на оплату труда работникам

400

3. Отчисления в фонды социального страхования

?

4. Амортизация основных фондов товарного предприятия

540

5. Прочие затраты анализируемого производственного предприятия

220

6. Затраты, которые не включаются в валовую продукцию

36

7. Себестоимость валовой продукции предприятия

?

8. Себестоимость остатков незавершенного производства

-42

9. Производственная себестоимость продукции этого предприятия

?

10. Коммерческие расходы анализируемого производственного предприятия

56

11. Полная себестоимость продукции, выпущенной этим предприятием

?

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте зробимо розрахунок такого важливого показника, як Виручка від реалізації продукції підприємства

На підставі нижчеподаних розрахункових даних, нам необхідно визначити, скільки складе виручка від реалізації продукції підприємства в плановому періоді (використовувати розрахунковий метод):

обсяг випуску продукції підприємством в IV кварталі звітного року становитиме:

— виробнича собівартість — 208 млн. дол.

— відпускні ціни — 260 млн. дол.

залишки готової продукції на складі (початок IV кварталу звітного періоді):

— виробнича собівартість —   20 млн. дол.

— підприємство планує скоротити залишки готової продукції до кінця року на 10%;

обсяг випуску продукції в запланованому році становитиме такі суми:

— відпускні ціни — 900 млн. дол.

— IV квартал — 242 млн. дол.

норма залишків готової продукції на складі підприємства — 17 днів.

 ... см. полный вариант записи ...

Основные фонды предприятия, а также Амортизация основных фондов. Амортизационные отчисления по основным средствам

Из перечисленных ниже данных, нам необходимо определить величину амортизационных отчислений (сумму амортизации) за 1-й год службы основных фондов предприятия (использовать метод списания стоимости, то есть по сумме лет срока полезного использования оборудования):

первоначальная стоимость основных фондов составляет 45 млн. долл.;

срок полезного использования оборудования предприятия – 6 лет.

 ... см. полный вариант записи ...

Амортизація основних фондів підприємства, якщо відомі: Вартість основних фондів і Норма амортизації

Необхідно визначити величину амортизаційних відрахувань на запланований період, якщо по деякому виробничому підприємству нам відомі такі нижченаведені розрахункові дані:

вартість основних фондів підприємства (початок періоду) дорівнює 930 млн. дол.;

— підприємство вводить основні виробничі фонди на таку суму (плановий рік):

—  I квартал — 136 млн. дол.

— II квартал —   32 млн. дол.

— ще з підприємства вибули основні фонди , величина яких склала:

— 01.04 — 28 млн. дол.

— 01.03 — 40 млн. дол.

норма амортизаційних відрахувань дорівнює 10%.

 ... см. полный вариант записи ...

Показатели движения основных средств предприятия, а также Показатели эффективности использования основных фондов

Условие задачи предоставляет следующие данные, на основании которых нужно будет рассчитать показатели движения основных средств предприятия, по которому проводится анализ, а также показатели эффективности использования основных фондов этого же предприятия:

стоимость основных фондов (начало планового периода) равняется 1020 млн. долл.;

запланированный объем выпуска продукции составляет 2700 млн. долл.;

— предприятие планирует ввести основные производственные средства:

— с 1 февраля—9 млн. долл.

— с 1 марта—7 млн. долл.

— также с предприятия выводятся основные средства на сумму:

— с 1 мая — 6 млн. долл.

 ... см. полный вариант записи ...

Складаємо план фінансування капітальних вкладень, якщо дані: Обсяг інвестицій та Чистий прибуток підприємства

Нижче перераховані дані, на підставі яких необхідно скласти план фінансування капітальних вкладень (фінансування капітальних вкладень). Ну а ось і самі дані для виконання даного завдання:

обсяг капітальних вкладень дорівнює 56 млн. дол.;

чистий прибуток підприємства становить суму в розмірі 28 млн. дол.;

— частина прибутку підприємства, направляється до фонду накопичень, становить 50%;

фінансування капітальних вкладень з фонду накопичень рівне — 72%;

амортизаційні відрахування треба розрахувати, якщо відомі:

вартість основних фондів складає 360 млн. дол.

норма амортизаційних відрахувань — 6%.

— мобілізація внутрішніх ресурсів підприємства в будівництві дорівнює 2 млн. дол.

Також нам зазначено, що в якості додаткового джерела для даних фінансових капітальних вкладень підприємство може використовувати довгостроковий кредит, взятий в установі банку.

 ... см. полный вариант записи ...

Норматив оборотних коштів деякого виробничого підприємства. Робимо розрахунок Коефіцієнта оборотності оборотних засобів

Потрібно розрахувати, чому дорівнюватиме загальний норматив оборотних коштів підприємства, а також визначити коефіцієнт оборотності оборотних коштів, якщо відомі такі дані:

витрати на виробництво товарної продукції становлять 305 тис. дол.;

норма запасів основних матеріалів даного підприємства дорівнює 70 тис. дол.;

норматив оборотних коштів виробничого підприємства:

незавершене виробництво — 55 тис. дол.;

готова продукція на складі — 32 тис. дол.;

інші витрати підприємства — 12 тис. дол.;

питома вага основних матеріалів в сумі загальновиробничих витрат дорівнює 54%;

обсяг випуску продукції аналізованим виробничим підприємством рівний 348 тис. дол.

 ... см. полный вариант записи ...

Тривалість обороту дебіторської заборгованості, якщо відомі дані: Дебіторська заборгованість та Виручка від реалізації продукції

Нам відомо, що дебіторська заборгованість аналізованого підприємства дорівнює 56 тис. дол., а виручка від реалізації продукції, яку виробляє та реалізує дане підприємство — 610 тис. дол.

Необхідно розрахувати, скільки складе тривалість обороту дебіторської заборгованості виробничого підприємства, по якому проводиться аналіз.

 ... см. полный вариант записи ...

Referer: videos tags best