Экономика предприятия — Страница 4 — Stud-Time.ru

Экономика предприятия

Сумма амортизации по основным фондам некоего предприятия. Амортизационные отчисления по методу списания стоимости

Нужно рассчитать годовую сумму амортизации на основное средство предприятия – автомобиль, посредством использования метода списания стоимости, если мы учтем тот факт, что списание стоимости происходит пропорционально объему ра­бот. Ну а вот и сами данные по автомобилю:

— предприятие приобрело автомобиль с предполагаемым пробегом в 340 тыс. км;

стоимость основных средств данного предприятия — 200 тыс. долл.;

— в отчетном периоде пробег автомобиля равнялся 30 тыс. км.

 ... см. полный вариант записи ...

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів деякого підприємства. Коефіцієнт завантаження, а також Тривалість одного обороту :)

Виходячи з наведених трохи нижче даних, котрі описують торговельну діяльність підприємства, треба знайти показники ефективності використання оборотних коштів:

абсолютне вивільнення оборотних коштів підприємства;

коефіцієнт оборотності оборотних коштів;

тривалість одного обороту засобів;

коефіцієнт завантаження.

 

1. обсяг реалізації продукції аналізованим виробничим підприємством:

— попередній рік — 2400 тис. дол.;

— звітний рік — 2200 тис. дол.

2. середньорічні залишки оборотних коштів на підприємстві:

— попередній рік —   680 тис. дол.;

— звітний рік —   655 тис. дол.

 ... см. полный вариант записи ...

Коэффициент использования материала на предприятии, которое специализируется на выпуске деталей для авиационной отрасли

Условие задачи извещает нас, что на предприятии, которое занимается производством деталей для авиационных двигателей, норма расхода материала, а именно стали на изготовление одной детали, составляет 100 кг, в то же время, чистый вес производимой детали равняется 72 кг.

Необходимо рассчитать, чему будет равен коэффициент использования материалов.

 ... см. полный вариант записи ...

Коефіцієнт використання матеріалу на підприємстві, яке випускає деталі для авіаційної галузі. Легкий розрахунок і лише 1 формула!

Ми знаємо, що на підприємстві, яке займається виробництвом деталей для авіаційних двигунів, норма витрат матеріалу, ну а саме сталі на виготовлення однієї деталі, рівна вазі в 100 кг, разом з тим, чиста вага деталі, яка виробляється працівниками виробництва, становить 72 кг.

Необхідно розрахувати, скільки складе коефіцієнт використання матеріалів.

 ... см. полный вариант записи ...

Сумма амортизации, если известна Стоимость основных средств. Для решения задачи используем Метод списания стоимости!

Необходимо определить годовую сумму амортизации основных средств некоторого предприятия посредством использования метода списания стоимости по сумме лет полезного использования данного оборудования производственного предприятия, если условие задачи дает сведения:

стоимость основных средств товарного предприятия составляет 680 тыс. долл.;

срок полезного использования оборудования предприятия равен 4 года.

 ... см. полный вариант записи ...

Сума амортизації по основних фондах виробничого підприємства. Сума амортизаційних відрахувань — Метод списання вартості :)

Потрібно нарахувати річну суму амортизації на основні засоби підприємства — а це автомобіль, за допомогою використання методу списання вартості, якщо ми врахуємо той факт, що списання вартості відбувається пропорційно обсягу робіт. А ось і самі дані по придбаному автомобілю:

— підприємство придбало автомобіль з передбачуваним пробігом 340 тис. км;

вартість основних засобів, відповідно, становить 200 тис. дол.;

— в звітному році пробіг автомобіля склав 30 тис. км.

 ... см. полный вариант записи ...

Коэффициент выбытия, а также Коэффициент обновления фондов. Основные фонды предприятия — Стоимость основных средств :)

Некое производственное предприятие предоставило данные по своим основным фондам, исходя из которых, нужно определить среднегодовую стоимость основных средств, стоимость основных средств на конец отчетного периода, а также такие интересные коэффициенты, как коэффициент выбытия и коэффициент обновления основных фондов анализируемого производственного предприятия:

1. первоначальная стоимость основных фондов (начало года) — 6380 тыс. долл.;

2. ввод основных средств на данном производственном предприятии:

— 01.04.12 —   90 тыс. долл.

— 01.09.12 — 340 тыс. долл.

3. выбытие основных средств с анализируемого предприятия:

01.03.12 —   18 тыс. долл.

— 01.08.12 — 102 тыс. долл.

 ... см. полный вариант записи ...

Річна сума амортизації, а також сума амортизаційних відрахувань. Метод списання вартості по сумі років корисного використання

Потрібно визначити річну суму амортизації основних засобів деякого підприємства за допомогою використання методу списання вартості по сумі років корисного використання аналізованого виробничого обладнання, якщо відомі такі дані для проведення запитуваних розрахунків:

вартість основних засобів даного підприємства становить 680 тис. дол.;

строк корисного використання обладнання складає 4 роки.

 ... см. полный вариант записи ...

