Экономика предприятия — Страница 3 — Stud-Time.ru

Экономика предприятия

Сменная заработная плата работника предприятия, а также расчет Сдельной расценки, зная: Объем производства продукции, Норма времени

Нам известно, что фрезеровщик обслуживает два производственных станка на предприятии. На основании предоставленных ниже данных, необходимо определить сменную заработную плату работника предприятия, если все работы фрезеровщика тарифицируются по ІІІ разряду:

продолжительность рабочего дня (одной смены) составляет 8 часов;

— одна рабочая смена на 1-м станке производственного предприятия:

объем производства продукции (деталей) — 44 штуки;

— норма времени на изготовление детали – 9,1 минут.

— одна рабочая смена на 2-м станке производственного предприятия:

— объем производства продукции (деталей) -  52 штуки;

— норма времени на изготовление детали – 7,6 минут.

часовая тарифная ставка составляет 14,05 долл. / в час.

 ... см. полный вариант записи ...

Трудові ресурси та Продуктивність праці на підприємстві, а також Зростання продуктивності праці на підприємстві

Необхідно розрахувати, на скільки відсотків може зрости продуктивність праці на підприємстві в результаті вдосконалення використання робочого часу співробітників в тому випадку, якщо в серпні тривалість дійсного фонду часу роботи 1 робітника дорівнювала 172 години, а у вересні після впровадження низки заходів було заплановано збільшити дійсний фонд часу на 6 годин.

 ... см. полный вариант записи ...

Трудовые ресурсы и Производительность труда на предприятии. Запланированный прирост производительности труда

Необходимо произвести расчет запланированного прироста производительно­сти труда на предприятии после внедрения новой технологической линии. А вот и данные для расчетов:

объем выпуска  продукции в базисном году равнялся сумме в 9400 тыс. долл.;

среднегодовая выработка рабочих предприятия составляет 46 000 долл.;

запланированный объем выпуска продукции увеличится на 12%;

запланированная численность рабочих составит 220 человек.

 ... см. полный вариант записи ...

Годинний виробіток одного робітника, Денний виробіток одного робітника та Річний виробіток одного робочого аналізованого підприємства

Виходячи з даних, які наведені трохи нижче, необхідно розрахувати такі показники, як годинний виробіток одного робітника, денний виробіток одного робітника та річний виробіток одного робітника виробничого підприємства:

обсяг виробництва продукції в звітному році — 20 000 тис. дол.;

середньорічна чисельність робітників складає 1100 осіб;

— за рік працівниками підприємства було відпрацьовано:

— 1 720  000 людино-годин;

— 340 000 людино-днів.

 ... см. полный вариант записи ...

Трудовые ресурсы предприятия — количество рабочих производственного предприятия по отдельно взятым профессиям

Необходимо рассчитать количество рабочих по отдельным профессиям (трудовые ресурсы), если в таблице ниже приведены все необходимые нормы обслуживания. А вот и они сами:

Профессия Количество рабочих мест Норма обслуживания Число смен
1. Фрезеровщики 40 20 6
2. Наладчики 30 15 6
3. Токари 60 10 6

 ... см. полный вариант записи ...

Трудові ресурси підприємства. Облікова чисельність робітників. Явочна чисельність робітників. Річний фонд часу

Нижче в списку наведені розрахункові дані, на підставі яких необхідно визначити чому будуть рівні такі показники по трудових ресурсів підприємства, як облікова чисельність робітників, а також явочна чисельність робітників:

річний обсяг випуску продукції дорівнює 2600 штук;

загальна трудомісткість на підприємстві становить:

— свердлильні роботи — 15 нормо-годин;

— фрезерні роботи — 30 нормо-годин;

— токарні роботи — 50 нормо-годин.

середній коефіцієнт виконання норм часу працівниками — 1,1;

загальна кількість робочих днів у році складає 258 днів;

середня тривалість робочого часу — 7,8 годин;

— передбачувані невиходи робочих — 28 днів.

 ... см. полный вариант записи ...

