2012 Январь | Stud-Time.ru

Деяка виробнича фірма виготовляє один вид товарної продукції. Зазначено, що ціна одиниці продукції становить 85 дол., сума змінних витрат на одиницю товарної продукції дорівнює 35 дол., а сума постійних витрат — 2600 дол.

Необхідно визначити точку беззбитковості в натуральному і грошовому вираженні, а також визначити запас міцності на даному виробничому підприємстві, якщо підприємство планує, що обсяг реалізації товарної продукції (у грошовому вираженні) у майбутньому складе 2000 дол.

Читать дальше >

витрати, точка беззбитковості

Нам известно, что номинальная стоимость облигации составляет 2040 евро, текущая цена облигации равна 2600 евро, также сказано, что купонная ставка облигации составляет 15%.

Необходимо определить доходность облигации, исходя из приведенных выше данных.

Читать дальше >

Некоторая производственная фирма изготавливает один вид товарной продукции. Указано, что цена единицы продукции составляет 85 долл., сумма переменных затрат на единицу товарной продукции равна 35 долл., а сумма постоянных затрат — 2600 долл.

Необходимо определить точку безубыточности в натуральном и денежном выражении, а также определить запас прочности на данном производственном предприятии, если предприятие планирует, что объем реализации товарной продукции (в денежном выражении) в будущем составит 2000 долл.

Читать дальше >

затраты, точка безубыточности

Нам відомо, що номінальна вартість облігації становить 2040 євро, поточна ціна облігації дорівнює 2600 євро, також вказано, що купонна ставка облігації становить 15%.

Необхідно визначити прибутковість облігації, виходячи з наведених вище даних.

Читать дальше >

Нам відомо, що деяке ВАТ бажає придбати нову технологічну лінію. Фактична вартість придбання становить 1300 тис. дол., а термін експлуатації нової лінії дорівнює 13 років. Щоб купити цю технологічну лінію підприємством була взята позика в банку під 10% річних. Підприємство планує, що впровадження нової лінії принесе додаткові вливання, сума яких складе 240 тис. дол. (розраховується до сплати податків і відсотків). Також зазначено, що ставка оподаткування дорівнює 28%. А прибутковість інвестицій до того, як нова технологічна лінія була придбана, становить 20%.

Необхідно визначити, наскільки ефективні інвестиції на впровадження нової технологічної лінії.

Читать дальше >

кредит, процентная ставка, собівартість

Відомо, що підприємство відкрило у фінансовій установі (у банку) амортизаційний рахунок, на який воно збирається вносити грошові кошти в кінці кожного року протягом 3 років. Сума грошових вкладень даного підприємства на рахунок в банку складає 140 тис. євро. Ставка банківського відсотка за депозитами становить 12% річних.

Необхідно визначити, чому дорівнює сума вкладення грошових коштів у фінансову установу по закінченні 3 років.

Читать дальше >

відсоткова ставка, грошова маса

Нам даны два инвестиционных проекта, по которым известны следующие данные:

1-й проект: начальные инвестиции составляют 14 тыс. долл., а прибыль инвестиционного проекта через один год будет равна 100% (определение происходит в конце отчетного года);

2 проект: начальные инвестиции равны 14 тыс. долл., также планируется, что прибыль инвестиционного проекта будет равняться 25% в течение каждых трех месяцев на протяжении 3 кварталов (определение — в конце каждого квартала).

Необходимо определить, какой из двух предложенных проектов следует одобрить.

Читать дальше >

затраты, первоначальная стоимость

Є такі дані про результати діяльності аналізованого підприємства за один звітний рік: — виручка від реалізації продукції дорівнює 1040 тис. дол.; — змінні витрати підприємства становить 690 тис. дол.; — постійні витрати складає 200 тис. дол.

Необхідно визначити, які перспективи оптимізації доходів існують на даному підприємстві на наступний період.

Читать дальше >

виручка від реалізації, витрати, леверидж

Нам известно, что некое открытое акционерное общество желает приобрести новую производственную технологическую линию. Фактическая стоимость приобретения технологической линии равна 2040 долл., также указано, что срок эксплуатации линии составляет 8 лет. Акционерное общество рассчитало, что внедрение новой технологической линии должно увеличить доход, то есть принести дополнительный доход 410 долл. (это сумма до уплаты налогов и сборов). Ставка налогообложения равна 32%. Также нам известно, что норма доходности инвестиций до приобретения новой технологической линии была равна 20%.

Необходимо рассчитать, нужно ли инвестировать средства на внедрение новой производственной линии на предприятии.

Читать дальше >

первоначальная стоимость, прибыль

Виробниче підприємство виготовляє лише один вид товарної продукції. Зазначено, що ціна реалізації одиниці продукції складає 80 дол. Сума змінних витрат на виготовлення одиниці товарної продукції дорівнює 40 дол., а загальна сума постійних витрат склала 3800 дол.

Необхідно визначити точку беззбитковості в грошовому і натуральному вираженні.

Читать дальше >

витрати, точка беззбитковості

Related Posts