Финансы — Stud-Time.ru

Финансы

Рассчитываем Уровень количества оборотов денег в стране, зная: Валовой национальный продукт и Денежная масса страны

Из условия задачи нам известно, что объем ВВП некоторой страны в отчетном году вырос на 38% по отношению к базисному периоду. Ну а денежная масса в данном государстве, в свою очередь, возросла на 24% по сравнению с этим же базисным периодом.

Исходя из представленных данных, необходимо рассчитать, чему будет равен такой показатель, как уровень количества оборотов денег в стране в процентном выражении.

 ... см. полный вариант записи ...

Номінальна вартість акції, Рівень дивідендів, Дивіденди по акціях, Дивіденди по привілейованих, а також по звичайних акціях

Наведені дані щодо фінансового стану, а також цінних паперів деякого акціонерного товариства:

капітал відкритого акціонерного товариства дорівнює 2400 млн. дол.;

кількість акцій, яку випустило дане товариство, становить 358 тис. шт.;

— із загальної кількості акцій, привілейовані акції складають 45 тис. шт.;

відсоток, який виплачується за привілейованими акціями, дорівнює 32%;

прибуток, що припадає на дивіденди за акціями, становить 384 млн. дол.

Потрібно визначити номінальну вартість акції цього акціонерного товариства, а також, чому будуть дорівнювати дивіденди на одну акцію привілейованого типу, а також на одну просту (звичайну) акцію. Ну і, звичайно ж, зробити розрахунок рівня дивідендів.

 ... см. полный вариант записи ...

Номинальная стоимость акции, Дивиденды по акциям, а также расчет Уровня дивидендов на акцию — задачи по Финансам :)

В задаче нам приведены такие данные по финансовому состоянию, а также по ценным бумагам некоторого открытого акционерного общества:

капитал открытого акционерного общества равен 2400 млн. долл.;

количество акций, которое выпустило данное общество, составляет 358 тыс. шт.;

— из общего количества акций, привилегированные акции составляют 45 тыс. шт.;

процент, который выплачивается по привилегированным акциям, равен 32%;

прибыль, которая приходится на дивиденды по акциям, составляет 384 млн. долл.

Необходимо определить номинальную стоимость акции данного акционерного общества, а также рассчитать, чему будут равны дивиденды на одну акцию привилегированного типа и на одну простую акцию. Ну и, конечно же, произведите расчет уровня дивидендов.

 ... см. полный вариант записи ...

Знаходимо Рівень кількості оборотів грошей в країні, якщо відомо: Валовий національний продукт, а також Грошова маса країни

З умови нам відомо, що обсяг ВВП деякої країни в звітному році виріс на 38% по відношенню до базисного року. Також зазначено, що грошова маса в даній державі зросла на 24% в порівнянні з тим же базисним періодом.

Виходячи з наведених трохи вище даних, необхідно розрахувати, скільки складе такий показник, як рівень кількості оборотів грошей в країні в процентному вираженні.

 ... см. полный вариант записи ...

Определяем такие показатели, как Первоначальная сумма кредита, Наращенная сумма долга, ну и, конечно же, Размер дисконта

Имеются следующие данные по выданному анализируемому предприятию кредиту:

срок договора, то есть период, на который взят кредит — 14 месяцев;

годовые проценты по кредиту составляют 42%;

сумма кредита, которая должна быть возвращена – 10200 тыс. долл.

Исходя из приведенных выше данных, необходимо определить сумму, которую получил кредитор, а также рассчитать, чему будет равна сумма дисконта.

 ... см. полный вариант записи ...

Курс акції, Ринкова вартість акції, Засновницький прибуток, а також Фіктивний капітал підприємства можуть бути розраховані так!

Капітал підприємства, вкладений у виробництво, складає 580 млн. дол. Також нам ще відомо, що прибуток підприємства, яке випускає товарну продукцію, становить 40 млн. дол. Із суми прибутку виробничого підприємства передбачено виплату дивідендів у розмірі 65%. Зазначено, що дане підприємство випустило в обіг 2 млн. акцій.

Необхідно визначити, чому буде дорівнювати курс акцій аналізованого нами підприємства, якщо відомо, що норма відсотка складає 8%, а також потрібно визначити засновницький прибуток.