Находим Норматив производственных запасов, если нам известны: Норма расхода материала и Оптовая стоимость 1 тонны сырья

Необходимо определить, чему будет равен норматив производственных запасов на предприятии (выражение стоимости), если известны такие данные:

норма расхода материала в I квартале составляет 600 тонн;

период на разгрузку и складирование равен 4 дня;

подготовка к производству продукции — 8 дней;

интервал поставок материала равен 28 дней;

га­рантийный запас равен 50% от текущего запаса предприятия;

оптовая стоимость 1 тонны сырья составляет 3800 долл.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте визначимо Потребу в оборотних коштах, якщо нам відомі: Норма витрачання матеріалів та Норма запасів на підприємстві

На підставі наведених нижче даних, необхідно провести розрахунок такого важливого для виробничого підприємства показника, як потреба в оборотних коштах:

1. основні матеріали підприємства (один звітний квартал):

витрати матеріалів дорівнюють 220 тис. дол.;

норма запасів складає 25 днів.

 

2. допоміжні матеріали (один звітний квартал):

витрати матеріалів дорівнюють 60 тис. дол.;

норма запасів складає 35 днів.

 ... см. полный вариант записи ...

Общая заработная плата работника предприятия, а также такие расчеты: Выполнение норм труда, Исходная норма и Количество продукции

На основании тех данных, которые приведены немного ниже, необходимо определить, чему будет равна общая заработная плата работника предприятия, который изготавливает продукцию:

норма времени на производство единицы продукции составляет 0,8 часов;

расценка на единицу работы на предприятии равна 12,9 долл. / штука;

прогрессивные доплаты работнику — 114% от вы­полнения норм;

— при выработке сверх нормы цена труда возрастает в 1,3 раза;

количество отработанных смен составляет 20 смен;

продолжительность рабочего дня равна 8 часов;

объем выпуска продукции рабочим — 210 шт.

 ... см. полный вариант записи ...

Заробітна плата працівника підприємства, якщо відомі: Норма часу, Норма виробітку та Обсяг виробництва продукції

Необхідно визначити величину заробітної плати працівника підприємства, якщо вказані такі дані щодо системи оплати праці на виробничому підприємстві для робітників ІІІ розряду:

— на даному підприємстві діє пряма відрядна форма оплати праці;

норма часу на виготовлення продукції А становить 14 хвилин;

норма виробітку на продукцію Б дорівнює 9 штук на годину;

обсяг виробництва продукції працівником підприємства:

— 500 одиниць виробу А

— 220 одиниць виробу Б

годинна тарифна ставка для IІІ розряду рівна 12 дол.

 ... см. полный вариант записи ...

Заработная плата работника предприятия и Норма выработки, если даны: Норма времени и Объем производства продукции

Исходя из нижеприведенных данных, нам необходимо определить, чему будет равна месячная заработная плата работника предприятия (сдельно-премиальная система оплаты труда):

норма времени на производство товарной продукции составляет 0,7 часов;

расценка на единицу работы сотрудника предприятия равна 8,6 долл.;

объем производства продукции рабочим за месяц — 268 изделия;

премия работнику за выполнение норм выработки – 5,2% от сдельного заработка;

премия работнику за каждый процент перевы­полнения норм выработки — 1 %;

количество отработанных смен работником предприятия равно 23;

продолжительность рабочего дня на предприятии — 8 часов.

 ... см. полный вариант записи ...

Заробітна плата працівника підприємства і Норма виробітку, якщо дано: Норма часу і Обсяг виробництва продукції

Виходячи з наведених нижче даних, нам необхідно визначити, чому дорівнюватиме місячна заробітна плата працівника підприємства (відрядно-преміальна система оплати праці):

норма часу на виробництво товарної продукції становить 0,7 годин;

розцінка на одиницю роботи цього працівника дорівнює 8,6 дол.;

обсяг виробництва продукції робочим за місяць — 268 виробів;

премія працівнику за виконання норм виробітку — 5,2% відрядного заробітку;

премія працівнику за кожен відсоток перевиконання норм виробітку — 1%;

кількість відпрацьованих змін працівником підприємства складає 23;

тривалість робочого часу на аналізованому підприємстві – 8 годин.

 ... см. полный вариант записи ...

Дневная заработная плата работника предприятия, а также Косвенная сдельная расценка – формулы и расчеты

Из условия задачи нам известно, что слесарные работы на данном предприятии относятся к V разряду, а часовая тарифная ставка слесаря составляет 10 долл. Также указано, что слесарь предприятия на данный момент обслуживает 5 агрегатов, нормативная сменная выработка которых соответственно равна: 18, 20, 21, 24 и 16 тонн за 8 часов (а это продолжительность рабочего дня). Фактическое выпол­нение норм на предприятии в среднем составляет 115%.

