Деньги и кредит — Stud-Time.ru

Деньги и кредит

Індекс інфляції, Рівень інфляції, Купівельна спроможність кредиту, Відсотки по кредиту під впливом рівня інфляції — розрахунки

Наведені такі дані по завданню: банківська установа видала підприємству кредит. Сума кредиту становить 520 тис. дол., строк кредиту дорівнює 6 місяців. Також вказано, що були нараховані прості відсотки по кредиту, тобто відсоткова банківська ставка становить 52%. Зазначено, що через деякий час можливий рівень інфляції в країні складе 8% щомісяця.

Необхідно розрахувати:

— чому дорівнюватиме рівень інфляції за певний період;

— яка реальна купівельна спроможність кредиту, який був отриманий підприємством;

— скільки складуть втрати одержувача кредиту від зміни рівня інфляції в країні;

— чому буде дорівнювати процентна ставка, яка відшкодує нашому кредитору всі втрати від зміни рівня інфляції в країні.

 ... см. полный вариант записи ...

Индекс инфляции, Уровень инфляции, Покупательная способность, а также Процентная ставка по кредиту. Друзья, посчитаем? :)

Приведены данные по задаче: банковское учреждение выдало некоторому предприятию кредит. Сумма кредита составила 520 тыс. долл. Срок кредита равен 6 месяцам. Также были насчитаны простые проценты по кредиту, то есть процентная банковская ставка, которая составила 52%. Через некоторое время возможный уровень инфляции в государстве составит 8% ежемесячно.

Необходимо рассчитать:

— чему будет равен уровень инфляции за определенный период;

— какова реальная покупательная способность кредита, который был получен  предприятием;

— сколько составят потери получателя кредита от изменения уровня инфляции;

— чему будет равна процентная ставка, которая возместит кредитору все понесенные потери от изменения уровня инфляции в стране.

 ... см. полный вариант записи ...

Первісний внесок виробничого підприємства в установу банка. Давайте проведемо цей швидкий та простий розрахунок

З умови нам задачі відомо, що установа банку може запропонувати 42% річних по вкладу. Деяке відкрите акціонерне товариство бажає зробити грошовий внесок в вище згаданий банк, але при цьому хоче отримати через 4 роки вкладення суму в розмірі 550 тис. євро.
Необхідно визначити, чому дорівнюватиме сума первісного внеску.

 ... см. полный вариант записи ...

Комиссионное вознаграждение коммерческого банка за кредит, который был выдан анализируемому товарному предприятию

Производственное предприятие «БЕЛСТА» взяло кредит в учреждении коммерческого банка. Сумма кредита составила 2100 долларов США, срок погашения кредита банка равен 9 месяцев, ну а  норма процента равна 11% годовых.

Нужно определить, сколько составит комиссионное вознаграждение банка за предоставление кредита анализируемому производственному предприятию.

 ... см. полный вариант записи ...

Показники фінансової стійкості — Залучені кошти підприємства. Визначаємо Коефіцієнт автономії виробничого підприємства

Відомо, що власні кошти деякого підприємства збільшились у звітному році на 1040 тис. дол., тобто зросли з 37500 до 38900 тис. дол., а загальна сума грошових джерел цього підприємства зросла на 880 тис. дол., тобто вона збільшилась з 38700 до 39400 тис. дол.

Необхідно визначити суму запозичених та залучених грошових коштів на початок та кінець звітного року, а також такий важливий показник, як коефіцієнт автономії. Також необхідно визначити, чи зросла за рік фінансова стійкість підприємства.

 ... см. полный вариант записи ...

Определяем скорость обращения денег в стране, зная показатели: Денежная масса, а также Валовой национальный продукт

Из условия известно, что денежная масса наличных денег в стране составляет 784 млрд. долл. Также указано, что валовой национальный продукт в данной стране равен 8200 млн. долл.

Исходя из полученных данных, необходимо рассчитать, чему будет равна скорость обращения денег в анализируемом государстве.

 ... см. полный вариант записи ...

Комісійна винагорода банка за надання кредита підприємству, яке спеціалізується на випуску товарної продукції для реалізації

Сказано, що виробниче підприємство «МАГНАТ» взяло кредит в деякому комерційному банку. Сума кредиту становить 2100 доларів США, строк погашення кредиту дорівнює 9 місяців, ну а  норма відсотка рівна 11% річних.

Виходячи з вищенаведених даних, необхідно визначити, скільки складе комісійна винагорода банка за надання кредиту аналізованому підприємству.

 ... см. полный вариант записи ...

Номинальная процентная ставка для предоставления кредита. Расчет будем проводить с помощью формулы Фишера :)

Из условия задачи нам известно, что годовой рост уровня инфляции в стране составляет 23%, в свою очередь, банк, который предоставляет кредит предприятию, планирует получить отдачу, в виде 12% чистого дохода.

На основании предоставленных данных, необходимо рассчитать номинальную процентную ставку для того, чтобы данный банк предоставил кредит анализируемому предприятию.

 ... см. полный вариант записи ...

Первоначальный взнос средств некоторого товарного предприятия на счет, который был открыт в учреждении коммерческого банка

Из условия данной задачи известно, что учреждение банка может предложить 42% годовых по вложению. Некое открытое акционерное общество желает сделать вложение в банк, но при этом хочет получить через 4 года сумму в размере 550 тыс. евро.
Необходимо определить сумму первоначального вложения.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте визначимо швидкість обігу грошей в країні, якщо відомі: Грошова маса та Валовий національний продукт країни

Відомо, що грошова маса готівкових грошей в країні становить 784 млрд. дол. Також зазначено, що валовий національний продукт в даній країні дорівнює сумі в розмірі 8200 млн. дол.