 ... см. полный вариант записи ...

Ребята, давайте с вами вместе сейчас рассчитаем, чему будет равна Базовая депозитная ставка финансового вложения. Приступим :)

Известно, что некий инвестор положил на счет в банке сумму равную 23600 долл., сроком на два финансовых года. Также указаны еще некоторые факты, например, такие как:

темп экономического роста, который ожидается в этом году — 0,6%;

ожидаемый темп инфляции в стране составляет 14%;

— ну а риск невозврата вложенных инвестором денежных средств равен 1,1%.

Необходимо рассчитать, чему будет равна базовая депозитная ставка вложенных денежных средств.

 ... см. полный вариант записи ...

Переходимо до слідуючих розрахунків: Початкова сума кредиту, Нарощена сума боргу, а також Розмір дисконту — це просто :)

Маємо наступні дані по виданому деякому виробничому підприємству кредиту. А ось і вони:

термін договору, тобто періоду, на який взятий кредит — 14 місяців;

річні відсотки за кредитом складають 42%;

сума кредиту, яка повинна бути повернена рівна, 10200 тис. дол.

Виходячи з наведених даних, необхідно розрахувати суму, яку отримав кредитор, а також знайти, чому дорівнюватиме сума дисконту.

 ... см. полный вариант записи ...

Определяем показатели: Сумма дохода регионального бюджета, Регулирующие доходы бюджета и Доходная часть бюджета

Известны следующие данные по региональному бюджету:

расходная часть бюджета регионального масштаба равна 730 млн. долл.;

дефицит бюджета по региону составляет 67 млн. долл.;

— и последний показатель, это закрепленные доходы бюджета - 189 млн. долл.

Необходимо определить сумму доходов регионального бюджета, основываясь на тех данных, которые приведены немого выше.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте спробуємо визначити, скільки складе такий показник, як Базова депозитна ставка деякого фінансового вкладення

Відомо, що деякий інвестор поклав на рахунок у банку суму, яка рівна 23600 дол., строком на два фінансові роки. Також зазначені ще деякі факти, наприклад, такі як:

темп економічного зростання, який очікується — 0,6%;

очікуваний темп інфляції в країні становить 14%;

— ну а ризик неповернення вкладених інвестором коштів дорівнює 1,1%.

Необхідно розрахувати, чому дорівнюватиме базова депозитна ставка вкладених грошових коштів.

 ... см. полный вариант записи ...

Рыночная стоимость акции, Учредительская прибыль предприятия, Курс акции, а также Фиктивный капитал – быстренько считаем :)

Капитал предприятия, который был вложен в производство, составляет 580 млн. долл. Прибыль предприятия, которое выпускает товарную продукцию, равна 40 млн. долл. Из суммы прибыли производственного предприятия предусмотрена выплата дивидендов в размере 65%. Указано, что данное предприятие выпустило в оборот 2 млн. акций.

Необходимо найти, чему равен курс акций этого предприятия, если известно, что норма процента составляет 8%, а также необходимо определить учредительскую прибыль (следует заметить, что все акции данного предприятия были проданы).

 

 ... см. полный вариант записи ...

Прибуткова частина бюджету, Сума доходу регіонального бюджету. Давайте визначимо ці показники, використовуючи легкі формули

Відомі такі дані по регіональному бюджету:

видаткова частина бюджету регіонального масштабу дорівнює 730 млн. дол.;

дефіцит бюджету по аналізованому регіону становить 67 млн. дол.;

— і останній показник, це закріплені доходи бюджету, і вони рівні 189 млн. дол.

Необхідно визначити суму доходів регіонального бюджету, ґрунтуючись на даних, які наведені вище.

 ... см. полный вариант записи ...

Находим Размер дивидендов по акциям акционерного общества, Сумму дивидендов по акциям, а также Ставку дивидендов

Существуют следующие данные по задаче:

чистая прибыль этого акционерного общества, которое выпустило акции, сумма которой предназначена для выплаты дивидендов, составляет 870 млн. долл.;

сумма акций, выпущенных в оборот данным ОАО, равна 5800 млн. долл.;

привилегированные акции данного общества выпущены на сумму 520 млн. долл.;

— ну а фиксированный размер дивиденда к номинальной стоимости привилегированных акций, в свою очередь, составляет 14%.