Определяем Объем выпуска продукции предприятия, которая была изготовлена работниками основного и вспомогательного цехов

На некотором производственном предприятии есть два рабочих цеха, по деятельности которых нам предоставлены такие данные:

1. основной производственный цех:

объем выпуска продукции работниками производства равен 2300 тыс. долл.;

затраты производства (внутрипроизводственные нужды) составляют 400 тыс. долл.

2. вспомогательный производственный цех:

объем выпуска продукции, в отличие от основного цеха, равен 560 тыс. долл.;

3. был заключен договор с подрядчиком на проведение ремонтных работ - 720 тыс. долл.

Следует определить, чему будет равен общий объем выпуска продукции, которая была изготовлена производственными рабочими различных цехов на данном производственном предприятии.

 ... см. полный вариант записи ...

Сума амортизації, Норма амортизації і Амортизаційні відрахування по основних засобах (фондах) — Метод зменшуваного залишку :)

Виходячи з наведених нижче даних, необхідно визначити, чому дорівнюватиме такий показник як річна сума амортизаційних відрахувань по основним фондам даного виробничого підприємства (ну а для проведення розрахунків необхідно використовувати метод зменшуваного залишку):

вартість основних засобів, на які треба нарахувати амортизацію — 1090 тис. дол.;

термін корисного використання устаткування становить 5 років;

— а, коефіцієнт прискорення, відповідно, дорівнює 2,5.

 ... см. полный вариант записи ...

Основные фонды и Показатели использования основных фондов. Фондоотдача основных фондов, а также Фондоемкость. Легко!

По предприятию, которое нуждается в проведении анализа, существуют такие расчетные данные:

объем выпуска продукции предприятия за один отчетный год составил 72 тыс. долл.;

первоначальная стоимость основных фондов на начало года равна 20 тыс. долл.;

— произведен ввод основных средств (с 1 августа), размер которых —  6 тыс. долл.;

— ну а средняя численность работников предприятия равняется 204 человека.

На основании этих данных следует рассчитать такие показатели использования основных фондов, как:

— фондоотдача основных средств;

— фондоемкость этого предприятия;

— ну и, конечно, фондовооруженность труда.

 ... см. полный вариант записи ...

Виробнича потужність цеху з виготовлення продукції, і, звичайно ж, Коефіцієнт використання потужності. Друзі мої, це дуже просто :)

Зазначено, що виробнича потужність цеху по виробництву комп'ютерних процесорів на початок звітного року дорівнювала 72 000 процесорів. З 1 березня дане виробниче підприємство ввело в експлуатацію додаткове обладнання, виробнича потужність якого рівна 3100 процесорів, ну а з 1 серпня з процесу виробництва вибуло обладнання, виробнича потужність якого дорівнювала 410 мікропроцесорів для комп'ютера. Також зазначено: підприємство запланувало, що річний обсяг випуску продукції повинен дорівнювати 68 000 комп'ютерних мікропроцесорів.

На підставі даних, які наведені вище, необхідно розрахувати, чому буде дорівнювати середньорічна потужність цеху, а також коефіцієнт використання потужності.

 ... см. полный вариант записи ...

Норма амортизации, а также Сумма амортизационных отчислений по основным фондам предприятия: метод уменьшаемого остатка

Исходя из нижеприведенных данных, следует определить, чему будет равен такой показатель, как годовая сумма амортизационных отчислений (для расчета брать метод уменьшаемого остатка):

стоимость основных средств, на которые начисляется амортизация — 1090 тыс. долл.;

срок полез­ного использования оборудования предприятия составляет 5 лет;

— ну а, коэффициент ускорения равен величине, размер которой —  2,5.

 ... см. полный вариант записи ...

Коефіцієнт екстенсивного і Коефіцієнт інтенсивного використання. Коефіцієнт змінності та Коефіцієнт інтегрального завантаження

В складальному цеху деякого меблевого підприємства встановлено 120 верстатів для складання корпусних меблів. Цех працює в двозмінному режимі, ну а тривалість робочого часу дорівнює 8 годин. Також зазначено, що обсяг випуску продукції за звітний рік склав 340 одиниць меблів. Відомо, що виробнича потужність цеху по збірці корпусних меблів рівна 400 меблевих виробів. Кількість робочих днів в році, що аналізується, становить 285 днів. Додатково відомі такі дані по складальним верстатам даного виробничого підприємства:

1-а робоча зміна — працюють всі складальні верстати підприємства;

2-а робоча зміна — працюють 50% від усієї кількості верстатів підприємства;

час фактичної роботи складального верстата підприємства рівний 4340 годин на рік.

 

Потрібно розрахувати такі коефіцієнти, як:

— коефіцієнт змінності роботи устаткування;

коефіцієнт інтенсивного використання обладнання;

— коефіцієнт екстенсивного використання устаткування;

коефіцієнт інтегрального завантаження устаткування цеху.

 ... см. полный вариант записи ...