Необхідно розрахувати швидкість обігу грошей в країні по даним, які наведені вище.

 ... см. полный вариант записи ...

Показатели финансовой устойчивости — Привлеченные средства. Расчет такого показателя, как Коэффициент автономии

Собственные средства некоторого предприятия увеличились в отчетном году на 1040 тыс. долл., то есть возросли с 37500 до 38900 тыс. долл., а общая сумма денежных источников предприятия возросла на 880 тыс. долл., то есть увеличилась с 38700 до 39400 тыс. долл.

Необходимо определить сумму заемных и привлеченных средств на начало и конец отчетного года, а также рассчитать коэффициент автономии. Еще нужно сказать, повысилась ли за этот отчетный год финансовая устойчивость предприятия.

 ... см. полный вариант записи ...

Номінальна ставка відсотка, яку вимагає комерційний банк, щоб надати кредит аналізованому виробничому підприємству

З умови задачі нам відомо: річне зростання рівня інфляції в країні становить 23%, в свою чергу, банк, який надає кредит підприємству, планує отримати віддачу у вигляді 12% доходу.

Необхідно розрахувати, чому дорівнюватиме номінальна відсоткова ставка для того, щоб цей банк надав запитуваний кредит аналізованому підприємству.

 ... см. полный вариант записи ...

Визначаємо Суму дисконту по векселю, якщо нам відомі такі дані: Номінальна вартість векселя, а також Відсоткова ставка

За умовою задачі, номінальна вартість векселя рівна 11200 грн. Банк викуповує у підприємства вексель за 93 дні до його погашення за ставкою 12% річних.

Необхідно визначити суму дисконту по векселю та суму, яку виплатить підприємству банк.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте рассчитаем Сумму дисконта по векселю, зная показатели: Номинальная стоимость векселя, а также Процентная ставка

Задача предоставляет такие данные: номинальная стоимость векселя составляет 11200 у.е. Банк покупает у предприятия вексель за 93 дня до его погашения при ставке процента 12% годовых.

Нужно определить сумму дисконта по векселю и сумму, которую выплатит предприятию банк.

 ... см. полный вариант записи ...

Давайте определим Предложение денег М1 в госудпрстве, и для этого будем использовать формулу денежного мультипликатора М1

Указано, что денежная база страны формируется из следующих показателей:

наличные средства вне банковской системы;

избыточные банковские резервы;

обязательные резервы по депозитам по чекам и по срочным депозитам.

1. Спрос частного сектора на наличные средства (CU) составляет определенную фиксированную часть α от депозитов по чекам:

CU = ɑDch­

2. В виде избыточных резервов банки держат (E) фиксированную долю ɛ от депозитов по чекам:

E = ɛDch

3. Депозиты, которые были признаны, как срочные содержат часть ɣ от депозитов по чекам:

Dt = ɣDch

4. Нормы обязательных резервов для чековых и срочных депозитов:

rt и rch

Необходимо определить:

1. формулу для расчета денежного мультипликатора M1;

2. предложение денег M1, при условии, что:

Н = 167;

ɣ = 1;

rch = 0,13;

rt = 0,07;

ɛ = 0,05;

ɑ = 0,4.

 ... см. полный вариант записи ...

Скорость оборота денег (Скорость обращения денег) в государстве: Денежная масса и Валовой национальный продукт страны

Исходя из ниже приведенных данных, необходимо произвести расчет скорости обращения денег в некотором государстве. Данные для проведения нужного расчета:

денежная масса наличных и безналичных денег равна 320 млрд. долл.;

валовой национальный продукт составляет 3820 млн. долл.

 ... см. полный вариант записи ...

Комиссионное вознаграждение банка за предоставление кредита. Из условия известны: Сумма кредита, а также Норма процента

Известно, что некое производственное предприятие берет кредит в банке на сумму 5600 евро. Срок кредита равен 6 месяцам (полгода). При этом норма процента составляет 13% годовых.

Необходимо определить, чему будет равна сумма комиссионного вознаграждения банка за кредит, который был предоставлен анализируемому предприятию.

 ... см. полный вариант записи ...

Номинальная процентная ставка для предоставляемого кредита — использование всем известной формулы Фишера — это легко :)

Темп роста инфляции (годовой) в стране равен 18%, при этом, банк планирует получить 9% дохода после того, как им будет предоставлен кредит некоторому товарному предприятию.

Необходимо определить, чему должна равняться номинальная ставка процента, при которой банк захочет  предоставить кредит предприятию, которое производит товарную продукцию.

 ... см. полный вариант записи ...

Определяем Первоначальный взнос денежных средств предприятия на счет в коммерческом банке. Друзья, это очень легко сделать :)

Некий коммерческий банк предлагает 50% годовых. Открытое акционерное общество «МЕЧТА», которое делает первый взнос, желает получить через 2 года 156 млн. у. е.
Необходимо рассчитать, каким должен быть первый взнос ОАО «МЕЧТА» на счет данного банка.

 ... см. полный вариант записи ...

Показатели финансовой устойчивости, Финансовая устойчивость предприятия – Заемные средства и Коэффициент автономии

Собственные средства предприятия «АКВА» выросли за год на 450 тыс. долл., то есть их размер увеличился с 51000 до 51450 тыс. долл. Общая сумма источников возросла на 1350 тыс. долл. — с 52300 до 53650 тыс. долл.

Нужно определить сумму заемных и привлеченных средств на начало и на конец отчетного года, а также коэффициент автономии. Сказать, выросла ли за год финансовая устойчивость предприятия.

 ... см. полный вариант записи ...