Исходя из данных, которые приведены чуть выше, необходимо определить, чему будет равна дневная заработная плата работника предприятия в том случае, если на этом предприятии действует косвенно-сдельная система оплаты труда для слесаря.

 ... см. полный вариант записи ...

Чому буде дорівнювати Розцінка, якщо відомо, що Норма виробітку по виробництву продукції збільшиться на певний відсоток

Необхідно розрахувати, наскільки зміниться розцінка в тому випадку, якщо норма виробітку з виробництва товарної продукції на підприємстві зросте на 25%.

 ... см. полный вариант записи ...

Часовая производительность труда на предприятии, если известны: Коэффициент выполнения норм време¬ни, Норма штучно-калькуляционного времени

Необходимо рассчитать, сколько составит производительность труда на предприятии (на рабочем месте) за один час. При этом нам известны следующие  данные:

норма штучно-калькуляционного времени равна 28 минут;

коэффициент выполнения норм време­ни составляет 1,3.

 ... см. полный вариант записи ...

Трудові ресурси підприємства — кількість робітників виробничого підприємства по окремо взятих професіях

Необхідно розрахувати кількість робітників по окремих професіях (трудові ресурси), якщо в таблиці нижче приведені всі необхідні норми обслуговування. А ось і вони самі:

Професія

Кількість робочих місць

Норма обслуговування

Число змін

1. Фрезерувальники

40

20

6

2. Наладчики

30

15

6

3. Токарі

60

10

6

 ... см. полный вариант записи ...

Часовая выработка одного рабочего, Дневная выработка одного рабочего, Годовая выработка одного рабочего

Исходя из данных, которые приведены чуть ниже, необходимо рассчитать такие показатели, как часовая выработка одного рабочего, дневная выработка одного рабочего и годовая выра­ботка одного рабочего:

объем производства продукции в отчетном году – 20 000 тыс. долл.;

среднегодо­вая численность рабочих составляет 1100 человек;

— за один год работниками предприятия было отработано:

— 1720 тысяч человеко-часов;

— 340 тысяч человеко-дней.

 ... см. полный вариант записи ...

Загальна заробітна плата працівника підприємства, а також такі розрахунки: Виконання норм праці, Початкова норма і Кількість продукції

На підставі тих даних, які наведені трохи нижче, необхідно визначити, чому дорівнюватиме загальна заробітна плата працівника підприємства, який виробляє товарну продукцію:

норма часу на виробництво одиниці товарної продукції складає 0,8 годин;

розцінка на одиницю роботи на підприємстві складає 12,9 дол. / штука;

прогресивні доплати працівнику — 114% від виконання всіх норм;

— при виготовленні понад норму ціна праці зростає в 1,3 рази;

кількість відпрацьованих змін становить 20 змін;

тривалість робочого часу дорівнює 8 годин;

обсяг випуску продукції рівний 210 шт.

 ... см. полный вариант записи ...

Заработная плата работника предприятия, если известны: Норма времени, Норма выработки и Объем производства продукции

Необходимо определить величину заработной платы работника предприятия, если указаны такие данные относительно системы оплаты труда на предприятии для рабочих ІІІ разряда:

— на данном предприятии действует прямая сдельная форма оплаты труда;

нор­ма времени на изготовление продукции А составляет 14 минут;

норма выработки на продукцию Б равна 9 штук в час;

объем производства продукции работником:

— 500 единиц изделия А

— 220 единиц изделия Б

часовая тарифная ставка для IІІ разряда составляет 12 долл.

 ... см. полный вариант записи ...

Трудові ресурси та Продуктивність праці на підприємстві. Запланований приріст продуктивності праці

Необхідно провести розрахунок запланованого приросту продуктивності праці на підприємстві після впровадження нової технологічної лінії. А ось і дані для проведення цього розрахунку:

обсяг випуску продукції в базисному році дорівнював сумі в 9400 тис. дол.;

середньорічний виробіток робочих підприємства становить 46 000 дол.;

запланований обсяг випуску продукції збільшиться на 12%;

запланована чисельність робітників складе 220 чоловік.

 ... см. полный вариант записи ...