Валовая продукция предприятия и Объем валовой продукции. Известны: Объем выпуска продукции, Стоимость единицы :)

Товарное предприятие в течение 1-го отчетного года выпускало продукцию (штучная продукция) и занималось хозяйственной деятельностью. Исходя из нижеприведенных данных, необходимо определить объем валовой продукции анализируемого производственного предприятия:

1. продукция А:

объем выпуска продукции за один отчетный год составил 670 штук;

стоимость единицы продукции, соответственно, равна 18 долл.

2. продукция Б:

объем выпуска продукции второго вида составил 840 штук в год;

стоимость единицы продукции предприятия равен 25 долл.

3. Незавершенное производство этого товарного предприятия:

— остатки на начало отчетного периода — 400 тыс. долл.;

— остатки на конец отчетного периода — 360 тыс. долл.

 ... см. полный вариант записи ...

Визначаємо Коефіцієнт використання площі складального цеху, Пропускну спроможність площі та Необхідну кількість площі

Згідно плану обсяг випуску продукції складальним цехом виробничого підприємства, повинен становити 22 одиниці продукції на рік. Виробнича площа, яка потрібна працівникам цеху для збірки одиниці продукції, складає 96 кв. метрів. Трудомісткість складання одиниці продукції становить 14 днів. Також зазначено, що річний дійсний фонд часу роботи даного складального цеху дорівнює 225 днів (режим роботи – однозмінний). Виробнича площа складального цеху аналізованого виробничого підприємства в цілому складає 150 кв. метрів.

Виходячи з отриманих трохи вище даних, нам потрібно визначити коефіцієнт використання площі складального цеху даного підприємства.

 ... см. полный вариант записи ...

Норма амортизации. Первоначальная стоимость оборудования, Остаточная стоимость, а также Амортизационные отчисления

Необходимо определить, чему будет равна первоначальная стоимость оборудования предприятия, а также рассчитать остаточную стоимость оборудования на конец отчетного периода, если по нему (то есть по новоприобретенному оборудованию) известны данные, приведенные немного ниже:

стоимость приобретения оборудования (куплено 10 мая) равна 620 тыс. долл.;

расходы по доставке приобретенного оборудования — 10,4 тыс. долл.;

срок полезного использования оборудования равен 4 годам.

 ... см. полный вариант записи ...

Запланований обсяг реалізації продукції кінцевому споживачеві. Відомі: Річний обсяг реалізації та Вартість одиниці продукції

Нижче наведені розрахункові дані по виробничій та господарській діяльності деякого товарного підприємства, на підставі котрих нам необхідно розрахувати запланований обсяг реалізації продукції за один звітний рік. Дані для проведення розрахунків:

1. річний обсяг випуску продукції (натуральне вираження):

продукція А — 10400 штук;

продукція Б —  14300 штук;

продукція В —  12000 штук.

2. вартість одиниці продукції, вироблена працівниками підприємства:

продукція А —   20 дол.;

продукція Б — 740 дол.;

продукція В — 690 дол.

3. залишки готової продукції, яка на початок запланованого року знаходиться на складі аналізованого підприємства, рівні 9450 тис. дол.;

4. вартість готової продукції, яку виробниче це підприємство вже відвантажило кінцевому споживачеві, але даний споживач у звітному періоді ще не здійснив оплату за продукцію (борг переноситься на запланований період), становить 8300 тис. дол.;

5. залишки нереалізованої продукції на кінець звітного періоду складають 6000 тис. дол.

 ... см. полный вариант записи ...

Коэффициент использования площади сборочного цеха. Мы знаем: Объем выпуска продукции, а также Производственная площадь

Согласно плану объем выпуска продукции сборочным цехом производственного предприятия, должен составлять 22 единицы продукции в год. Производственная площадь, которая нужна работникам цеха для сборки единицы товарной продукции, равна 96 кв. метров. Еще указано, что трудоемкость сборки единицы продукции составляет 14 дней. Также из условия известно, что годовой действительный фонд времени работы данного сборочного цеха равен 225 дней (режим работы — од­носменный). Производственная площадь в целом — 150 кв. метров.

Необходимо определить, чему будет равен коэффициент использования площади сборочного цеха анализируемого производственного предприятия.

 ... см. полный вариант записи ...

Валова продукція підприємства, Обсяг валової продукції. Знаємо: Обсяг випуску продукції, а також Вартість одиниці продукції :)

Товарне підприємство протягом одного звітного року випускало продукцію (штучна продукція) і займалося господарською діяльністю. Виходячи з наведених нижче даних, необхідно визначити обсяг валової продукції даного підприємства:

1. продукція А:

обсяг випуску продукції за один звітний рік склав 670 штук;

вартість одиниці продукції, відповідно, рівна 18 дол.

2. продукція Б:

обсяг випуску продукції другого виду рівна 840 штук на рік;

вартість одиниці продукції, відповідно, рівна 25 дол.

3. Незавершене виробництво на аналізованому підприємстві:

— залишки на початок звітного періоду — 400 тис. дол.;

— залишки на кінець звітного періоду — 360 тис. дол.

 ... см. полный вариант записи ...