Исходя из предоставленных данных, необходимо определить размер дивидендов по акциям данного открытого акционерного общества.

 ... см. полный вариант записи ...

Друзі, давайте визначимо Курсову вартість акції, маючи показники: Номінальна вартість акції, Дивіденди по акціях, Відсоткова ставка

Є такі дані по випущеній акціонерним товариством акції:

номінальна вартість акції, яка обертається на ринку цінних паперів, становить 1040 дол.;

дивіденди по акціях рівні 25%;

— ну а ставка банківського відсотка становить 16%.

Виходячи з вищенаведених даних, необхідно визначити, скільки складе курсова вартість акції, яка випущена деяким акціонерним товариством і знаходиться в обігу на ринку цінних паперів.

 ... см. полный вариант записи ...

Рассчитываем Наращенную сумму денежных средств простой ренты, если нам известны: Обычная рента, а также Ставка капитализации

Знаем, что есть обычная рента, которая состоит из 3 выплат, каждая из которых равна 125 долл. Также указано, что ставка капитализации находится на уровне 12% годовых.

Необходимо определить наращенную сумму денежных средств ренты.

 ... см. полный вариант записи ...

Сума векселя або, як її ще називають, Сума по векселю, яка має бути виплачена власнику, знаючи вартість векселя та облікову ставку

Держатель передає банку вексель, сума якого дорівнює 22 тис. дол. Відомо, що даний вексель переданий банку за 5 місяців до закінчення його терміну.

Необхідно визначити, чому дорівнюватиме сума за векселем, яка буде виплачена власникові, якщо відомо, що облікова ставка становить 4%.

 ... см. полный вариант записи ...

Собственные оборотные средства производственного предприятия. Коэффициент маневренности собственных средств — это просто :)

Существуют такие данные по производственному предприятию:

собственные средства производственного предприятия равны 30000 тыс. долл.;

основные средства предприятия – это 28% от всего объема собственных средств.

Необходимо рассчитать, чему будет равен коэффициент маневренности собственных средств на этом предприятии, которое выпускает товарную продукцию.

 ... см. полный вариант записи ...

Розмір дивідендів по акціях відкритого акціонерного товариства, Сума дивідендів по акціях, а також Ставка дивідендів по акціях

Існують наступні дані по завданню:

чистий прибуток відкритого акціонерного товариства, яке випустило акції, сума якого призначена для виплати дивідендів, становить 870 млн. дол.;

сума акцій, випущених в обіг даним ВАТ, дорівнює 5800 млн. дол.;

привілейовані акції акціонерного товариства випущені на суму 520 млн. дол.;

фіксований розмір дивіденду до номінальної вартості привілейованих акцій — 14%.

Виходячи з наведених вище даних, необхідно визначити розмір дивідендів по акціях аналізованого відкритого акціонерного товариства.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте определим Курсовую стоимость акции, зная показатели: Номинальная стоимость, Дивиденд по акции, Процентная ставка

Есть следующие данные по выпущенной акционерным обществом акции:

номинальная стоимость акции, которая обращается на рынке ЦБ — 1040 долл.;

дивиденд по акции равны 25%;

— ну а ставка банковского процента составляет 16%.

Нужно рассчитать, чему будет равна курсовая стоимость акции, которая была выпущена неким акционерным обществом и находится в обращении на рынке ценных бумаг.

 ... см. полный вариант записи ...

Купівельна спроможність кредиту, Процентна ставка по кредиту, Нарощена сума боргу, а також Індекс інфляції та Рівень інфляції

Підприємство взяло кредит у фінансовій установі. Сума кредиту складає 510 дол., а термін, на який даний кредит був виданий, дорівнює 6 місяцям. Також зазначено, що кредит був виданий під прості відсотки, а процентна ставка по кредиту дорівнює 35%. Рівень інфляції складає 7%.

Виходячи з наведених даних, необхідно розрахувати:

рівень інфляції за ту кількість місяців (а їх 6), на яку підприємству був виданий кредит;

купівельну спроможність виданого банком кредиту;

втрати кредитора, які він понесе в результаті інфляції;

процентну ставку по кредиту, яка компенсує кредитору всі втрати внаслідок дії інфляції.

 ... см. полный вариант записи ...